Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Information från förvaltningen

 • Servicenämnden föreslås ändra sammanträdestid den 30 november till klockan 10.00.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ändringar i servicenämndens delegationsordning. De handlar om förtydliganden under rubriken Om delegation vad gäller begreppen verkställighet och principiell karaktär och förtydliganden under Vidaredelegation samt förtydligande under Överklaganden/Laglighetsprövning. Vid Delegationsärenden allmänt tas kommentaren om vidaredelegering bort vid ärendet Ta emot delgivning. Vid Delegationsärenden dataskyddsförordningen ändras Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten vid beslut om anmälan av personuppgiftsincident. Under Delegationsärenden ekonomi förtydligas kommentaren till beslut om upphandling och beslut om sanktion enligt avtal tas bort eftersom beslutet bör betraktas som verkställighet. Under Delegationsärenden Färdtjänst läggs ärende till om återkallelse av färdtjänst och riksfärdtjänst avseende beslut där färdtjänsttillståndet ändras och förenas med någon form av villkor samt beslut om sanktion gentemot extern entreprenör enligt avtal tas bort eftersom det bör betraktas som verkställighet. Ändringarna baseras på ett översynsarbete och förslag från verksamheterna och är markerade med röd text i förslaget till ny delegationsordning.

 • Serviceförvaltningen har tagit fram förslag på gallringsfrister rörande handlingar i verksamhetens IT-stöd för HR-supportärenden; HelpDesk. IT-stödet har använts sedan 2010 för att hantera supportärenden inom personal- och löneadministration. För gallringstider se tabell i gallringsutredningen. Gallringen avses genomföras retroaktivt såväl som löpande.

 • Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation av Mölledal LSS-boende inom fastigheten Piloten 1, i Malmö. Hyresgäst är funktions-stödsnämnden. Byggstart beräknas till november 2021 med överlämning till hyresgäst mars 2023. Det kommer att finnas behov av marksanering. Kostnaden för detta uppskattas i dagsläget till 2 mnkr och kommer att finansieras av servicenämndens budgetram för rivning och sanering. Totalt investeringsbeloppet är 57 mnkr vilket inkluderar 5,3 mnkr avseende konjunktursvängningar på marknaden.

 • Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation av ny gymnasieskola inom Makrillen 3. Hyresgäster är Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och skolrestauranger. Byggstart är beräknad till november 2021 och slutbesiktning juni 2024. För projektet finns behov av rivning och sanering för ett belopp på 25 mnkr. Totalt investeringsbelopp är 495 mnkr, vilket inkluderar egeninvestering i 900 kvm solceller för 3 mnkr, inköp av storköksmaskiner 6,6 mnkr och en marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr.

 • Servicenämnden ställer sig positiv till föreslaget styrdokument Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Policyn är en fortsättning på arbetet som gjorts tidigare utifrån utvecklingsplaner för antidiskriminering, jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter. Malmö stad arbetar idag utifrån olika styrdokument som är politiskt beslutade inom flera kunskapsområden med syfte att säkerställa en hållbar, jämställd, jämlik och diskrimineringsfri stad och organisation för samtliga Malmöbor.

  Servicenämnden anser att det är positivt att den framtagna policyn tydliggör stadens förhållningssätt och vägledande principer för arbetet med mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.

  Nämnden ställer sig positiv till att kommunen sätter tydlig fokus på Malmöbornas rättigheter och att grunderna för prioriteringar och effektiv styrning klarläggs i stadens styrning och verksamhetsuppföljning. Det är viktigt att de vägledande principerna i policyn integreras i verksamhetsplanering och uppföljning inom servicenämndens ansvarsområde. För att arbetet ska kunna synliggöras gällande den nya policyn behöver de vägledande principerna vara begripliga, hanterbara och uppföljningsbara.

  Servicenämnden ser policyn som ett stöd för arbete med hållbarhetsfrågor och bidrar till att omsätta de 17 Globala målen.

 • Charlotte Bossen (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om problemet med att antalet fallolyckor bland äldre ökar och servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över denna. Motionären vill att staden tar fram en handlingsplan och aktivt arbetar med förebyggande åtgärder vid utformningen av gator, torg och parker, och att regelbundet se till att hål i marken lagas, kullerstenar rättas till och att öka säkerheten vintertid mot isfläckar som utgör en ökad risk för fallolyckor.

  Servicenämnden är genom flera verksamheter delaktig i stadens arbete med att förebygga fallolyckor. Det arbetet bygger på ansvar för underhåll som fastighetsägare och särskilda satsningar inom ramen för tillgänglighetsanpassning vid byggnation. Främst rör det sig om tjänster som servicenämnden levererar efter överenskommelse med beställande nämnd, byggnation och underhåll av stadens gator, gång- och cykelbanor samt parker.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

 • Charlotte Bossen (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Motionären vill att Malmö stad jämställdhetssäkrar alla beslut. Detta ska göras genom att göra jämställdhetsanalyser i beredning, beslut och uppföljning och motionären vill att detta utreds och lösningar presenteras.

  Serviceförvaltningen jobbar med jämställdhet genom antidiskriminering där kön och jämställdhet blir en del i ett större perspektiv.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

 • Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås det att kommunstyrelsen tar fram en strategi för nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

 • Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för förslag på Ändring av detaljplan för fastigheten Eneryda 1 i Vintrie i Malmö (ÄDp 5739) till servicenämnden för yttrande.

  Planförslaget innebär följande:

  Bestämmelse, om att körförbindelse inte får anordnas, ändras så att undantag får göras mot Vintrievägen.
  Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 8500 BYA/fastighetsyta, tas bort.
  Bestämmelse, om att exploateringsgrad i kvm är 15 000 BTA ovan mark, läggs till.
  Övriga bestämmelser i gällande planer gäller fortsatt.

  Planändringen bedöms ha en begränsad miljö- och omgivningspåverkan, och antas därför inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot ändringsförslaget.

 • Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om utvärdering av servicenämndens arbete. Initiativtagarna föreslår nämnden besluta att årligen genomföra en utvärdering av nämndens arbete och uppdra åt presidiet att ta fram en metod för utvärdering.

   

  Servicenämnden har uppdragit åt serviceförvaltningen att bereda ärendet och förvaltningen avger ett yttrande.

 • Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om servicenämndens upphandlingar. Initiativtagarna vill ha svar på en rad frågor om hur upphandlingar genomförs av förvaltningen och föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att rapportera om hur utvecklingsarbetet rörande upphandlingsverksamheten fortskrider.

   

  Servicenämnden har uppdragit åt serviceförvaltningen att bereda ärendet och förvaltningen avger ett yttrande.

 • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 • I 6. kap 37-40 §§ i kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser för vilka beslut som får fattas med stöd av delegation och hur de ska anmälas tillbaka till nämnden. Redovisningen innehåller delegationsbeslut för maj 2021.

 •   17

  Inkomna skrivelser till servicenämnden - juni 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.