Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation av Lokstallet på fastigheten Lokstallet 1, kv. Cementen. Denna ansökan ersätter tidigare beslut om objektsgodkännande för renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen från 2018, KS §283 2018-09-05.

  I dagsläget finns ingen hyresgäst utan investeringen syftar till att säkra byggnadens kulturhistoriska värde enligt beslutad detaljplan. Efter nollställning av byggnad kan möjlig hyresgäst undersökas.

  Totalt ansökt belopp är 47 mnkr +/- 10%, varav 32 mnkr är egeninvestering och 15mnkr är driftskostnad i form av sanering tegel. Driftskostnaden går på resultatet och är redan avsatt i samband med kommunstyrelsens beslut om objektsgodkännande.

  Bilagor

 4. Malmö stadsrevision har granskat efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR, hos ett antal av stadens nämnder, bland annat servicenämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna säkerställde ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. Utifrån rapporten beslutade servicenämnden den 29 mars 2022, § 34, att lämna ett yttrande med förslag på åtgärder som nämnden skulle genomföra under 2022 med utgångspunkt i de rekommendationer som stadsrevisionen lämnade. Nu har det blivit dags för nämnden att följa upp arbetet med åtgärderna som vidtagits under 2022 i ett yttrande till stadsrevisionen.

  Bilagor

 5. Under 2021 granskade Malmö stadsrevision stadens gemensamma redovisningsenheter. Granskningen visade på ett antal förbättringsområden som servicenämnden yttrade sig om i december 2021. Ett uppföljande yttrande ska lämnas revisorskollegiet senast 22 december 2022.

  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, i sin samordnande funktion, och servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna. Revisorernas sammanvägda bedömning är att alla har en i huvudsak tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna men alla rekommenderas förbereda en uppföljning av målen för redovisningsenheterna och säkerställa att det sker en systematisk intern kontroll av att redovisningsenheterna själva följer relevant lagstiftning inom redovisnings- och skatteområdet samt god redovisningssed.

  I servicenämndens yttrande från december 2021 framgår att:

  Servicenämnden ställer sig positiv till att förbereda en gemensam uppföljning av mål tillsammans med övriga redovisningsenheter och stadskontor.

  Servicenämnden instämmer i att det behövs åtgärder för att säkra att förvaltningen har tillräckliga kontroller på redovisningsenheterna och planerar för åtgärder inom ramen för internkontrollplan 2022.

  Av förslaget till uppföljande yttrande framgår att servicenämnden har vidtagit de åtgärder som togs fram i yttrandet som lämnades 2021.

  Bilagor

 6. Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads löneprocess och skickat en granskningsrapport bland annat till servicenämnden. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 19.

  I föreliggande förslag till yttrande berörs vidtagna åtgärder under 2022. Servicenämnden föreslås, sammanfattningsvis, att vidhålla att loggningar i lönesystemet inte är ett utvecklingsområde samt att se fortsatt positivt på att digitala personalakter ska införas i staden. Arbetet med digitala personalakter leds av HR-avdelningen på stadskontoret. HR-service och HR-avdelningen i serviceförvaltningen har ett nära samarbete med stadskontoret och kommer att bidra till arbetet kring att digitala personalakter införs.

  Bilagor

 7. Malmö stadsrevision har granskat arbetsmarknadsåtgärder och skickat en granskningsrapport bland annat till servicenämnden. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 20. I detta nu aktuella ärendet föreslås servicenämnden att lämna ett yttrande som följer upp åtgärder vidtagna under 2022 utifrån stadsrevisionens rekommendationer i granskningen samt beskriver servicenämndens inställning till rekommendationerna.

  Bilagor

 8. Malmö stadsrevision har granskat huruvida bland annat servicenämnden har tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering av verksamheten. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 17.

  I detta förslag till andra yttrande berörs vilka åtgärder som har vidtagits under 2022 och vilken effekt dessa har haft i verksamheten. Förslaget till yttrande sammanfattas till följande:

  Servicenämnden ser positivt på att det tas fram en övergripande process för identifiering och prioritering av effektiviseringsbehovet. Nämnden ser fördelar med en gemensam struktur och metod för staden. Servicenämnden kommer fortsätta att utveckla beskrivningen av förvaltningens arbete med effektivisering. En utökad återrapportering till den politiska nivån ger bättre dokumentation och därmed ökad spårbarhet. På detta sätt ökar förutsättningarna för ett långsiktigt arbete gällande effektivisering.

  Bilagor

 9. Miljömålsrådet har beslutat att lägga fram tre förslag på nya styrmedel för regeringen, Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 vilka har skickats på remiss till myndigheter och andra instanser genom Miljödepartementet. För att kunna ge ett samlat svar från Malmö stad har kommunstyrelsen skickat remissen till Servicenämnden för yttrande.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där Servicenämnden inte har några invändningar mot förslagen i remissen och ställer sig positiv till de två förslag som nämnden anser sig berörd av; förslaget om mer hållbara måltider i skolan samt Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar.

