Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om upphandling av livsmedel

 3.   3

  Information från servicedirektören

 4. Budgetskrivelsen är servicenämndens information till kommunstyrelsen när de bereder förslag till budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget gäller för budgetåret 2024 med plan för 2025–2026. Investeringarna gäller året 2024 med plan 2025–2029.

  Bilagor

 5. Servicenämnden har i Riktlinjer för IT och digitalisering (KF 2021-03-31 § 100) fått i uppdrag att ta fram en flerårig utvecklingsplan. Planen bygger på förvaltningarnas behov av stöd eller gemensam utveckling inom IT för kommande 1-4 år. Den har tagits fram tillsammans med förvaltningarna enligt gällande samverkansmodell.

   

  Bifogat till ärendet finns Principer för digitalisering, som ska ge riktning och kraft åt Malmö stads digitaliseringsarbete. Principerna har arbetats fram i samarbete med förvaltningarna och beskriver hur Malmö stad behöver arbeta för att bättre möta invånarnas behov och ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett omdömesfullt sätt. De bifogade principerna ersätter Malmö stads digitaliseringsprogram Det digitala Malmö 2017-2022, enligt uppdrag i riktlinjerna som nämns ovan samt i servicenämndens budget.

  Bilagor

 6. Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för investering gällande solceller och batterier. Byggstart är beräknad till första kvartalet 2024 och satsningarna beräknas vara klara december 2026. Totalt tillskott av förnybar elproduktion per år till följd av satsningarna är beräknad till cirka 6 000 MWh/år.

   

  Totalt investeringsbelopp är 232 mnkr, vilket inkluderar 109 mnkr för solceller, 120 mnkr för batterier och 3 mnkr för smart styrning.

   

  De ekonomiska effekterna av investeringskostnader och intäkter för solceller och batterier kommer alla lokalnyttjare till del i form av ett mer stabilt och resilient elpris.

   

  Investeringarna som föreslås i denna ansökan skulle medföra att Malmö stads elproduktion av förnybar energi passerar 15 procent av den egna elanvändningen vilket krävs för att kunna nå stadens uppsatta mål i Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 och i Energistrategi för Malmö 2022-2023.

  Bilagor

 7. Servicenämnden övertog förvaltningsuppdraget av fritidsnämndens fastigheter 2008. På vissa av fastigheterna förekommer att byggnader på ofri grund är placerade. Detta innebär att Malmö stad äger marken men byggnaden ägs av annan part – till exempel av en förening.

   

  Aktuell byggnad i detta ärende föreslås tas över av servicenämnden med anledning av att:

  • Bygganden är placerad på mark som ägs av Malmö stad och upplåtes internt till
   servicenämnden vilket innebär att servicenämnden har fastighetsägareansvar på marken där byggnaden är placerad.
  • Fritidsförvaltningen har utryckt behov av att nyttja byggnaden och accepterat översänt
   hyresförslag av servicenämnden.
  • Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att det finns behov av denna byggnad över tid med tanke på hög beläggning på anläggningen.
  • Status och konstruktionsutredning är genomförda och ekonomiskt underlag är
   framtaget, underlaget har legat till grund för hyreskalkylen.
  • Bygglov på byggnad finns.

   

  Grovt estimerad totalkostnad för renovering av byggnad uppgår till 6 mnkr.

  Bilagor

 8. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att införa resegaranti i färdtjänsten som Carin Gustafsson (V) och Anfal Mahdi (V) har väckt i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att ta fram en resegaranti i färdtjänsten.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 9. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att ta fram särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker, som John Roslund (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikerns insats för stadens nämnder eller bolag.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 10. Servicenämnden har fått in ett Malmöinitiativ en vårdnadshavare till barn på Limhamns förskola som föreslår att Malmö stad ska:

   

  • Förlänga hyresavtalet med AcadeMedia/Pysslingen gällande Limhamns förskola. Förlängningen bör gälla tills det finns en långsiktig lösning som innebär att förskolans verksamhet undviker splittring och kan fortsätta tillsammans i andra lokaler.
  • Följa svensk lag och pröva barnets bästa innan beslut fattas gällande Limhamns förskolas framtid.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar.

   

  Malmöinitiativet är en e-tjänst där Malmöbor (personer i alla åldrar som är folkbordförda i Malmö) kan lämna in förslag till Malmö stad. Initiativ som får fler än 100 röster tas upp och behandlas av respektive ansvarig politisk nämnd. Efter nämndens beslut kommer moderatorn för Malmöinitiativ att skicka nämndens beslut och yttrande till initiativtagaren och publicera handlingarna på Malmö stads sida för Malmöinitiativ.

   

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund i Malmö (Dp 5748) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.

