Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Servicenämnden beslutar om en delårsrapport per år, i syfte att följa utvecklingen för mål, verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten rapporteras om utvecklingen under perioden januari-augusti.

  Bilagor

 4. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten är en delrapport för 2023 och sträcker sig till och med tertial 2.

   

  Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar.

  Direktåtgärden handlar om:

  1.       Felaktig tillgång till information och lokaler

  De tre granskningarna är en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

  1.       Inköpsprocessen i serviceförvaltningen

  2.       Röjande av sekretess

  3.       Bristande tillgänglighet

  Bilagor

 5. Av lagstiftning, internationella konventioner och ramverk följer att staden ska verka för sunda arbetsvillkor i sina leveranskedjor. Stadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad uppföljningsfunktion med avseende på sociala villkor i avtal.

   

  Utredningen har resulterat i följande slutsatser: Uppdraget för en uppföljningsfunktion för sociala villkor i avtal bör avse mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö samt barns rättigheter; barns rättigheter är inkluderade främst i den mån de härleder till arbetslivskriminalitet. Funktionen bör ha fokus på operativ uppföljning, men ska även samverka med andra tillsyns- och samverkansaktörer inom välfärdsbrottslighet och stärkandet av medborgares mänskliga rättigheter. En uppföljningsfunktion ska upptäcka oegentligheter och säkerställa att dessa korrigeras och kompenseras. Funktionen bör fungera som ett kompetenscenter inom staden för att utveckla och ta vara på kunskap inom arbetet mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det vara mer resurseffektivt att bygga upp en intern uppföljningskompetens än att anlita externa revisionsbolag. Stadskontorets bedömning är att staden bör inrätta en funktion med uppdrag att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Förslag till utökad uppföljningsfunktion med fokus på arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer på remiss till tekniska nämnden, miljönämnden och servicenämnden.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

   

  Bilagor

 6. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad, för en effektiv styrning av stadens interna fordonsflotta. Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Plan för etablering av intern laddinfrastruktur på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

   

  Bilagor

 7. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut för att möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter. Planen innehåller mål, ansvarsfördelning, kostnadsuppskattning samt förslag på finansiering. Planen hanterar utbyggnaden av laddplatser på kommunalt ägda fastigheter såväl som på privatägda sådana.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Plan för etablering av intern laddinfrastruktur på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

   

  Bilagor

 8. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om Malmö stads lokalbehov, som John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att utreda nyttjandegraden av Malmö kommuns samtliga möteslokaler såväl förhyrda som egenägda i syfte att minska antalet outnyttjad lokalyta i kommunens verksamheter.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

   

  Bilagor

 9. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att införa gratis skollunch på loven, som Lisa Stolpe (V) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till servicenämnden, i samverkan med grundskolenämnden att utreda förutsättningarna för ett införande av avgiftsfria skolmåltider under lov och ledigheter för elever inskrivna i grundskola.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 10. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att ge Malmöeleverna större möjligheter att påverka skolmaten, som Magnus Olsson (SD) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett sammanhållet och användarvänligt system för elevernas möjligheter att betygssätta, ge tips och ge kritik om skolmaten i enlighet med motionens intentioner.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 11. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ om växtlighet i området längs kanalen. Eftersom skötsel av grönytor sker under serviceförvaltningens försorg men även ett ansvar för planeringen sker via tekniska nämndens förvaltning vill Sverigedemokraterna att servicenämnden även anmodar tekniska nämnden att beakta initiativet. I nämndinitiativet är förslaget till beslut att servicenämnden beslutar i enligt med initiativet som innebär en nämndsövergripande uppmaning till båda förvaltningarna att samarbeta och ta fram en plan som möjliggör såväl ett minimerat underhåll men en försköning av området längs kanalen med blommande växter.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för del av fastigheten Drotsen 1 i Kronprinsen i Malmö (Dp 5830) till servicenämnden för yttrande. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för den privata fastighetsägaren Heimstaden Drotsen AB att omvandla befintlig kontorsbyggnad till en byggnad för både bostäder, centrumverksamheter och kontor. Omvandlingen ska ske i samklang med platsens kulturhistoriska värden och med det vidare syftet att i ökad grad integrera planområdet med den omgivande stadsmiljön.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 13. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med
   6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 1. § 77

  Fastställande av dagordning

 2. Gabriella Manieri, upphandlingschef, stadskontoret, informerar om ärendet "Förutsättningar för införandet av en samordnad uppföljningsfunktion avseende sociala villkor i avtal".

