Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 16 maj 2023

 3.   3

  Förvaltningens information

 4. Den ekonomiska prognosen är årets första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om prognosticerat ekonomiskt utfall för året 2023. Förvaltningen presenterar en nollprognos som innehåller stora osäkerhetsfaktorer.

 5. Det har inkommit ett nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet angående bättre tillvaratagande av undersköterskors kompetens genom differentiering av arbetsuppgifter. I nämndinitiativet föreslås en differentiering av arbetsuppgifter som idag utförs av undersköterskor, vilket skulle innebära att till exempel olika personalgrupper utför olika uppgifter. Exempelvis kan utbildad omsorgspersonal ta hand om personlig omvårdnad, medan personal med mindre utbildning kan ta sig an serviceuppgifter som städning eller inköp. Förvaltningen ger i denna tjänsteskrivelse en överblick av frågans komplexitet och olika aspekter att ta hänsyn till.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott gav i november 2022 förvaltningen ett vidare uppdrag i samband med redovisning av ej verkställda beslut och redovisning av arbetet med att lämna information till andra myndigheter i syfte att stävja välfärdsbrott. Uppdraget var att tillsammans med stadsjurist återkomma till nämnden med en redovisning av lagtolkning i frågan om att ge information om utlandsvistelse till annan myndighet i syfte att förebygga välfärdsbrott. Sedan uppdraget gavs har förvaltningen valt att utreda frågan ytterligare och gör nu en delvis ny bedömning. Detta ärende utgör därför återrapportering av uppdraget och i det redovisas förvaltningens plan för arbetet framåt.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen planerar att uppdatera rutiner för att bedöma och eventuellt underrätta Pensionsmyndigheten respektive Skatteverket om personer som befinner sig utomlands under längre perioder.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen har skickat Program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser på remiss till samtliga nämnder och bolag. Enligt kommunallagen, 5 kap. 3 §, ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Kommunfullmäktige antog ett program den 29 april 2021 att gälla från 1 juni 2021 och för den föregående mandatperioden och har nu tagit fram ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget utgår i stort från det tidigare programmet med några justeringar och tillägg.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig inte bakom förslaget till program bland annat på grund av otydlighet och avsaknad av mål. Synpunkter på förslaget redovisas i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 8. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-04-21 – 2023-05-17 redovisas i tjänsteskrivelsen.

   

 9. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-04-21 - 2023-05-16.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.