Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 19 januari 2023

 3.   3

  Förvaltningens information

 4. Nämnden ska varje år besluta om en budget för verksamhetsåret. Enligt anvisningar från stadskontoret ska 2023 års budget beslutas i två omgångar. Del 1 ska beslutas i januari och ska innehålla en plan för verksamheten och den ekonomiska delen av budgeten. Del 2 ska beslutas i mars och ska innehålla nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål.

  I förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2023 – del 1 redogör förvaltningen för planen för verksamheten inklusive plan för effektiviseringar, och i den ekonomiska delen finna förutsättningar för budget och fördelning av budget mellan verksamheter.

  Bilagor

 5. Uppföljningen av intern kontroll 2022 innehåller redogörelse över de åtgärder och granskningar som inte tidigare rapporterats till nämnden samt resultatet av de tre kommungemensamma granskningarna.

  Bilagor

 6. Nämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan som bygger på riskanalyser. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2023 som innehåller tre direktåtgärder, två granskningar och tre kommungemensamma granskningar. Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria, systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.

  Bilagor

 7. Malmö stads stadsrevision har genomfört en granskning av rutinerna kring stadens inköp och ingångna avtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

  Revisionen lämnar med anledning av granskningsrapporten rekommendationer avseende tre områden:

  • Se till att rutiner upprättas för avtalsuppföljning, för att säkerställa att det sker på ett strukturerat och systematiskt sätt.
  • Säkerställa en tillräcklig intern kontroll gällande leverantörstrohet och avtalstrohet.
  • Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagar och regelverk.

  I förslaget till yttrande redogörs för de åtgärder nämnden ska genomföra för att stärka arbetet på de punkter som rekommendationerna avser.

  Bilagor

 8. Lisbeth Persson Ekström (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om situationen på Vittlingen föreslår Persson Ekström att:

  1. förvaltningen tillsätter en utredning för att redogöra, inför nämnden, för de företeelser som anhörigföreningen har lyft kring Vittlingen

  2. förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder mot de konstaterade och redan icke åtgärdade företeelserna som anhörigföreningen har lyft kring Vittlingen.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gav den 10 januari 2023 (§ 15) förvaltningen i uppdrag att återkomma vid nämndens möte den 26 januari 2023 med en redogörelse av ärendet.

  Bilagor

 9. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2022-12-08 – 2023-01-18 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 10. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2022-12-07 - 2023-01-18.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.