Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 20 april 2023

 3.   3

  Förvaltningens information

 4. Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Jacqueline Maly (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om rätt till sekretess i patientjournal för vård- och omsorgspersonal. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden har fått motionen på remiss.

   

  Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att utreda möjligheten till sekretessmarkering i syfte att skydda vård- och omsorgspersonal mot hot och våld. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det inte finns stöd i lagstiftningen för att sekretessmarkera personalens namn i patientjournaler.

  Bilagor

 5. Malmö stad har fått stimulansmedel från Socialstyrelsen med syfte att främja lokal utveckling och motverka segregation. Kommunstyrelsen har även beslutat att tillföra medel med samma ändamål. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erbjudits möjlighet att inkomma med en ansökan om en del av dessa medel. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på aktiviteter utifrån statsbidragets och kommunstyrelsens intentioner samt gjort bedömningen att dessa kan utföras under 2023 vilket är ett krav för att tilldelas medlen. Förvaltningen bedömer att framtagna förslag på aktiviteter är både ändamålsenliga och genomförbara. Förvaltningen föreslår därför att nämnden godkänner ansökan i sin helhet.

  Bilagor

 6. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-03-23 – 2023-04-20 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 7. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-03-22 - 2023-04-20.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.