Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

  • Skolmåltider
  • Personalredovisning
  • Servicedirektörens information
 2. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Vid sammanträdet 31 januari fattade servicenämnden beslut om nämndsbudgeten innehållande verksamhetsplanering och ekonomi. På grund av att det har varit valår och att nya nämnder har tillsatts, föreslås nämnden i detta ärende besluta om en nämndsbudget som är kompletterad med plan för kommunfullmäktigemålen och stadens budgetuppdrag.

  Bilagor

 3. Servicenämnden ansvarar för drift och underhåll av majoriteten av byggnaderna i parken samt uthyrning av lokalerna. Tekniska nämnden ansvarar för markupplåtelse, drift, underhåll och aktivering av den offentliga miljön i besöksanläggningen Folkets Park.

  Tekniska nämnden har 2021 gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att göra en översyn av Folkets Park. Uppdraget har genomförts tillsammans med stadsfastigheter och redovisas i bifogade bilagor.

  Utredningen konstaterar att med det underhålls- och investeringsbehov som konstaterats främst avseende byggnader vore det lämpligt med en ytterligare fördjupad utredning om stadens långsiktiga planer för Folkets parks utveckling. En sådan utredning behöver samordnas mellan servicenämnden och tekniska nämnden utifrån gällande ansvarsfördelning mellan nämnderna.

  Utredningen lyfter att Folkets Park är ett attraktivt besöksmål och att det finns en utvecklingspotential att ytterligare öka platsens attraktivitet och också stärka Malmö stad som besöksmål genom en tydligare koppling mellan byggnaderna och utemiljöerna i Folkets park. Flera byggnader i Folkets Park är av enkel standard och kan endast nyttjas sommartid. Därtill finns ett underhålls- och investeringsbehov för att anpassa byggnaderna till dagens regler vad gäller ventilation, brandskydd med mera. Fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter föreslår därför att en gemensam utredning görs med syfte att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Folkets Park, en så kallad Masterplan.

  En sådan plan för Folkets Park bör ta avstamp i Malmö stads ambitioner med Folkets Park som besöksmål och ta ett helhetsgrepp över parkens utveckling av byggnader och utemiljö i samklang. Vidare bör utredningen belysa privata kontra kommunala aktörer/arrangemang och ekonomiska förutsättningar, både ur investerings- och driftsperspektiv.

  Bilagor

 4. Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om beslut om objektsgodkännande för om- och mindre nybyggnation av Bulltoftaskolan, med 285 grundskoleplatser, inom fastigheten Stubbamöllan 1. Byggstart är beräknad till augusti 2023 och slutbesiktning maj 2025, utifrån förutsättningen att ärendet beslutas i kommunfullmäktige i maj 2023. För projektet finns inget behov av marksanering. Totalt investeringsbelopp är 70 mnkr. Hänsyn är tagen till en konjunkturkänslig marknad, vilket kan komma att påverka kostnadsbilden.

  Bilagor

 5. Remissförslaget Strategi för kustskydd har tagits fram i nära samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Strategin har skickats på remiss för synpunkter till stadens nämnder, myndigheter och andra instanser. Strategin ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt där övergripande mål är att Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där servicenämnden ställer sig bakom Malmö stads strategi för kustskydd.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har begärt att servicenämnden yttrar sig över remissen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). Serviceförvaltningen har på grund av den begränsade svarstiden valt att fokusera på de aspekter i utredningen som framför allt berör skyddsrum och skyddade utrymmen, och sammanfattningsvis innebär förslaget till yttrande följande.

  Servicenämnden ställer sig bakom det särskilda yttrande som tagits fram av experter för kommuner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det särskilda yttrandet ställer sig inte bakom utredarens förslag om att inrätta en ny statlig räddningsstyrka vid höjd beredskap utan anser att det är de kommunala räddningsorganisationerna som direkt bör tillföras resurser för att öka dess förmåga. Yttrandet pekar också på oklarheter kring ledning av styrkan samt att den resursmässigt skulle konkurrera med ordinarie kommunalt räddningstjänstsuppdrag.

