Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation av grundskola i Hyllie inom fastigheten Rundstickan 1. Hyresgäst är grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen. Projektstart beräknas till april 2023 och beräknas vara färdigställt maj 2025. Inom projektet finns inte behov av markhantering. Totalt investeringsbelopp är 404 mnkr.

  Bilagor

 4. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Granskning av förslag om Översiktsplan för Malmö till servicenämnden för yttrande. Stadsbyggnadsnämnden har nu sammanställt alla remissinstansers yttranden och skickar därför ut Översiktsplan för Malmö för granskning.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  En ny kommungemensam IT-organisation med placering inom serviceförvaltningen etablerades med start 2021-05-01 efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, där servicenämnden får ansvar för kommungemensam IT. Inom serviceförvaltningen är IT-organisationen benämnd IT- och digitaliseringsavdelningen (ITD). Den nya IT-organisationen medför att servicenämnden önskar inkomma med ett yttrande.

  Bilagor

 5. Miljödepartementet har skickat en remiss till Malmö stad där kommunstyrelsen har valt att inhämta synpunkter från servicenämnden och miljönämnden. Bakgrunden till remissen är att Kemikalieinspektionen under lång tid haft ett ackumulerat överskott i den verksamhet som finansieras av kemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott i den verksamhet som finansieras av bekämpningsmedelsavgifter. Under 2021 har Kemikalieinspektionen därför som svar på ett regeringsuppdrag sett över kemikalieavgifterna och bekämpningsmedelsavgifterna. De har tagit fram förslag på justeringar av avgifterna samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden inte har några invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 6. Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på handlingsplan för den nationella minoriteten Romer i Malmö 2023–2025 och skickat den på remiss. När ärendet har varit på remiss kommer handlingsplanen att samrådas med Romska Rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

  Serviceförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av handlingsplanen och syftet med den är att tillgodose romers mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.

  Handlingsplanen består dels av övergripande mål som är gemensamma för alla nämnder, dels särskilda nämndspecifika delmål samt insatser. För servicenämnden innefattar detta bland annat att anställda inom serviceförvaltningen ökar kunskapen om och förståelsen för romsksvensk/europeisk historia, romska livsvillkor, minoritetslagstiftningen och RIKC:s uppdrag.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig positiv till handlingsplanen.

  Bilagor

 7. Den 21 december 2021 gav kommunfullmäktige servicenämnden i uppdrag att senast den 31 december 2022 redovisa sin strategi till kommunfullmäktige på vad nämnden avser att göra framöver för att nyproduktionen av verksamhetslokaler ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. Redovisningen ska utgå från faktorer inom lokalförsörjningsarbetet som servicenämnden har rådighet över.

  Serviceförvaltningen har därför tagit fram en Strategi för kostnadseffektiv nyproduktion där fyra strategiska områden beskrivs: byggnadens utformning, upphandling, stöd och styrning och tillsammans.

  Bilagor

 8. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska upphandlande myndigheter fatta beslut om riktlinjer för direktupphandling. Serviceförvaltningens riktlinjer bygger på Malmö stads Guide till riktlinjer för direktupphandling och beslutades av servicenämnden 2019-06-18.

  Efter en översyn har serviceförvaltningens riktlinjer nu reviderats och kompletterats i enlighet med Malmö stads reviderade guide, samt i enlighet med nyheter i LOU från den 1 februari 2022 gällande hur värdet på en upphandling ska beräknas för att vara en tillåten direktupphandling.

  Kompletteringarna är markerade med röd text i dokumentet och syftar till att göra det ännu tydligare vad direktupphandling innebär, när den ska tillämpas och hur man går tillväga vid beräkning av upphandlingens värde.

  Bilagor

 9. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslås att avtal / överenskommelser om skolmåltider skall årligen ske och gemensamt godkännas av servicenämnden och grundskolenämnden. 

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.