Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om medarbetarenkäten

 3.   3

  Servicedirektörens information

 4. Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i kommunens årsredovisning.

 5. Stadsrevisionen har granskat om fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den sammanvägda bedömningen är att de tre nämnderna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen visar att nämnderna vid de granskade arbetsställena till övervägande del uppfyller de krav som ställs i framförallt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns dock ett antal mindre brister som behöver åtgärdas, som till exempel lokala rutiner för undersökning av arbetsmiljön, riskbedömningar för vissa områden, kännedom om och tillämpning av arbetsmiljöföreskrifter samt uppföljning av fördelade arbetsmiljöuppgifter.

   

  Revisorskollegiet behandlade granskningsrapporten vid sitt sammanträdet den 19 december 2023 och beslutade att skicka rapporten till fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningnämnden och servicenämnden för yttrande.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

 6. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt kulturstrategiskt styrdokument – Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030 samt att skicka programmet på remiss.

   

  Arbetet med att ta fram ett nytt kulturstrategiskt program för Malmö stad har tagit avstamp i de positiva erfarenheterna från den tidigare kulturstrategin, som löpte ut 2021. Det kulturstrategiska programmet kommer att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag tillsammans förstärker utvecklingen mot en hållbar stad. Ett kulturstrategiskt program kan också stödja och inspirera Malmöbor och aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv. I arbetet med att ta fram programmet har kulturförvaltningen bjudit in till flera dialogsamtal och på olika sätt samlat in erfarenheter, synpunkter och tankar från Malmös kulturskapare, föreningar och näringsliv.

   

  Kulturnämnden önskar genom remissrundan särskilt få svar på följande frågor:

  • Finns det några områden i programmet där er nämnd/bolag ser sig särskilt bidra idag och/eller kan förstärka sitt bidrag framåt?
  • På vilket sätt önskar er nämnd/bolag samverka med kulturnämnden för att säkerställa ömsesidigt genomförande av det kulturstrategiska programmet?

   

  Efter inkomna synpunkter fastställer kulturnämnden det kulturstrategiska programmet i maj 2024. Därefter beslutas det av kommunfullmäktige under hösten 2024.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

   

 7. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2023 att, utan eget ställningstagande, skicka förslaget på handlingsplan på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för inhämtande av synpunkter.

   

  I remitteringsärendet finns ett antal frågor till nämnderna och bolagen om övergripande synpunkter, möjligheter och utmaningar, strategiska arbetsområden och aktiviteter inom dessa, samordningsstruktur och ansvarsfördelning, och slutligen om hur samordningen av arbetet med föreslagen handlingsplan bäst följs upp och rapporteras.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

   

 8. Helena Nanne (M) har väckt ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen där följande föreslås:

  1. Att kommunstyrelsen anmodar förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att genomföra en kartläggning av rasism i Malmös skolor.
  2. Att kommunstyrelsen anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter.

   

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med gruppledaröverenskommelsen om hantering av nämndinitativ att ge stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet.

   

  Som ett led i beredningen behöver stadskontoret remittera bifogat nämndinitiativ innan ärendet kan tas upp i kommunstyrelsen för beslut. Den första att-satsen besvaras endast av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Den andra att-satsen besvaras av samtliga nämnder.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till servicenämndens yttrande över remissen.

   

 9. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att hedra fotbollsspelaren Bosse Larsson, som Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) har väckt i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna att låta uppföra antingen ett par avgjutna skor eller en staty av Bosse Larsson.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 9:173 m.fl. (norra delen av stadionområdet) i Stadion i Malmö (Dp 5833) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader och ytor för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i Stadionområdets norra del. De nya funktioner-na innebär att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och stärker sin position i ett nationellt perspektiv. Detaljplanen syftar även till att utveckla områdets gröna kvaliteter.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men framför synpunkter kring dränering, transformatorstation, bevarandevärde för träd samt användning av multisportbyggnaden.

 11. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för fastigheten Smedjan 12 m.fl. i Norra Sorgenfri i Malmö (Dp 5846) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att i enlighet med planprogrammet för Norra Sorgenfri (PP6020) göra det möjligt att omvandla äldre industrimark till tät och funktionsblandad kvartersbebyggelse med innerstadskaraktär, samt att säkerställa bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och värdefulla identitetsskapande funktioner inom planområdet. Detaljplanen innehåller bestämmelser om att vissa byggnader inom fastigheten planområdet inte får rivas.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 12. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

 1. Anna Elofsson, HR-chef, informerar om resultatet av medarbetarenkäten 2023. Svarsfrekvensen för serviceförvaltningen är 87 %. Serviceförvaltningens HME, hållbart medarbetarengagemang, ligger på 81 % vilket är samma resultat som i förra mätningen. Både Malmö stads svarsfrekvens och HME ligger på 79 %.