   

  Idag är platsen bebyggd med samlingslokal, skola, förskola och äldrebostäder. Planförslaget möjliggör för nya bostäder och nya byggrätter för kontor, skola, förskola samt äldreboende, i kombination med befintliga funktioner.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Vintrie 24:4 m.fl. i Vintrie i Malmö (Dp 5809) till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området utvecklas till ett allmänt tillgängligt rekreativt område med naturkaraktär, där befintliga natur- och kulturvärden tas tillvara och nya skapas.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men poängterar betydelsen av ett utbyggt vägnät inom planområdet för kommunens driftsfordon.

  Bilagor

 13. Stadsbyggnadsnämnden har skickat granskningshandlingar för förslag på detaljplan för kvarteret Fredriksborg i Innerstaden i Malmö (DP 5319) till servicenämnden för granskning.

  Detaljplanen skickades ut på remiss för samråd till olika nämnder under perioden maj - augusti 2015 samt för granskning under perioderna november – december 2015, juni – augusti 2016 samt juni – juli 2020. Stadsbyggnadsnämnden har på nytt sammanställt alla remissinstansers yttranden och skickar därför ut detaljplanen för granskning en fjärde gång.

   

  Vid tredje granskningstillfället beslutade servicenämndens arbetsutskott att avstå från att yttra sig vidare i ärendet.

   

  Vid tidigare granskningstillfällen har förvaltningen inte kunnat finna servicenämndens eventuella tidigare ställningstagande eller beslut.

   

  Serviceförvaltningen föreslår att servicenämndens arbetsutskott avstår från att yttra sig vidare i ärendet.

  Bilagor

 14. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud. I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst. Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att istället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

   

  Kommunstyrelsen har anmodat kommunens nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden samt att uppdra åt dem att därefter meddela Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om beslutet och dataskyddsombudens kontaktuppgifter.

  Bilagor

 15. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 1. Maria Johansson, avdelningschef för skolrestauranger, Agneta Larsson, utvecklingssekreterare hos skolrestaurnager, och Annica Axelsson, upphandlare hos centrala upphandlingsenheten, stadskontoret, informerar om upphandlingar, avtal och hållbarhet inom livsmedelsområdet.

 2. Jerker Johansson, avdelningschef för kommunteknik, informerar om:

  • Renhållning i staden utifrån nedskräpning av lustgastuber
  • Bevattning av staden

   

  Marcus Christensson, avdelningschef för IT och digitalisering, informerar om Malmö stads Digitaliseringspris har tilldelats förskoleförvaltningens verksamhet ”Barn programmerar”.

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Arbete pågår med revidering av ledarstrategin. Strategins syfte är att tydliggöra förväntningar på förvaltningens chefer och skapa förutsättningar för cheferna att lyckas med sina uppdrag och för att vi tillsammans ska nå våra mål. Gott ledarskap och god arbetsmiljö är viktigt för att lyckas med förvaltningens uppdrag och för att möta utmaningen med kompetensförsörjning.
  • Johanna Andersson blir ny avdelningschef för kommunteknik med start den 14 augusti. Nuvarande avdelningschef Jerker Johansson kommer att jobba med förvaltningsövergripande uppdrag under en period till han går i pension 
  • Den partsgemensamma handlingsplanen har följts upp vid ett möte med två huvudskyddsombud och förvaltningens ledningsgrupp den 31 maj. Vid mötet konstaterades att åtgärder har genomförts enligt handlingsplanen och att den är klarmarkerad och avslutad. Punkten avseende ökad samverkanskunskap har överlämnats till Förvaltningsrådet och det planeras en gemensam utbildning. 
  • Två badvärdar som hade sitt allra första arbetspass observerade en nödställd och tillsammans hämtade de in personen till land på Sundspromenaden. Allt gick bra och ambulansen hämtade personen som var vid medvetande.
 3. Budgetskrivelsen är servicenämndens information till kommunstyrelsen när de bereder förslag till budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget gäller för budgetåret 2024 med plan för 2025–2026. Investeringarna gäller året 2024 med plan 2025–2029.

  Bilagor

 4. Servicenämnden har i Riktlinjer för IT och digitalisering (KF 2021-03-31 § 100) fått i uppdrag att ta fram en flerårig utvecklingsplan. Planen bygger på förvaltningarnas behov av stöd eller gemensam utveckling inom IT för kommande 1-4 år. Den har tagits fram tillsammans med förvaltningarna enligt gällande samverkansmodell.

  Bifogat till ärendet finns Principer för digitalisering, som ska ge riktning och kraft åt Malmö stads digitaliseringsarbete. Principerna har arbetats fram i samarbete med förvaltningarna och beskriver hur Malmö stad behöver arbeta för att bättre möta invånarnas behov och ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett omdömesfullt sätt. De bifogade principerna ersätter Malmö stads digitaliseringsprogram Det digitala Malmö 2017-2022, enligt uppdrag i riktlinjerna som nämns ovan samt i servicenämndens budget.

  Bilagor

 5. Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för investering gällande solceller och batterier. Byggstart är beräknad till första kvartalet 2024 och satsningarna beräknas vara klara december 2026. Totalt tillskott av förnybar elproduktion per år till följd av satsningarna är beräknad till cirka 6 000 MWh/år.