  Enligt utredningsdirektivet ska utredaren analysera och lämna förslag till en stödorganisation som kan genomföra insatser exempelvis vid användning av skyddsrum, utrymning och inkvartering, samt i övrigt hjälpa befolkningen vid höjd beredskap. Direktivet nämner att stödorganisationen skulle kunna bemannas av kommunens egna resurser och av frivilliga – samt om dessa alternativ är tydligt otillräckliga även pliktpersonal. Servicenämnden ställer sig bakom det särskilda yttrandet i att anse det orealistiskt att frivilliga ska kunna utgöra grunden för kommunernas beredskap för att i krig kunna genomföra utrymning och inkvartering.

  Servicenämnden håller med det särskilda yttrandet om att utredningens arbete inte har genomfört tillräckliga bedömningar av ekonomiska konsekvenser för kommunerna.

  Bilagor

 7. Servicenämnden har beslutat om en delegationsordning som ger direktör, utskott och tjänstepersoner delegerad beslutsrätt. Detta är ett levande dokument som kan revideras vid behov, exempelvis vid lagändringar eller anmodan från verksamheterna. På avdelningen stadsfastigheter tas beslut om att säga upp eller omförhandla hyresavtal med externa parter. Efter samråd med stadsfastigheter bedömer förvaltningens jurister att beslutsrätten bör föras in i delegationsordningen eftersom den inte kan betecknas som verkställighet. Det föreslagna tillägget innebär en ny punkt 6.10.

  I samband med detta tillägg ändras beloppsgränserna i punkt 6.9 och samma beloppsgränser tillämpas i den nya punkten 6.10. Ändringsförslagen kommer från stadsfastigheter för att uppnå en mer effektiv hyresavtalsprocess.

  Bilagor

 8. Enligt grundskolenämndens beslut den 21 maj 2019 ska fokusgruppssamtal om skolmat och skolrestaurangmiljö genomföras med elever jämna år. Under hösten 2022 genomfördes fokusgruppssamtal på totalt sexton grundskolor och tre grundsärskolor i Malmö stad. Eleverna fick ett underlag med sammanlagt 23 faktorer om skolmat och skolrestaurangsmiljö. Eleverna valde ut följande fem faktorer som de allra viktigaste för en lyckad skolmåltid: att ”maten smakar gott”, att ”det finns tillräckligt med mat så att alla kan äta sig mätta” och att ”det är lugnt och trevligt i skolrestaurangen”. Eleverna bedömde även hur väl dessa faktorer stämmer överens med den egna skolan. Utöver ovanstående resultat identifierades en nyckelfaktor i skolornas arbete kring mat och restaurangmiljö som handlar om betydelsen av en välfungerande konstellation, det vill säga, en jämbördig och kontinuerlig dialog mellan skolledning, skolrestaurang och elever där var och bidrar med utifrån mandat, kunskap och ansvar.

  Bilagor

 9. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:
   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 1. Andreas Katsanikos och Patricio Mora, enhetschefer, informerar om menyer, hållbarhet och upphandling inom skolrestauranger.

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Serviceförvaltningens prognos per siste februari 2023 som visar på ett underskott i förhållande till budget som främst beror på ökade livsmedelskostnader. Det råder en stor osäkerhet i prognosen då det pågår en upphandling av livsmedel i staden.
  • Invändiga skolbränder efter uppmaningar i sociala medier att tända fyr på till exempel toaletter. Stadsfastigheter, Kommunteknik, Räddningstjänsten, Grundskoleförvaltningen och Gymnasieförvaltningen arbetar tillsammans med brandskyddshöjande åtgärder. 
  • En personuppgiftsincident inom en av Serviceresors leverantörer den 20 mars. Första indikationen är att personuppgifter inte har läckt. Det genomförs nu en personuppgiftsutredning. Förvaltningen har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Förvaltningen hade Förvaltningsråd den 22 mars. Förvaltningsrådet följer kontinuerligt upp den partsgemensamma handlingsplanen som har skapats utifrån en arbetsmiljöundersökning som genomfördes under hösten 2021 avseende staberna och förvaltningsledningen.
  • Den 31 mars har revisionen kallat förra mandatperiodens nämndpresidium samt förvaltningschef och ekonomichef till bokslutsmöte.
  • Arbete pågår med stadens utvecklingsplan för kommungemensam IT och digitalisering samt stadens utvecklingsplan för kontaktcenter.
  • Information om genomförda rekryteringar; Anna Elofsson blir ny HR-chef, Niklas Sommelius blir ny avdelningschef för Kommuntjänster och Veronica Wallinder blir ny avdelningschef för Kvalitet och utveckling.

