Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om kommuntekniks beredskap kl 16-07

 3.   3

  Information om återbyggdepåns webbshop

 4.   4

  Information om ny GIS-vindkraftutredning för nya områden i översiktsplanen

 5.   5

  Information om lokalvård

 6.   6

  Servicedirektörens information

 7. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten. Förslaget innefattar generella och specifika uppdateringar samt tillägg kring nämndernas och de helägda bolagens ansvar för organisering av sin inköpsverksamhet. Genom förslaget förtydligas nämndernas, och i relevanta delar bolagens, ansvar att ha en ändamålsenlig inköpsorganisation med tillräckliga resurser, rätt kompetens och behöriga beställare. Nämnderna och bolagen ansvarar för att säkerställa att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt och att avrop sker från upphandlade leverantörer. Ansvaret omfattar alla nivåer av inköpsverksamheten från övergripande styrning och samordning till genomförande av upphandlingar, avtalsuppföljning och löpande inköp. Nämnderna och bolagen ansvarar för att formera en tydlig inköpsorganisation som är anpassad till nämndens uppdrag och som svarar mot Malmö stads inköpspolicy med tillhörande riktlinjer och relevant lagstiftning. De nya riktlinjerna innefattar förslag att nämnder och bolag utöver riktlinjer för direktupphandling även ska besluta om riktlinjer för inköpsverksamheten. De nya riktlinjerna förtydligar också när direktupphandling kan genomföras.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har, utan eget ställningstagande, skickat förslaget på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 8. Tekniska nämnden har skickat en remiss angående översyn av färdtjänstregelverket till bland annat servicenämnden. Remissförfarandet syftar till att få remissinstansernas generella synpunkter på de förslag som fastighets- och gatukontoret tagit fram genom översynen.

   

  I budget för 2023 gav kommunfullmäktige i uppdrag till tekniska nämnden att tillsammans med berörda nämnder att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket. Översynen av färdtjänstregelverket bröt tekniska nämnden ned till att utreda förutsättningarna för en resegaranti inom färdtjänsten samt att göra en översyn av avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst och ta fram en ny avgiftsmodell.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 9. Malmö stad har av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet erbjudits att lämna ett yttrande med synpunkter på Boverkets förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna ett författningsförslag i regler om klimatdeklaration för byggnader, som bland annat innebär ett krav på att gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan införs tidigare än 2027.

   

  Stadskontoret har begärt att servicenämnden lämnar ett yttrande som blir en av grunderna till Malmö stads yttrande över remissen.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 10. Malmö stad har av landsbygds- och infrastrukturdepartementet erbjudits att lämna ett yttrande med synpunkter på Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter. Stadskontoret har begärt att servicenämnden lämnar ett yttrande som blir en av grunderna till Malmö stads yttrande över remissen.

   

  Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag (LI2023/02684) att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen (1998:488). Undantaget i försöksverksamheten går ut på att förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil utan släp med en totalvikt över 3 500 kg men inte 4 250 kg. En förutsättning är att lastbilen drivs av alternativa bränslen. Syftet med försöksverksamheten är att lindra bristen på förare med körkortsbehörighet C och att skynda på den gröna omställningen av transportsektorn. Transportstyrelsen lämnar förslag på nödvändiga författningsändringar, inklusive undantag från kör- och vilotidsreglerna.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

   

  Bilagor

 11. Malmö stad har av landsbygds- och infrastrukturdepartementet erbjudits att lämna ett yttrande med synpunkter på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8). Stadskontoret har begärt att servicenämnden lämnar ett yttrande som blir en av grunderna till Malmö stads yttrande över remissen.

   

  Livsmedelsberedskap definieras i betänkandet som verksamhet som syftar till att upprätthålla den livsmedelsförsörjning som är nödvändig för befolkningens överlevnad, för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna eller för att bidra till det militära försvarets förmåga. Bland förslagen i betänkandet finns att inför en lag om livsmedelsberedskap och att målet ska vara att säkerställa att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen. Kommuner bör enligt betänkandet bedriva ett systematiskt arbete i syfte att upprätthålla sina måltidsverksamheter även under allvarliga störningar i livsmedelsförsörjningen. Kommuner föreslås få ett lagstadgat ansvar för vissa uppgifter inom livsmedelsberedskapen.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 12. Malmö stad har av Försvarsdepartementet erbjudits att lämna ett yttrande med synpunkter på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18). Stadskontoret har begärt att servicenämnden lämnar ett yttrande som blir en av grunderna till Malmö stads yttrande över remissen.

   

  I delbetänkandet redovisas förslag om införlivning av NIS2-direktivet, som antogs av EU år 2022, i svensk lag. NIS2-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det ersätter det tidigare NIS-direktivet från 2016, som genomfördes i svensk rätt genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det föreslås att NIS2-direktivet i huvudsak införlivas genom en ny lag, cybersäkerhetslagen och att den tidigare lagen upphävs.

  NIS2-direktivet skärper kraven jämfört med det tidigare direktivet för verksamhetsutövare och innehåller bestämmelser om ett mer långtgående samarbete inom EU. Det finns två viktiga skillnader mellan gällande lagstiftning och förslaget till cybersäkerhetsreglering. Den första är att cybersäkerhetslagen föreslås omfatta betydligt fler aktörer, eftersom antalet sektorer utökas från sju till 18. Den andra viktiga skillnaden är att kraven kommer att gälla för hela verksamheten, inte bara för samhällsviktiga och digitala tjänster.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 13. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ där det föreslås att servicenämnden beslutar:

  1. Att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart med berörda förvaltningar verka för att lösa lokalfrågan, med beaktande av närhetsprincipen, tillsammans med Limhamns förskola och andra berörda parter.

  2. Att ge förvaltningen i uppdrag att i första hand omedelbart skjuta upp uppsägningen av förskolans nuvarande lokaler till dess att alternativa lokaler eller lösningar har presenterats och blivit godkända för förskolans verksamhet.

  3. Att ge förvaltningen i uppdrag att i andra hand att omedelbart upphäva uppsägningen.

  4. Att justera besluten i detta ärende omedelbart.

   

  Nämnden beslutade den 26 mars 2024 att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 14. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där det föreslås att servicenämnden beslutar:

  1. Att Stadsfastigheter snarast kontaktar Skåne Stadsmission och utreder hur deras akuta lokalbehov ser ut.

  2. Att ge Stadsfastigheter uppdraget att erbjuda Skåne Stadsmission lokaler som matchar deras behov på kort- och lång sikt.

   

  Nämnden beslutade den 26 mars 2024 att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 15. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna eller upprättade handlingar såsom protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder, arbetsutskottet och förvaltningsrådet

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.