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Handlingar för samråd: Detaljplan för fastigheten Limhamn 154:229 m.fl. i Sibbarp i Malmö (Dp 5804) till servicenämnden för yttrande.

  Det övergripande syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bevara området som ett stadsnära småskaligt koloniområde med fokus på rekreation och odling. Genom planläggningen ska både nya och befintliga kolonilotter kunna utvecklas i området samtidigt som det skapas tydliga ramar för framtida bygglov.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till de-taljplanens syfte men understryker vikten av trafikreglering i anslutning till förskolan, strax utanför planområdet.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5799) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet med samlingslokal för fritidsgård inom planområdet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 12. I ärendet presenteras förslag till Upphandlingsplan för perioden 2023–2024 för Servicenämnden. I planen ges en övergripande bild av nämndens största inköpsområden för år 2021 samt större planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) 2023-2024 och hållbarhetskrav i dessa. Planen innehåller också produkt- och verksamhetsområden där nämnden ser behov av nya inköpslösningar eller där mer hållbara lösningar efterfrågas. Nämndernas planer ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

  Upphandlingsplanen följer den rapportmall med anvisningar i Stratsys som stadskontoret tagit fram.

  I servicenämndens beslut gällande Upphandlingsplan 2022-2023 uppdrogs stadsfastigheter att beskriva sitt arbete med klimatneutrala upphandlingar, vilket görs under rubriken Beskrivning av systematiskt hållbarhetsarbete.

  Bilagor

 13. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ mot bakgrund av bland annat att "Nästa år blir det avsevärt dyrare för lärare att parkera sin bil vid skolan de arbetar på. Anledningen är att serviceförvaltningen beslutat slopa de förmånligare terminsabonnemangen och i stället införa marknadsanpassade månadskort.". Sverigedemokraterna föreslår att nämnden beslutar att "förvaltningen får i uppdrag att ta fram nytt bättre förslag som även blir politiskt förankrat".

  Bilagor

 1. Lars Hellström, enhetschef för serviceresor, informerar om färdtjänst och andra särskilda persontransporter.

   

  Anders Elmqvist, ingenjör och projektledare, informerar om energibesparande åtgärder.

   

  Sebastian Wendt, koststrateg och måltidsutvecklare, och Maria Johansson, avdelningschef för skolrestauranger, informerar om livsmedelspriser och förutsättningar år 2023.

   

  Sofia Eldh, HR-chef, informerar om serviceförvaltningens resultat i årets medarbetarenkät och om arbetsmiljöansvar vid distansarbete.

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • arbete pågår med budget och årsanalys.
  • det går inte i nuläget att komma vidare i arbetet med lokaldelen i projektet med framtidens arbetssätt, och därför kommer det att hållas workshop om hur befintliga lokaler kan användas.
  • förvaltningens målbildsarbete fortskrider.
  • förvaltningsledningen kommer att testa kommunikation med förvaltningen i webinarier.
  • Kontaktcenter har nu hunnit hantera en miljon ärenden.
 2. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation av Lokstallet på fastigheten Lokstallet 1, kv. Cementen. Denna ansökan ersätter tidigare beslut om objektsgodkännande för renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen från 2018, KS §283 2018-09-05.

  I dagsläget finns ingen hyresgäst utan investeringen syftar till att säkra byggnadens kulturhistoriska värde enligt beslutad detaljplan. Efter nollställning av byggnad kan möjlig hyresgäst undersökas.

  Totalt ansökt belopp är 47 mnkr +/- 10%, varav 32 mnkr är egeninvestering och 15mnkr är driftskostnad i form av sanering tegel. Driftskostnaden går på resultatet och är redan avsatt i samband med kommunstyrelsens beslut om objektsgodkännande.

  Bilagor

 3. Malmö stadsrevision har granskat efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR, hos ett antal av stadens nämnder, bland annat servicenämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna säkerställde ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. Utifrån rapporten beslutade servicenämnden den 29 mars 2022, § 34, att lämna ett yttrande med förslag på åtgärder som nämnden skulle genomföra under 2022 med utgångspunkt i de rekommendationer som stadsrevisionen lämnade. Nu har det blivit dags för nämnden att följa upp arbetet med åtgärderna som vidtagits under 2022 i ett yttrande till stadsrevisionen.

  Bilagor

 4. Under 2021 granskade Malmö stadsrevision stadens gemensamma redovisningsenheter. Granskningen visade på ett antal förbättringsområden som servicenämnden yttrade sig om i december 2021. Ett uppföljande yttrande ska lämnas revisorskollegiet senast 22 december 2022.

  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, i sin samordnande funktion, och servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna. Revisorernas sammanvägda bedömning är att alla har en i huvudsak tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna men alla rekommenderas förbereda en uppföljning av målen för redovisningsenheterna och säkerställa att det sker en systematisk intern kontroll av att redovisningsenheterna själva följer relevant lagstiftning inom redovisnings- och skatteområdet samt god redovisningssed.

