Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 21 mars 2023

 3. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fick den 27 oktober 2022 (§ 127) i uppdrag av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att tillsammans med MKB ta fram en beskrivning av hur man kan åstadkomma fler trygghetsboenden i Malmö, samt att informera de nämnder som det berör om önskemål om fler trygghetsboenden. Uppdraget beslutades återrapporteras senast kvartal 1, 2023.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med MKB startat ett arbete för att planera inför framtida bostäder anpassande för äldre. Arbetet ska utgå från målgruppens behov, reella möjligheter för bostäder för äldre samt ta hänsyn till var det finns ett litet utbud av bostäder anpassade för äldre idag. Gällande uppdraget om att informera berörda nämnder om önskemål om fler trygghetsboenden ska förvaltningen aktivt börja delta i ett nytt nätverk för att strategiskt kunna skapa fler bostäder anpassade för äldre utefter rådande behov.

  Bilagor

 4. Nämndsbudget 2023 har i en första del antagits av nämnden i januari månad. I denna del, del 2, föreslår förvaltningen innehåll i avsnittet om nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Måldelen har en annan struktur än tidigare år och innehåller inte längre indikatorer. Istället beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt och förflyttning som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

  Bilagor

 5.   5

  Förvaltningens information

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därmed följer bland annat krav på att systematiskt bedriva ett patientsäkerhetsarbete. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som vårdgivare ska enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Medicinskt ansvariga inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen tog fram en patientsäkerhetsberättelse till den 1 mars 2023.

  Bilagor

 7. Sedan 2020 sammanställer inte hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen någon kvalitetsberättelse årligen efter en ändring i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (§ 54, HVON 2020-04-28). I stället har förvaltningen två gånger om året, dels i samband med patientsäkerhetsberättelsen, dels i samband med delårsrapport, muntligen och skriftligen redovisat kvalitetsarbete utifrån avvikelser. Detta utgör en sådan rapportering. Förvaltningen planerar dock för att inte längre göra denna redovisning utifrån att nämnden givit förvaltningen i uppdrag (§ 36, HVON 2023-02-22) att återkomma till nämnden under 2023 med förslag på hur förvaltningens uppföljning av kvalitet i nämndens verksamheter på aggregerad nivå kan utvecklas. Förvaltningen menar att den redovisningen kommer att utgöra ett bredare underlag kring kvalitet än vad en redovisning av endast kvalitetsavvikelser kan vara.

  Bilagor

 8.   8

  Muntlig information om hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsuppföljningsmodell

 9. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur arbetsmiljöarbetet framöver ska redovisas till nämnden. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag som består av fyra delar: hel- och halvårsredovisning av personalstatistik, årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, resultat av medarbetarenkät och återrapportering när behov uppstår. Redovisningen kommer att ske enligt samma tidplan över åren.

  Bilagor

 10. John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion där han föreslår kommunfullmäktige att ge ansvarig nämnd i uppdrag att ta fram ett minnesdokument med Malmö stadsvapen som ska användas vid avtackning av fritidspolitiker i nämnder och bolagsstyrelser.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 11. Kommunens nämnder ansvarar för att attestreglementet och kommunstyrelsens anvisningar följs. Varje nämnd kan utöver dessa utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa.

  I samband med ny mandatperiod antog hälsa-, vård- och omsorgsnämnden sin Attestinstruktion (§ 9, 2023-01-10). Kommunstyrelsen har från den 15 mars 2023 ändrat Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad vilket föranleder att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår några smärre förändringar i nämndens attestinstruktion. Ändringarna föreslås från den 1 april 2023.

  Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

  Bilagor

 12. Sedan juni 2018 har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Denna strategi ska kunna ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete för hur frågorna kring digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa ska hanteras, utvecklas och realiseras på kort, medellång och lång sikt. Efter fem års giltighet anser nu hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att strategin inte längre är ett levande styrdokument i verksamheterna. Förvaltningen föreslår att strategin ska upphävas till förmån för styrning genom nämndsbudget och vidare genom avdelningsplaner för att tydliggöra att digitaliseringsarbetet i förvaltningen ska vara en naturlig del i ordinarie verksamhetsutveckling.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att upphäva strategin från och med den 1 april 2023.

  Bilagor

 13. Uppföljning av extern sjuksköterskebemanning i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren skett genom redovisning av kostnad, andel arbetad tid av bemanningssjuksköterskor av det totala antalet sjukskötersketimmar, samt arbetstid utförd av bemanningssjuksköterskor i förhållande till den egna bemanningen.

  Det manuella uttaget av antal timmar utförda av bemanningssjuksköterskor som ligger till grund för beräkningarna av 2022 års utfall har visat sig vara ofullständigt. Felaktiga utfall har därför redovisats i årsanalys 2022 (HVO-2023-408) och i redovisning av arbetet med att minska personalomsättningen särskilt avseende sjuksköterskor samt arbetet för att minska användningen av extern bemanning (HVO-2022-3825). Korrekta uppgifter efter rättelse är:

  • andel arbetad tid av bemanningssjuksköterskor av det totala antalet sjukskötersketimmar: 18,2 % (tidigare redovisat som 13,8 %)
  • andel arbetad tid av bemanningssjuksköterskor i förhållande till den interna bemanningen: 22,2 % (tidigare redovisat som 16,1 %).


  Redovisade uppgifter om kostnader relaterade till bemanningssjuksköterskor under 2022 har varit korrekta.

  Nämnden föreslås godkänna informationen om rättelse av uppgifter. De korrekta uppgifterna kommer sedan att skickas till kommunstyrelsen.

 14. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-02-16 – 2023-03-22 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 15. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-02-15 - 2023-03-21.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.