   

  Totalt investeringsbelopp är 232 mnkr, vilket inkluderar 109 mnkr för solceller, 120 mnkr för batterier och 3 mnkr för smart styrning.

   

  De ekonomiska effekterna av investeringskostnader och intäkter för solceller och batterier kommer alla lokalnyttjare till del i form av ett mer stabilt och resilient elpris.

   

  Investeringarna som föreslås i denna ansökan skulle medföra att Malmö stads elproduktion av förnybar energi passerar 15 procent av den egna elanvändningen vilket krävs för att kunna nå stadens uppsatta mål i Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 och i Energistrategi för Malmö 2022-2023.

  Bilagor

 6. Servicenämnden övertog förvaltningsuppdraget av fritidsnämndens fastigheter 2008. På vissa av fastigheterna förekommer att byggnader på ofri grund är placerade. Detta innebär att Malmö stad äger marken men byggnaden ägs av annan part – till exempel av en förening.

   

  Aktuell byggnad i detta ärende föreslås tas över av servicenämnden med anledning av att:

  • Bygganden är placerad på mark som ägs av Malmö stad och upplåtes internt till
   servicenämnden vilket innebär att servicenämnden har fastighetsägareansvar på marken där byggnaden är placerad.
  • Fritidsförvaltningen har utryckt behov av att nyttja byggnaden och accepterat översänt
   hyresförslag av servicenämnden.
  • Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att det finns behov av denna byggnad över tid med tanke på hög beläggning på anläggningen.
  • Status och konstruktionsutredning är genomförda och ekonomiskt underlag är
   framtaget, underlaget har legat till grund för hyreskalkylen.
  • Bygglov på byggnad finns.

   

  Grovt estimerad totalkostnad för renovering av byggnad uppgår till 6 mnkr.

  Bilagor

 7. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att införa resegaranti i färdtjänsten som Carin Gustafsson (V) och Anfal Mahdi (V) har väckt i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att ta fram en resegaranti i färdtjänsten.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 8. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att ta fram särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker, som John Roslund (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikerns insats för stadens nämnder eller bolag.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 9. Servicenämnden har fått in ett Malmöinitiativ en vårdnadshavare till barn på Limhamns förskola som föreslår att Malmö stad ska:

   

  • Förlänga hyresavtalet med AcadeMedia/Pysslingen gällande Limhamns förskola. Förlängningen bör gälla tills det finns en långsiktig lösning som innebär att förskolans verksamhet undviker splittring och kan fortsätta tillsammans i andra lokaler.
  • Följa svensk lag och pröva barnets bästa innan beslut fattas gällande Limhamns förskolas framtid.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar.

   

  Malmöinitiativet är en e-tjänst där Malmöbor (personer i alla åldrar som är folkbordförda i Malmö) kan lämna in förslag till Malmö stad. Initiativ som får fler än 100 röster tas upp och behandlas av respektive ansvarig politisk nämnd. Efter nämndens beslut kommer moderatorn för Malmöinitiativ att skicka nämndens beslut och yttrande till initiativtagaren och publicera handlingarna på Malmö stads sida för Malmöinitiativ.

   

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund i Malmö (Dp 5748) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området.

   

  Idag är platsen bebyggd med samlingslokal, skola, förskola och äldrebostäder. Planförslaget möjliggör för nya bostäder och nya byggrätter för kontor, skola, förskola samt äldreboende, i kombination med befintliga funktioner.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Vintrie 24:4 m.fl. i Vintrie i Malmö (Dp 5809) till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området utvecklas till ett allmänt tillgängligt rekreativt område med naturkaraktär, där befintliga natur- och kulturvärden tas tillvara och nya skapas.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men poängterar betydelsen av ett utbyggt vägnät inom planområdet för kommunens driftsfordon.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har skickat granskningshandlingar för förslag på detaljplan för kvarteret Fredriksborg i Innerstaden i Malmö (DP 5319) till servicenämnden för granskning.

   

  Detaljplanen skickades ut på remiss för samråd till olika nämnder under perioden maj - augusti 2015 samt för granskning under perioderna november – december 2015, juni – augusti 2016 samt juni – juli 2020. Stadsbyggnadsnämnden har på nytt sammanställt alla remissinstansers yttranden och skickar därför ut detaljplanen för granskning en fjärde gång.

   

  Vid tredje granskningstillfället beslutade servicenämndens arbetsutskott att avstå från att yttra sig vidare i ärendet.

   

  Vid tidigare granskningstillfällen har förvaltningen inte kunnat finna servicenämndens eventuella tidigare ställningstagande eller beslut.

   

  Serviceförvaltningen föreslår att servicenämndens arbetsutskott avstår från att yttra sig vidare i ärendet.

  Bilagor

 13. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud. I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst. Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att istället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

   

  Kommunstyrelsen har anmodat kommunens nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden samt att uppdra åt dem att därefter meddela Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om beslutet och dataskyddsombudens kontaktuppgifter.

  Bilagor

 14. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.