Hoppa över navigering
 1.   1

  Vaj av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om ITD utvecklingsplan och IT-säkerhet

 3.   3

  Information om utveckling av stadionområdet

 4.   4

  Information om personalredovisning

 5.   5

  Information från servicedirektören

 6. Som en del av uppföljningen av det som beslutats i kommunens budget görs varje år en ekonomisk prognos i april och en delårsrapport i september som rapporteras till kommunstyrelsen.

   

 7. Kommunens nämnder ansvarar för att attestreglementet och kommunstyrelsens anvisningar följs. Varje nämnd kan utöver dessa utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. I samband med ny mandatperiod antog servicenämnden Attestinstruktion (§ 9, 2023-01-12). Detta är ett levande dokument som kan revideras vid behov, exempelvis vid lagändringar eller anmodan från verksamheterna. En förändring i processen kring attest av externa kundfakturor föranleder den här föreslagna förändringen av attestinstruktionen.

  Bilagor

 8. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare (till exempel aktiebolag, stiftelser eller kooperativa föreningar) och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

   

  Stadskontoret har tagit fram ett förslag till program för mandatperioden 2022-2026 som bottnar i ett uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för uppföljningarna. Innehållet i förslaget är i allt väsentligt samstämmigt med nuvarande program – däremot har innehållet omstrukturerats för att bättre kunna integrera riktlinjerna i programmet. Redan idag finns ett avsnitt om privata utförare i kommunens samlade årsredovisning och tanken är att utveckla detta i linje med intentionerna i programmet.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka, utan eget ställningstagande, förslaget på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag med sista svarsdag 30 maj 2023.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Förslaget sammanfattas till följande: ”Servicenämnden ser behov av att tydliggöra vilka avtal som ska redovisas och av förtydligande av vilken funktion som har ansvar att följa upp avtal. Nämnden föreslår att uppföljningen ska redovisas i nämndernas årliga upphandlingsplan istället för i årsanalysen. Det bör också klargöras att redovisningen bör fokusera på hur uppföljningen görs, det vill säga ange hur uppföljningen görs utifrån vilken struktur nämnden har för uppföljningen, och vilken nytta den leder till.”

   

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Amphitrite 1 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5792) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny, större, flexibel byggnad för högskole- och universitetsutbildning, gymnasium, vuxenutbildning, kontor och centrumverksamheter.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av Hyllie 165:61 i Hyllievång i Malmö (Dp 5666) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad, stadsmässig bebyggelse bestående av bostäder i flerbostadshus, radhus, centrumverksamheter samt parkeringshus.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 11. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 25 april 2023, § 40, nämndinitiativet ”Utred fler alternativ till Vårberga förskola” där det föreslås att servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna för tillfällig lokalisering av Vårberga förskola i f.d. förskolors lokaler (exempelvis Bellevue förskola), samt att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna att tillfälligt skjuta upp uppsägningen av Vårberga förskolas nuvarande lokaler till dess att alternativa lokaler har lokaliserats.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 12. Servicenämnden har fått in ett Malmöinitiativ av Föräldrainitiativet Rädda Vårberga förskola, som föreslår att Malmö stad ska

   

  • Förlänga hyresavtalet med AcadeMedia/Pysslingen gällande Vårberga förskola. Förlängningen bör gälla tills det finns en långsiktig lösning som innebär att förskolans verksamhet undviker splittring och kan fortsätta tillsammans i andra lokaler.
  • Följa svensk lag och pröva barnets bästa innan beslut fattas gällande Vårberga förskolas framtid.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar.

   

  Malmöinitiativet är en e-tjänst där Malmöbor (personer i alla åldrar som är folkbordförda i Malmö) kan lämna in förslag till Malmö stad. Initiativ som får fler än 100 röster tas upp och behandlas av respektive ansvarig politisk nämnd. Efter nämndens beslut kommer moderatorn för Malmöinitiativ att skicka nämndens beslut och yttrande till initiativtagaren och publicera handlingarna på Malmö stads sida för Malmöinitiativ.

  Bilagor

 13. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  ·         Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige

  ·         Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning

  ·         Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

  Bilagor

 1. Marcus Christensson, avdelningschef för IT och digitalisering, Niklas Löfgren, IT-specialist, Björn Robért, IT-specialist, och Ted Olshed, programledare för IT-säkerhet, informerar om IT och digitaliserings utvecklingsplan, Det digitala Malmö och IT-säkerhet.

 2. Helén Nilsson, avdelningschef för stadsfastigheter, och Britt-Marie Fagerström, projektledare på stadskontoret, informerar om utveckling av stadionområdet.

