Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 13 februari 2024

 3. Årsanalysen är 2023 års sista uppföljning av Nämndsbudget 2023. Rapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild över måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiskt utfall för året.

 4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har den 14 december 2022 givit förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur arbetsmiljöarbetet framöver ska redovisas till nämnden (§ 142, HVO-2021-1969). Förslaget bestod av fyra delar: hel- och halvårsredovisning av personalstatistik, årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, resultat av medarbetarenkät och återrapportering när behov uppstår. Förslaget godkändes den 29 mars 2023 (§ 46, HVO-2022-5718). Detta ärende utgör den första helårsredovisningen av personalstatisk.

 5.   5

  Förvaltningens information

 6. Malmö stadsrevision har genomfört en fördjupad granskning av handläggning av hemtjänstärenden. Syftet med granskningen var att se om hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete med handläggning av hemtjänstärenden.

   

  Den sammanvägda bedömningen var att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med handläggning av hemtjänstärenden. Bedömningen grundar sig på att arbetet i huvudsak bedrivs enligt gällande lagstiftning och övriga regelverk. Dock gjordes bedömningen att nämndens styrning och uppföljning inom området brister och behövde utvecklas.

   

  Utifrån granskningens resultat har tre rekommendationer lämnats till hälsa-, vård- och omsorgs-nämnden. Nämnden lämnade i februari 2023 ett yttrande som innehöll de åtgärder som skulle genomföras under året. Nämnden ska i februari 2024 i ett uppföljande yttrande redogöra för de åtgärder som vidtagits.

 7. Ärendet
  Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-950). Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027. Förslaget på handlingsplan har skickats på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för inhämtande av synpunkter.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besvarar remissfrågorna i förvaltningens förslag till yttrande.

   

 8. Moderaterna (M) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i Malmö stads kommunstyrelse genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslår Moderaterna att nämnden ska få i uppdrag att:

  • alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter.

   

  Initiativet behandlades av kommunstyrelsen den 6 december 2023 (§ 366) och kommunstyrelsen beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet. Som ett led i sin beredning har stadskontoret skickat nämndinitiativet på remiss till stadens nämnder innan ärendet åter kan tas upp i kommunstyrelsen för beslut. Detta ärende utgör det underlaget.

 9. Regeringen beslutade den 3 november 2021 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Syftet med försöksverksamheterna ska vara att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar som de står inför. Utredningen ska identifiera uppslag till försöksverksamheter samt bedöma om, och i så fall hur, staten bör främja och stödja försöksverksamheterna. Utredningen föreslår att det i en försökslag öppnas upp för kommuner och regioner att när det gäller vård i någons hem kunna avtalssamverka om hälso- och sjukvården trots att den inte ingår i både regionernas och kommunernas ansvarsområde. Avtalet får dock inte avse sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger sina synpunkter på remissen i förvaltningens förslag på yttrande.

 10. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om utredningen Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76). Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på utökade möjligheter för sekundäranvändning av hälsodata. Utredningen ger förslag på ändringar i patientdatalagen med flera som avser ge ökade möjligheter för sekundäranvändning av hälsodata. Utredningens lagförslag om sekundäranvändning av data riktar sig främst till forskare och legitimerad personal som ställer diagnos.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen gällande en ökad användning av hälsodata, under förutsättning att hanteringen av data är säker.

 11. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2024-01-24 - 2024-02-14.

 12. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2024-01-24 – 2024-02-14 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 13. Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om att sätta upp bilder på innerdörrarna på demensboenden, föreslår Sverigedemokraterna att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp bilder på innerdörrarna på demensboenden. 

 14. Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om att skaffa fler trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare, föreslår Sverigedemokraterna att förvaltningen ska få i uppdrag att:

  • tillsammans med berörda parter verka för en utökad andel trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare
    
  • för nämnden föreslå en långsiktig plan för att utöka andelen trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare. 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.