   

  Servicenämnden tackar Lena Lundin som går i pension efter mer än 40 år i Malmö stads tjänst.

   

  Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter, informerar om lokalsituationen för förskolan Pysslingen Lärkträdet mot bakgrund av att förvaltningen och nämnden har fått ett antal frågor från föräldrar och pedagoger om uppsägning av hyresavtalet samt kommande rivning av lokalen. Lokalen inte är lämplig för fortsatt verksamhet. Förvaltningen har besvarat föräldrarna.

 2. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Vid sammanträdet 31 januari fattade servicenämnden beslut om nämndsbudgeten innehållande verksamhetsplanering och ekonomi. På grund av att det har varit valår och att nya nämnder har tillsatts, föreslås nämnden i detta ärende besluta om en nämndsbudget som är kompletterad med plan för kommunfullmäktigemålen och stadens budgetuppdrag.

  Bilagor

 3. Servicenämnden ansvarar för drift och underhåll av majoriteten av byggnaderna i parken samt uthyrning av lokalerna. Tekniska nämnden ansvarar för markupplåtelse, drift, underhåll och aktivering av den offentliga miljön i besöksanläggningen Folkets Park.

  Tekniska nämnden har 2021 gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att göra en översyn av Folkets Park. Uppdraget har genomförts tillsammans med stadsfastigheter och redovisas i bifogade bilagor.

  Utredningen konstaterar att med det underhålls- och investeringsbehov som konstaterats främst avseende byggnader vore det lämpligt med en ytterligare fördjupad utredning om stadens långsiktiga planer för Folkets parks utveckling. En sådan utredning behöver samordnas mellan servicenämnden och tekniska nämnden utifrån gällande ansvarsfördelning mellan nämnderna.

  Utredningen lyfter att Folkets Park är ett attraktivt besöksmål och att det finns en utvecklingspotential att ytterligare öka platsens attraktivitet och också stärka Malmö stad som besöksmål genom en tydligare koppling mellan byggnaderna och utemiljöerna i Folkets park. Flera byggnader i Folkets Park är av enkel standard och kan endast nyttjas sommartid. Därtill finns ett underhålls- och investeringsbehov för att anpassa byggnaderna till dagens regler vad gäller ventilation, brandskydd med mera. Fastighets- och gatukontoret och stadsfastigheter föreslår därför att en gemensam utredning görs med syfte att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Folkets Park, en så kallad Masterplan.

  En sådan plan för Folkets Park bör ta avstamp i Malmö stads ambitioner med Folkets Park som besöksmål och ta ett helhetsgrepp över parkens utveckling av byggnader och utemiljö i samklang. Vidare bör utredningen belysa privata kontra kommunala aktörer/arrangemang och ekonomiska förutsättningar, både ur investerings- och driftsperspektiv.

  Bilagor

 4. Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om beslut om objektsgodkännande för om- och mindre nybyggnation av Bulltoftaskolan, med 285 grundskoleplatser, inom fastigheten Stubbamöllan 1. Byggstart är beräknad till augusti 2023 och slutbesiktning maj 2025, utifrån förutsättningen att ärendet beslutas i kommunfullmäktige i maj 2023. För projektet finns inget behov av marksanering. Totalt investeringsbelopp är 70 mnkr. Hänsyn är tagen till en konjunkturkänslig marknad, vilket kan komma att påverka kostnadsbilden.

