Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller verksamhetsplanering och ekonomi. På grund av att det har varit valår och att nya nämnder har tillsatts kommer plan för kommunfullmäktigemålen och budgetuppdrag att beslutas av servicenämnden vid sammanträdet i mars 2023.

  Bilagor

 4. Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder, varav servicenämnden är en. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll.

   

  Den sammanvägda bedömningen är att servicenämnden inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns ett par brister som behöver åtgärdas.

   

  Bedömningen för servicenämnden baseras på att:
  § nämnden har en riskanalys som 2022 är heltäckande i förhållande till verksamheten.
  § det delvis finns en rutin för att undvika risk för jäv i granskningar.
  § granskningar i interna kontrollplanen i några fall inte är helt tillförlitliga.
  § resultaten av genomförda granskningar har rapporterats till nämnden.
  § det finns en rutin för återrapportering av beslutade och återstående förbättringsåtgärder till nämnden.

   

  Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till servicenämnden:
  § tydliggöra i uppföljningsrapporterna om risk för jäv i granskningarna har hanterats.
  § säkerställa att granskningar är tillförlitliga och kompletta med hänsyn till det fastställda syftet med granskningen.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett yttrande som beskriver vilka åtgärder man avser att genomföra i enlighet med revisorskollegiets iakttagelser, bedömningar och rekommendationer samt när dessa ska genomföras.

  Bilagor

 5. Fastigheten Malmö Odense 4 som ägs av Stiftelsen Bladins skola (”Stiftelsen”), förvärvades av Stiftelsen genom ett bytesavtal med kommunen 2009-04-22. Stiftelsen har sedan dess bedrivit skolverksamhet i fastighetens byggnader, som tidigare utgjorde den kommunala skolan Kron-borgsskolan. I bytesavtalet stadgades ett överlåtelseförbehåll med innebörden att skolan inte får överlåta fastigheten utan kommunens godkännande. Samtidigt som bytesavtalet ingicks ett si-doavtal som föreskriver att kommunen är förpliktad att förvärva fastigheten av skolan om man inte godkänner en tänkt försäljning av fastigheten på marknaden. Stiftelsen har i juli 2020 an-mält att det finns önskemål om att sälja fastigheten.

  Sammanfattningsvis är förslag till hyresavtal:

  Förhyrningen omfattar ca 8230 kvm LOA till en hyra på ca 2051 kr/kvm LOA (2023 års hyra)
  Årshyra: 16 883 000 kr
  Index: 100% KPI
  Basår: 2020
  Driftskostnader: El, värme, ventilation, varmvatten och VA ingår ej
  Deposition/säkerhet; 3 månaders hyra
  Hyresavtalstid: 2023-06-15 till och med 2038-06-14
  Hyresavtal är villkorat av att Malmö Stad förvärvar fastighet av Bladins skola, stiftelse (Malmö, Odense 4)

  Bilagor

 6. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1 i Hyllievång i Malmö (Dp 5759) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i området öster om Sivåkersvägen. Syftet med detaljplanen är även att säkra ett grönt gång- och cykels-tråk på allmän plats, som ska koppla samman Almviksvägen och Lingatan.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 7. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 1. Andreas Katsanikos och Patricio Mora, enhetschefer inom skolrestauranger, informerar om menyer, budget och övergripande planer för skolrestauranger.

