Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Lägesrapport om stadionområdet

 3.   3

  Servicedirektörens information

 4. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året; en ekonomisk prognos i maj samt en delårsrapport i september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning tas ytterligare två ekonomiska prognoser upp för behandling i servicenämnden på sammanträdena i mars respektive november.

 5. Malmö stad förvärvade 1979 två bostadsrätter på Lärkan 8. Dessa två bostadsrätter byggdes om till en lokal, det vill säga ett fastighetsobjekt, i syfte att hyras ut till en förskola och därefter som föreningslokal till HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation) fram till 2019-12-31. Därefter har möjligheten undersökts att hyra ut objektet utan framgång vilket har inneburit att objektet har stått tomt sedan 2020-01-01. Objektet föreslås att avyttras.

   

  Servicenämndens arbetsutskott återremitterade den 6 februari 2024 ärendet till förvaltningen i syfte att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag. Denna tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har kompletterats med uppgifter om sammanställning kring åtgärder och utredning som underbygger motivering till att lyfta objektet för avyttring, samt kompletterande bilder av objektet, ritningar och karta

 6. Stadskontoret har efter initiativ från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att utreda frågan om skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete. Uppdraget har genomförts tillsammans med berörda förvaltningar. I ett ärende som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december 2023 skedde en återrapportering av utredningsuppdraget.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet att, utan eget ställningstagande, skicka utredningen ”Skor till medarbetare” på remiss till hälsa, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, fritidsnämnden och servicenämnden med en önskan om att nämnderna utifrån verksamhetsmässiga aspekter inkommer med synpunkter på utredningens bedömningar.

 7. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. (norr om Rätans gata) i Vintrie i Malmö (Dp 5829) till servicenämnden för yttrande.

   

  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse, centrumverksamhet och parkmark inom planområdet. Detaljplanen ska också omfatta en del av Almviksvägen i syfte att säkerställa dess utrymme och användning som gata. Även del av Tygelsjöstigen ska omfattas av detaljplanen och därmed bevaras den som trädkantat gång- och cykelstråk. Ny bebyggelse ska, genom väl avvägd volym och gestaltning, anpassas till Tygelsjöstigen och dess värden.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men poängterar behovet av en säker trafiklösning vid Rätans gata.

 8. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för fastigheten Generatorn 1 m.fl. i Törnrosen i Malmö (Dp 5801) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och omvandling av området söder om ut mot Amiralsgatan intill station Rosengård. Nya kvarter för centrumverksamhet, bostäder och tillhörande parkeringshus ska kunna uppföras. De allmänna platserna ska utvecklas och i anslutning till stationsområdet möjliggörs även en publik byggnad, vars syfte är att genom dess utformning, placering och innehåll fungera som en mötesplats och destination i området.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för fastigheten Gulmåran 1 m.fl. i Hindby i Malmö (Dp 5732) till servicenämnden för yttrande.

   

  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt med byggnation kring Persborg station i form av nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, mobilitetshus och allmän plats som kan bidra till att sammanlänka stationens bägge sidor och stärka kopplingen med närområdet. Vidare syftar detaljplanen till att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar inom planområdet.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men vill framföra synpunkter på återbruk, influenser från närliggande ekostaden samt projekteringsvillkor.

 10. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ där det föreslås att servicenämnden beslutar:

  1. Att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart med berörda förvaltningar verka för att lösa lokalfrågan, med beaktande av närhetsprincipen, tillsammans med Limhamns förskola och andra berörda parter.

  2. Att ge förvaltningen i uppdrag att i första hand omedelbart skjuta upp uppsägningen av förskolans nuvarande lokaler till dess att alternativa lokaler eller lösningar har presenterats och blivit godkända för förskolans verksamhet.

  3. Att ge förvaltningen i uppdrag att i andra hand att omedelbart upphäva uppsägningen.

  4. Att justera besluten i detta ärende omedelbart.

 11. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna eller upprättade handlingar såsom protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder, arbetsutskottet och förvaltningsrådet.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.