Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 19 oktober 2022

 3.   3

  Muntlig information om kvalitetsarbete utifrån avvikelser 2022

 4.   4

  Förvaltningens information

 5. I december 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag samt att ta fram förslag på stärkt medicinsk kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagen som lämnas av utredningen bottnar i brister och utmaningar inom äldreomsorgen såsom: demografisk utveckling till en större äldre andel av befolkningen, bristande bemanning och kompetensförsörjning, kontinuitet, ojämlikhet, individanpassning, förebyggande arbete och finansiering.

  Utredningen lämnar förslag till en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen, den ska gälla medborgare 65 år och äldre, samt andra, som har nedsatt funktionsförmåga och behöver stöd i den dagliga livsföringen. Lagen innehåller exempelvis krav på genomförandeplaner, fast omsorgskontakt, kvalitetsberättelser, personcentrering med mera. Utredningen lämnar också förslag på en nationell ordning för kvalitetsutveckling (NOK) vars innehåll dock inte preciseras närmare i utredningen.

  Vad gäller förslagen som avser att stärka den medicinska kompetensen lämnas många olika förslag såsom att kommun och region ska ta fram en gemensam plan för utvecklingen av den kommunala primärvården, att inskrivna i kommunens primärvård ska få en fast vårdkontakt och få medicinsk bedömning av en sjuksköterska dygnet runt. Dessutom föreslås dagens reglering kring medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering slopas till förmån för att ansvaret läggs på verksamhetschefen. Verksamhetschefen ska dock utse en kvalitetsansvarig för omvårdnad respektive rehabilitering om den inte själv har den medicinska kompetensen. Utredningen lämnar också förslag på att det ska införas en medicinsk ledningsfunktion på huvudmannanivå i kommunerna.

  Förvaltningen anser att många av förslagen i utredningen är bra, men vill i förvaltningens förslag till yttrande främst lyfta bristande förutsättningar för kommunerna att uppfylla lagen, framför allt när det gäller finansiering och kompetensförsörjning. I det sammanhanget anser förvaltningen också att ikraftträdande 1 januari 2024 är för snart.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat att ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vad biståndsbedömt trygghetsboende skulle innebära ekonomiskt för kommunen (§ 45, 2022-03-30). Förvaltningen har tagit fram en utredning gällande de ekonomiska aspekterna av att införa biståndsbedömt trygghetsboende. Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att införa biståndsbedömt trygghetsboende. Utredningen har baserat uträkningarna för ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende på kostnaderna för nämndens senaste särskilda boende för äldre, med några justeringar. Beräkningarna utgår från ett flertal antaganden och är en grov uppskattning av vad insatsen skulle kunna kosta.

  Bilagor

 7. Riksdagen beslutade i april 2021 om ett nytt prestationsbaserat statsbidrag inom äldreomsorgen. Malmö stad har tilldelats 30 994 542 kronor eftersom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen uppfyllt prestationen kring sjuksköterskor per plats inom särskilt boende. Medlen är fördelade som ett generellt statsbidrag och kommunfullmäktige har beslutat att fördela 10 848 000 kronor till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för 2022. Dessa medel ska nämnden sedan fördela vidare genom en tilläggsbudget.

  Bilagor

 8. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har sedan den bildades en krisledningsplan som ska användas vid kris och oönskade händelser. Förvaltningen har sett ett behov av att revidera krisledningsplanen, särskilt med tanke på de lärdomar man dragit under covid-19-pandemin, och därför tagit fram en ändrad plane med det nya namnet Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens plan för att förebygga, hantera och utvärdera oönskade händelser.

  Det reviderade förslaget är ändrat i ganska stora delar och fokuserar på att förvaltningen fortsatt ansvarar för sin verksamhet även i krissituationer. Planen innehåller förslag på anpassad ledning och särskilt ledningsstöd under oönskade händelser. Planen har också ett större fokus på både förebyggande arbete och utvärdering efter en oönskad händelse.

  Bilagor

 9.   9

  Återrapportering av uppdrag kring dialog med utlandsfödda

 10. 2020 beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att inkludera avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som ytterligare en möjlig samverkansform med idéburen sektor och att formen skulle prövas under perioden 2020 till 2022. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fick även i uppdrag att återrapportera under 2022 med förslag om förvaltningen ska fortsätta med idéburet offentligt partnerskap (IOP) som en möjlig samverkansform. Förvaltningen har under prövoperioden ingått i två partnerskap. Båda partnerskapen kompletterar Malmö stads verksamhet inom området ofrivillig ensamhet. Förvaltningen bedömer att partnerskapen som bildats under IOP har kompletterat den ordinarie verksamheten och bidragit till att förvaltningen kunnat nå nya grupper. Förvaltningen föreslår därför att fortsatt inkludera avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som ytterligare en möjlig samverkansform med idéburen sektor, men att det kräver en stabil finansiering.

  Bilagor

 11. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tidigare fått redovisat statistik kring anmälda hot, båld och kränkningar mot personal. Den 24 februari 2022 (§ 25) beslutade nämnden att uppdraget från 2022 är att återkomma tillnämnden med statistiken kvartalsvis och en årsvis analys av anmälningarna. I detta ärende redovisas de anmälningar som kommit in under kvartal 3 2022.

 12. Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (40 §) bestämmer nämnden tid och plats för sina möten. Förvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för 2023. För att underlätta planeringen föreslår förvaltningen att nämnden även fastställer tid och plats för arbetsutskottets möten.

  De tider som föreslås är preliminära för att underlätta för ledamöters och tjänstepersoners planering. Det slutgiltiga fastställandet kommer att beslutas av nämnden i nästa mandatperiod på det konstituerande mötet i januari 2023.

  Bilagor

 13. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2022-09-22 – 2022-10-19 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 14. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2022-09-21 - 2022-10-19.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.