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • EON höjer fjärrvärmepriserna med 20 % och serviceförvaltningen har efter dialog med EON tillsammans med föreningen Fastighetsägarna och elva andra fastighetsägare lämnat ett klagomål till konkurrensverket.
  • Kontaktcenter har samlokaliserat sig med Statens servicecenter på Mobilia och invigningen ägde rum den 25 januari.
  • Arbete pågår med årsanalys för 2022.
  • Kommunteknik och stadsfastigheter ingår ett partnerskap för skötsel av mark kopplat till fastigheter.
  • Städservice har införskaffat källsorteringsvagnar, så att källsortering kan göras direkt istället för vid ankomst till de större kärlen.
  • HR-service arbetar med digitalisering av schema- och bemanningssystem, personakter och digitala anställningsavtal.
  • Förändringar i ledningsgruppen:
   • Sofia Eldh, HR-chef, har lämnat sin tjänst.
   • Lena Lundin, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen, går i pension i slutet av mars och rekryteringsprocess pågår.
   • Tjänsten som avdelningschef för kommuntjänster är vakant sedan tidigare avdelningschefen Marcus Christensson blivit avdelningschef för IT och digitalisering. Jonas Langborg är tillförordnad avdelningschef för kommuntjänster.
  • Förberedelser för Ung i sommar pågår tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Totalt 2500 platser fördelas mellan förvaltningarna utifrån antal anställda och serviceförvaltningen kommer att ta emot 250 ungdomar.

   

  Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter, informerar om att i samband med de senaste anlagda bränderna i staden, bland annat i en fritidsgård, har stadsfastigheter utökat ronderingen.

 2. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller verksamhetsplanering och ekonomi. På grund av att det har varit valår och att nya nämnder har tillsatts kommer plan för kommunfullmäktigemålen och budgetuppdrag att beslutas av servicenämnden vid sammanträdet i mars 2023.

  Bilagor

 3. Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder, varav servicenämnden är en. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att servicenämnden inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns ett par brister som behöver åtgärdas.

   

  Bedömningen för servicenämnden baseras på att:
  § nämnden har en riskanalys som 2022 är heltäckande i förhållande till verksamheten.
  § det delvis finns en rutin för att undvika risk för jäv i granskningar.
  § granskningar i interna kontrollplanen i några fall inte är helt tillförlitliga.
  § resultaten av genomförda granskningar har rapporterats till nämnden.
  § det finns en rutin för återrapportering av beslutade och återstående förbättringsåtgärder till nämnden.

   

  Utifrån granskningens resultat lämnas följande rekommendationer till servicenämnden:
  § tydliggöra i uppföljningsrapporterna om risk för jäv i granskningarna har hanterats.
  § säkerställa att granskningar är tillförlitliga och kompletta med hänsyn till det fastställda syftet med granskningen.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett yttrande som beskriver vilka åtgärder man avser att genomföra i enlighet med revisorskollegiets iakttagelser, bedömningar och rekommendationer samt när dessa ska genomföras.

  Bilagor

 4. Fastigheten Malmö Odense 4 som ägs av Stiftelsen Bladins skola (”Stiftelsen”), förvärvades av Stiftelsen genom ett bytesavtal med kommunen 2009-04-22. Stiftelsen har sedan dess bedrivit skolverksamhet i fastighetens byggnader, som tidigare utgjorde den kommunala skolan Kronborgsskolan. I bytesavtalet stadgades ett överlåtelseförbehåll med innebörden att skolan inte får överlåta fastigheten utan kommunens godkännande. Samtidigt som bytesavtalet ingicks ett sidoavtal som föreskriver att kommunen är förpliktad att förvärva fastigheten av skolan om man inte godkänner en tänkt försäljning av fastigheten på marknaden. Stiftelsen har i juli 2020 anmält att det finns önskemål om att sälja fastigheten.

  Sammanfattningsvis är förslag till hyresavtal:

  Förhyrningen omfattar ca 8230 kvm LOA till en hyra på ca 2051 kr/kvm LOA (2023 års hyra)
  Årshyra: 16 883 000 kr
  Index: 100% KPI
  Basår: 2020
  Driftskostnader: El, värme, ventilation, varmvatten och VA ingår ej
  Deposition/säkerhet; 3 månaders hyra
  Hyresavtalstid: 2023-06-15 till och med 2038-06-14
  Hyresavtal är villkorat av att Malmö Stad förvärvar fastighet av Bladins skola, stiftelse (Malmö, Odense 4)

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1 i Hyllievång i Malmö (Dp 5759) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i området öster om Sivåkersvägen. Syftet med detaljplanen är även att säkra ett grönt gång- och cykelstråk på allmän plats, som ska koppla samman Almviksvägen och Lingatan.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 6. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.