  I servicenämndens yttrande från december 2021 framgår att:

  Servicenämnden ställer sig positiv till att förbereda en gemensam uppföljning av mål tillsammans med övriga redovisningsenheter och stadskontor.

  Servicenämnden instämmer i att det behövs åtgärder för att säkra att förvaltningen har tillräckliga kontroller på redovisningsenheterna och planerar för åtgärder inom ramen för internkontrollplan 2022.

  Av förslaget till uppföljande yttrande framgår att servicenämnden har vidtagit de åtgärder som togs fram i yttrandet som lämnades 2021.

  Bilagor

 5. Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads löneprocess och skickat en granskningsrapport bland annat till servicenämnden. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 19.

  I föreliggande förslag till yttrande berörs vidtagna åtgärder under 2022. Servicenämnden föreslås, sammanfattningsvis, att vidhålla att loggningar i lönesystemet inte är ett utvecklingsområde samt att se fortsatt positivt på att digitala personalakter ska införas i staden. Arbetet med digitala personalakter leds av HR-avdelningen på stadskontoret. HR-service och HR-avdelningen i serviceförvaltningen har ett nära samarbete med stadskontoret och kommer att bidra till arbetet kring att digitala personalakter införs.

  Bilagor

 6. Malmö stadsrevision har granskat arbetsmarknadsåtgärder och skickat en granskningsrapport bland annat till servicenämnden. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 20. I detta nu aktuella ärendet föreslås servicenämnden att lämna ett yttrande som följer upp åtgärder vidtagna under 2022 utifrån stadsrevisionens rekommendationer i granskningen samt beskriver servicenämndens inställning till rekommendationerna.

  Bilagor

 7. Malmö stadsrevision har granskat huruvida bland annat servicenämnden har tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering av verksamheten. Stadsrevisionen har begärt dels ett yttrande om granskningsrapporten och dels en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten. Servicenämnden yttrade sig om granskningen den 16 februari 2022, § 17.

  I detta förslag till andra yttrande berörs vilka åtgärder som har vidtagits under 2022 och vilken effekt dessa har haft i verksamheten. Förslaget till yttrande sammanfattas till följande:
  "Servicenämnden ser positivt på att det tas fram en övergripande process för identifiering och prioritering av effektiviseringsbehovet. Nämnden ser fördelar med en gemensam struktur och metod för staden. Servicenämnden kommer fortsätta att utveckla beskrivningen av förvaltningens arbete med effektivisering. En utökad återrapportering till den politiska nivån ger bättre dokumentation och därmed ökad spårbarhet. På detta sätt ökar förutsättningarna för ett långsiktigt arbete gällande effektivisering."

  Bilagor

 8. Miljömålsrådet har beslutat att lägga fram tre förslag på nya styrmedel för regeringen, Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 vilka har skickats på remiss till myndigheter och andra instanser genom Miljödepartementet. För att kunna ge ett samlat svar från Malmö stad har kommunstyrelsen skickat remissen till Servicenämnden för yttrande.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där Servicenämnden inte har några invändningar mot förslagen i remissen och ställer sig positiv till de två förslag som nämnden anser sig berörd av; förslaget om mer hållbara måltider i skolan samt Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Handlingar för samråd: Detaljplan för fastigheten Limhamn 154:229 m.fl. i Sibbarp i Malmö (Dp 5804) till servicenämnden för yttrande.

  Det övergripande syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bevara området som ett stadsnära småskaligt koloniområde med fokus på rekreation och odling. Genom planläggningen ska både nya och befintliga kolonilotter kunna utvecklas i området samtidigt som det skapas tydliga ramar för framtida bygglov.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till de-taljplanens syfte men understryker vikten av trafikreglering i anslutning till förskolan, strax utanför planområdet.

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5799) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet med samlingslokal för fritidsgård inom planområdet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 11. I ärendet presenteras förslag till Upphandlingsplan för perioden 2023–2024 för Servicenämnden. I planen ges en övergripande bild av nämndens största inköpsområden för år 2021 samt större planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) 2023-2024 och hållbarhetskrav i dessa. Planen innehåller också produkt- och verksamhetsområden där nämnden ser behov av nya inköpslösningar eller där mer hållbara lösningar efterfrågas. Nämndernas planer ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

  Upphandlingsplanen följer den rapportmall med anvisningar i Stratsys som stadskontoret tagit fram.

  I servicenämndens beslut gällande Upphandlingsplan 2022-2023 uppdrogs stadsfastigheter att beskriva sitt arbete med klimatneutrala upphandlingar, vilket görs under rubriken Beskrivning av systematiskt hållbarhetsarbete.

  Bilagor

 12. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ mot bakgrund av bland annat att "Nästa år blir det avsevärt dyrare för lärare att parkera sin bil vid skolan de arbetar på. Anledningen är att serviceförvaltningen beslutat slopa de förmånligare terminsabonnemangen och i stället införa marknadsanpassade månadskort.". Sverigedemokraterna föreslår att nämnden beslutar att "förvaltningen får i uppdrag att ta fram nytt bättre förslag som även blir politiskt förankrat".

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.