Hoppa över navigering
 1.   1

  Vaj av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om planprogram för kvarteret Västra Flensburg

 3.   3

  Information om serviceresor

 4.   4

  Information om personalredovisning

 5.   5

  Information om återbyggdepån

 6.   6

  Information från servicedirektören

 7. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 31 maj samt en delårsrapport per 30 september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden på sammanträdena i mars och november.

   

  Bilagd version av den ekonomiska rapporten är uppdaterad efter återremittering av servicenämndens arbetsutskott den 16 mars 2023.

  Bilagor

 8. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

  Bilagor

 1. § 33

  Ändring av dagordningen

 2. Gärda Sjöholm, projektledare stadsbyggnadskontoret, och Peter Hingström, ingenjör Stadsfastigheter, informerar om planprogrammet för kvarteret Västra Flensburg: förskolor, sjukhus, andra funktioner och processen framåt.

 3. Lars Hellström, enhetschef för Serviceresor, informerar om Serviceresor: IT-störning, utmaningar, avtal, kvalitetsundersökning och åtgärder för att öka kvalitet och tillgänglighet.

 4. Jerker Johansson, avdelningschef för Kommunteknik, informerar om Återbyggdepån: historik, beskrivning av verksamheten, utveckling och utmaningar.

 5. Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

   

  • Den 31 mars hade revisionen bokslutsmöte med förra mandatperiodens nämndpresidium. Jan Olsson (S) ordförande, Arne Bojesen (L) vice ordförande, Louise Strand, servicedirektör, och Cecilia Antonsson, ekonomichef, deltog.
  • Förvaltningsrådets sammanträde den 20 april, då bland annat den partsgemensamma handlingsplanen utifrån arbetsmiljöundersökningen som genomfördes 2021 togs upp. Informerar kortfattat om genomförda åtgärder och planerat nästa steg i arbetet.
  • Malmö stads blomsterprogram för offentliga planteringar har år 2023 temat "Siden och sammet".

   

  Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter, informerar om uppsagda hyresavtal avseende förskolelokaler.

 6. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 31 maj samt en delårsrapport per 30 september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden på sammanträdena i mars och november.

   

  Bilagd version av den ekonomiska rapporten är uppdaterad efter återremittering av servicenämndens arbetsutskott den 16 mars 2023.

  Bilagor

 7. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 8. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ där det föreslås att servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna för tillfällig lokalisering av Vårberga förskola i f.d förskolors lokaler (exempelvis Bellevue förskola), samt att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna att tillfälligt skjuta upp uppsägningen av Vårberga förskolas nuvarande lokaler till dess att alternativa lokaler har lokaliserats.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.