 3. Anna Elofsson, HR-chef, informerar om personalredovisning 2022; medarbetare, hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald samt chef och ledarskap.

 4. Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Kommuntekniks Hälsa- och säkerhetsdagar den 25-26 maj.
  • Nya styrdokument om serviceresor från tekniska nämnden, om bl.a. trappklättring.
  • Förvaltningsrådets sammanträde den 25 maj där bl.a. nämndens ärenden presenterades. Den partsgemensamma handlingsplanen kommer att följas upp med skyddsombuden nästa vecka. 
 5. Som en del av uppföljningen av det som beslutats i kommunens budget görs varje år en ekonomisk prognos i april och en delårsrapport i september som rapporteras till kommunstyrelsen.

 6. Kommunens nämnder ansvarar för att attestreglementet och kommunstyrelsens anvisningar följs. Varje nämnd kan utöver dessa utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. I samband med ny mandatperiod antog servicenämnden Attestinstruktion (§ 9, 2023-01-12). Detta är ett levande dokument som kan revideras vid behov, exempelvis vid lagändringar eller anmodan från verksamheterna. En förändring i processen kring attest av externa kundfakturor föranleder den här föreslagna förändringen av attestinstruktionen.

  Bilagor

 7. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare (till exempel aktiebolag, stiftelser eller kooperativa föreningar) och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

   

  Stadskontoret har tagit fram ett förslag till program för mandatperioden 2022-2026 som bottnar i ett uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för uppföljningarna. Innehållet i förslaget är i allt väsentligt samstämmigt med nuvarande program – däremot har innehållet omstrukturerats för att bättre kunna integrera riktlinjerna i programmet. Redan idag finns ett avsnitt om privata utförare i kommunens samlade årsredovisning och tanken är att utveckla detta i linje med intentionerna i programmet.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka, utan eget ställningstagande, förslaget på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag med sista svarsdag 30 maj 2023.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Förslaget sammanfattas till följande: ”Servicenämnden ser behov av att tydliggöra vilka avtal som ska redovisas och av förtydligande av vilken funktion som har ansvar att följa upp avtal. Nämnden föreslår att uppföljningen ska redovisas i nämndernas årliga upphandlingsplan istället för i årsanalysen. Det bör också klargöras att redovisningen bör fokusera på hur uppföljningen görs, det vill säga ange hur uppföljningen görs utifrån vilken struktur nämnden har för uppföljningen, och vilken nytta den leder till.”

   

  Bilagor

 8. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Amphitrite 1 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5792) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny, större, flexibel byggnad för högskole- och universitetsutbildning, gymnasium, vuxenutbildning, kontor och centrumverksamheter.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för Detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av Hyllie 165:61 i Hyllievång i Malmö (Dp 5666) till servicenämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad, stadsmässig bebyggelse bestående av bostäder i flerbostadshus, radhus, centrumverksamheter samt parkeringshus.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 10. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 25 april 2023, § 40, nämndinitiativet ”Utred fler alternativ till Vårberga förskola” där det föreslås att servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna för tillfällig lokalisering av Vårberga förskola i f.d. förskolors lokaler (exempelvis Bellevue förskola), samt att uppdra åt serviceförvaltningen att utreda möjligheterna att tillfälligt skjuta upp uppsägningen av Vårberga förskolas nuvarande lokaler till dess att alternativa lokaler har lokaliserats.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 11. Servicenämnden har fått in ett Malmöinitiativ av Föräldrainitiativet Rädda Vårberga förskola, som föreslår att Malmö stad ska

   

  • Förlänga hyresavtalet med AcadeMedia/Pysslingen gällande Vårberga förskola. Förlängningen bör gälla tills det finns en långsiktig lösning som innebär att förskolans verksamhet undviker splittring och kan fortsätta tillsammans i andra lokaler.
  • Följa svensk lag och pröva barnets bästa innan beslut fattas gällande Vårberga förskolas framtid.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar.

   

  Malmöinitiativet är en e-tjänst där Malmöbor (personer i alla åldrar som är folkbordförda i Malmö) kan lämna in förslag till Malmö stad. Initiativ som får fler än 100 röster tas upp och behandlas av respektive ansvarig politisk nämnd. Efter nämndens beslut kommer moderatorn för Malmöinitiativ att skicka nämndens beslut och yttrande till initiativtagaren och publicera handlingarna på Malmö stads sida för Malmöinitiativ.

  Bilagor

 12. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.