  Bilagor

 5. Remissförslaget Strategi för kustskydd har tagits fram i nära samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Strategin har skickats på remiss för synpunkter till stadens nämnder, myndigheter och andra instanser. Strategin ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt där övergripande mål är att Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där servicenämnden ställer sig bakom Malmö stads strategi för kustskydd.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har begärt att servicenämnden yttrar sig över remissen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). Serviceförvaltningen har på grund av den begränsade svarstiden valt att fokusera på de aspekter i utredningen som framför allt berör skyddsrum och skyddade utrymmen, och sammanfattningsvis innebär förslaget till yttrande följande.

  Servicenämnden ställer sig bakom det särskilda yttrande som tagits fram av experter för kommuner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det särskilda yttrandet ställer sig inte bakom utredarens förslag om att inrätta en ny statlig räddningsstyrka vid höjd beredskap utan anser att det är de kommunala räddningsorganisationerna som direkt bör tillföras resurser för att öka dess förmåga. Yttrandet pekar också på oklarheter kring ledning av styrkan samt att den resursmässigt skulle konkurrera med ordinarie kommunalt räddningstjänstsuppdrag.

  Enligt utredningsdirektivet ska utredaren analysera och lämna förslag till en stödorganisation som kan genomföra insatser exempelvis vid användning av skyddsrum, utrymning och inkvartering, samt i övrigt hjälpa befolkningen vid höjd beredskap. Direktivet nämner att stödorganisationen skulle kunna bemannas av kommunens egna resurser och av frivilliga – samt om dessa alternativ är tydligt otillräckliga även pliktpersonal. Servicenämnden ställer sig bakom det särskilda yttrandet i att anse det orealistiskt att frivilliga ska kunna utgöra grunden för kommunernas beredskap för att i krig kunna genomföra utrymning och inkvartering.

  Servicenämnden håller med det särskilda yttrandet om att utredningens arbete inte har genomfört tillräckliga bedömningar av ekonomiska konsekvenser för kommunerna.

  Bilagor

 7. Servicenämnden har beslutat om en delegationsordning som ger direktör, utskott och tjänstepersoner delegerad beslutsrätt. Detta är ett levande dokument som kan revideras vid behov, exempelvis vid lagändringar eller anmodan från verksamheterna. På avdelningen stadsfastigheter tas beslut om att säga upp eller omförhandla hyresavtal med externa parter. Efter samråd med stadsfastigheter bedömer förvaltningens jurister att beslutsrätten bör föras in i delegationsordningen eftersom den inte kan betecknas som verkställighet. Det föreslagna tillägget innebär en ny punkt 6.10.

  I samband med detta tillägg ändras beloppsgränserna i punkt 6.9 och samma beloppsgränser tillämpas i den nya punkten 6.10. Ändringsförslagen kommer från stadsfastigheter för att uppnå en mer effektiv hyresavtalsprocess.

  Bilagor

 8. Enligt grundskolenämndens beslut den 21 maj 2019 ska fokusgruppssamtal om skolmat och skolrestaurangmiljö genomföras med elever jämna år. Under hösten 2022 genomfördes fokusgruppssamtal på totalt sexton grundskolor och tre grundsärskolor i Malmö stad. Eleverna fick ett underlag med sammanlagt 23 faktorer om skolmat och skolrestaurangsmiljö. Eleverna valde ut följande fem faktorer som de allra viktigaste för en lyckad skolmåltid: att ”maten smakar gott”, att ”det finns tillräckligt med mat så att alla kan äta sig mätta” och att ”det är lugnt och trevligt i skolrestaurangen”. Eleverna bedömde även hur väl dessa faktorer stämmer överens med den egna skolan. Utöver ovanstående resultat identifierades en nyckelfaktor i skolornas arbete kring mat och restaurangmiljö som handlar om betydelsen av en välfungerande konstellation, det vill säga, en jämbördig och kontinuerlig dialog mellan skolledning, skolrestaurang och elever där var och bidrar med utifrån mandat, kunskap och ansvar.

  Bilagor

 9. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:
   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.