Möte 2019-11-26

Servicenämnden
08:00 - 11:38 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
  • § 112

    Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation av Källängens förskola inom fastigheten Priorn 4. Hyresgästen är förskoleförvaltningen. Byggstart beräknas ske senast februari 2020 och slutbesiktning beräknas ske januari 2021. Totalt investeringsbelopp är 78 mnkr, vilket inkluderar 7 mnkr avseende konjunktursvängningar på marknaden och 5 mnkr för markhantering. Kostnader för markhantering kommer att överföras till tekniska nämnden efter genomförandet.

  • § 122

    I 6 kap. 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser för vilka beslut som får fattas med stöd av delegation och hur de ska anmälas tillbaka till nämnden. Redovisningen innehåller delegationsbeslut för oktober 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.