 2. Niklas Sommelius, tillförordnad servicedirektör, informerar om:

  • Arbete pågår för fullt med Malmö stads nya system för administration, dokumentation och utformning av digitala utbildningar (LMS) som kommer att sjösättas till hösten.
  • Malmö stad ska byta bank för utbetalningar av löner med mera. Den nya banken är Nordea. I slutet av februari kommer samtliga berörda i staden få ett brev hem. Detta gäller förutom alla anställda även politiker och gode män med flera.

   

 3. Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i kommunens årsredovisning.

 4. Stadsrevisionen har granskat om fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den sammanvägda bedömningen är att de tre nämnderna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen visar att nämnderna vid de granskade arbetsställena till övervägande del uppfyller de krav som ställs i framförallt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns dock ett antal mindre brister som behöver åtgärdas, som till exempel lokala rutiner för undersökning av arbetsmiljön, riskbedömningar för vissa områden, kännedom om och tillämpning av arbetsmiljöföreskrifter samt uppföljning av fördelade arbetsmiljöuppgifter.

   

  Revisorskollegiet behandlade granskningsrapporten vid sitt sammanträdet den 19 december 2023 och beslutade att skicka rapporten till fritidsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningnämnden och servicenämnden för yttrande.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

 5. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt kulturstrategiskt styrdokument – Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030 samt att skicka programmet på remiss.

   

  Arbetet med att ta fram ett nytt kulturstrategiskt program för Malmö stad har tagit avstamp i de positiva erfarenheterna från den tidigare kulturstrategin, som löpte ut 2021. Det kulturstrategiska programmet kommer att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag tillsammans förstärker utvecklingen mot en hållbar stad. Ett kulturstrategiskt program kan också stödja och inspirera Malmöbor och aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv. I arbetet med att ta fram programmet har kulturförvaltningen bjudit in till flera dialogsamtal och på olika sätt samlat in erfarenheter, synpunkter och tankar från Malmös kulturskapare, föreningar och näringsliv.

   

  Kulturnämnden önskar genom remissrundan särskilt få svar på följande frågor:

  • Finns det några områden i programmet där er nämnd/bolag ser sig särskilt bidra idag och/eller kan förstärka sitt bidrag framåt?
  • På vilket sätt önskar er nämnd/bolag samverka med kulturnämnden för att säkerställa ömsesidigt genomförande av det kulturstrategiska programmet?

   

  Efter inkomna synpunkter fastställer kulturnämnden det kulturstrategiska programmet i maj 2024. Därefter beslutas det av kommunfullmäktige under hösten 2024.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

 6. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i december 2023 att, utan eget ställningstagande, skicka förslaget på handlingsplan på remiss till berörda nämnder och kommunala bolag för inhämtande av synpunkter.

   

  I remitteringsärendet finns ett antal frågor till nämnderna och bolagen om övergripande synpunkter, möjligheter och utmaningar, strategiska arbetsområden och aktiviteter inom dessa, samordningsstruktur och ansvarsfördelning, och slutligen om hur samordningen av arbetet med föreslagen handlingsplan bäst följs upp och rapporteras.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

 7. Helena Nanne (M) har väckt ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen där följande föreslås:

  1. Att kommunstyrelsen anmodar förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att genomföra en kartläggning av rasism i Malmös skolor.
  2. Att kommunstyrelsen anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter.

   

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med gruppledaröverenskommelsen om hantering av nämndinitativ att ge stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet.

   

  Som ett led i beredningen behöver stadskontoret remittera bifogat nämndinitiativ innan ärendet kan tas upp i kommunstyrelsen för beslut. Den första att-satsen besvaras endast av förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Den andra att-satsen besvaras av samtliga nämnder.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till servicenämndens yttrande över remissen.

 8. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att hedra fotbollsspelaren Bosse Larsson, som Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) har väckt i kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna att låta uppföra antingen ett par avgjutna skor eller en staty av Bosse Larsson.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 9:173 m.fl. (norra delen av stadionområdet) i Stadion i Malmö (Dp 5833) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader och ytor för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i Stadionområdets norra del. De nya funktioner-na innebär att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och stärker sin position i ett nationellt perspektiv. Detaljplanen syftar även till att utveckla områdets gröna kvaliteter.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte men framför synpunkter kring dränering, transformatorstation, bevarandevärde för träd samt användning av multisportbyggnaden.

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd Detaljplan för fastigheten Smedjan 12 m.fl. i Norra Sorgenfri i Malmö (Dp 5846) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att i enlighet med planprogrammet för Norra Sorgenfri (PP6020) göra det möjligt att omvandla äldre industrimark till tät och funktionsblandad kvartersbebyggelse med innerstadskaraktär, samt att säkerställa bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och värdefulla identitetsskapande funktioner inom planområdet. Detaljplanen innehåller bestämmelser om att vissa byggnader inom fastigheten planområdet inte får rivas.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 11. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.