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Förvaltningen har antagit handlingsplanen "Fri från våld i nära relationer", utifrån kommunfullmäktiges beslut från 2022 att anta den den övergripande planen för staden. Planen ska revideras år 2024. Förvaltningens handlingsplan består av tre aktiviteter: kartläggning av utbildningsbehov, kompetensutveckling för verksamhetsnära chefer samt framtagande av en samling av kontaktuppgifter till aktörer som kan vara till hjälp och stöd vid en uppkommen situation.
  • Stadsfastigheters byggnad Hipp är en av tre finalister till stadsbyggnadspriset med motiveringen att genom den varsamma renoveringen av Hippodromen fått en pånyttfödd kulturbyggnad som bidrar till stads- och kulturlivet.
  • Skolrestauranger på Johannesskolan och Tingdammsskolan har nominerats till Årets skolrestaurang i White guide junior.
  • Malmö stads intranät Komin har fått guldmedalj i Step Two Intranet & Digital Workplace Awards, en av världens största tävlingar för sunda digitala lösningar, med motiveringen att det är ett användarcentrerat intranät som har utvecklats med starkt användarengagemang och en innovativ avändning av effektkartor.
  • Just nu arbetas det intensivt med verksamhetsplanering inom förvaltningen.
  • Förvaltningsrådets protokoll från den 20 september har inte färdigställts till dagens nämndsammanträde på grund av sjukdom och vård av barn, och kommer att ingå i sammanträdeshandlingarna till nästa nämndsammanträde.
 3. Servicenämnden beslutar om en delårsrapport per år, i syfte att följa utvecklingen för mål, verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten rapporteras om utvecklingen under perioden januari-augusti.

  Bilagor

 4. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten är en delrapport för 2023 och sträcker sig till och med tertial 2.

   

  Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar.

  Direktåtgärden handlar om:

  1.       Felaktig tillgång till information och lokaler

  De tre granskningarna är en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

  1.       Inköpsprocessen i serviceförvaltningen

  2.       Röjande av sekretess

  3.       Bristande tillgänglighet

  Bilagor

 5. Av lagstiftning, internationella konventioner och ramverk följer att staden ska verka för sunda arbetsvillkor i sina leveranskedjor. Stadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad uppföljningsfunktion med avseende på sociala villkor i avtal.

   

  Utredningen har resulterat i följande slutsatser: Uppdraget för en uppföljningsfunktion för sociala villkor i avtal bör avse mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö samt barns rättigheter; barns rättigheter är inkluderade främst i den mån de härleder till arbetslivskriminalitet. Funktionen bör ha fokus på operativ uppföljning, men ska även samverka med andra tillsyns- och samverkansaktörer inom välfärdsbrottslighet och stärkandet av medborgares mänskliga rättigheter. En uppföljningsfunktion ska upptäcka oegentligheter och säkerställa att dessa korrigeras och kompenseras. Funktionen bör fungera som ett kompetenscenter inom staden för att utveckla och ta vara på kunskap inom arbetet mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det vara mer resurseffektivt att bygga upp en intern uppföljningskompetens än att anlita externa revisionsbolag. Stadskontorets bedömning är att staden bör inrätta en funktion med uppdrag att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Förslag till utökad uppföljningsfunktion med fokus på arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer på remiss till tekniska nämnden, miljönämnden och servicenämnden.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 6. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad, för en effektiv styrning av stadens interna fordonsflotta. Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Plan för etablering av intern laddinfrastruktur på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 7. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut för att möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter. Planen innehåller mål, ansvarsfördelning, kostnadsuppskattning samt förslag på finansiering. Planen hanterar utbyggnaden av laddplatser på kommunalt ägda fastigheter såväl som på privatägda sådana.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utan eget ställningstagande skicka Plan för etablering av intern laddinfrastruktur på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 8. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om Malmö stads lokalbehov, som John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att utreda nyttjandegraden av Malmö kommuns samtliga möteslokaler såväl förhyrda som egenägda i syfte att minska antalet outnyttjad lokalyta i kommunens verksamheter.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 9. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att införa gratis skollunch på loven, som Lisa Stolpe (V) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till servicenämnden, i samverkan med grundskolenämnden att utreda förutsättningarna för ett införande av avgiftsfria skolmåltider under lov och ledigheter för elever inskrivna i grundskola.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 10. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att ge Malmöeleverna större möjligheter att påverka skolmaten, som Magnus Olsson (SD) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett sammanhållet och användarvänligt system för elevernas möjligheter att betygssätta, ge tips och ge kritik om skolmaten i enlighet med motionens intentioner.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 11. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ om växtlighet i området längs kanalen. Eftersom skötsel av grönytor sker under serviceförvaltningens försorg men även ett ansvar för planeringen sker via tekniska nämndens förvaltning vill Sverigedemokraterna att servicenämnden även anmodar tekniska nämnden att beakta initiativet. I nämndinitiativet är förslaget till beslut att servicenämnden beslutar i enligt med initiativet som innebär en nämndsövergripande uppmaning till båda förvaltningarna att samarbeta och ta fram en plan som möjliggör såväl ett minimerat underhåll men en försköning av området längs kanalen med blommande växter.

  Bilagor

 12. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med
   6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 13. § 90

  Revidering av sammanträdesplan för servicenämnden 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.