Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om IT-säkerhet

 3.   3

  Information om upphandlingar

 4.   4

  Servicedirektörens information

 5. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller verksamhetsplanering och ekonomi.

 6. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för uppföljning av intern kontroll 2023 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Övriga granskningar och åtgärder har rapporterats tidigare under 2023.

   

  Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2024.

   

  Rapporten innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder och två granskningar.

  Direktåtgärderna handlar om:

  1.       IT-säkerhet

  2.       Beräkning pension med microfiche

  3.       Arkivering och dokumenthantering

  4.       Materialbrist och entreprenadkostnader

  De två granskningarna avser en av nämndens egna granskningar och en kommungemensam granskning:

  1.       Lång varmhållningstid/matkvalitet

  2.       Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner

 7. Revideringen innebär att även den 25 september 2024 avsätts som heldag för servicenämndens studiebesök i nämndens verksamheter. I övrigt är det inga förändringar jämfört med den sammanträdesplan som servicenämnden fattade beslut om den 29 november 2023.

 8. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för fastigheten del av Hamnen 22:164 m.fl. i Inre Hamnen i Malmö (Dp 5800) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny sträckning för Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster. Gatan ska fungera som en grön stadshuvudgata för Nyhamnen och innehålla funktioner för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik inklusive genomfartstrafik. Vidare är syftet att möjliggöra en utveckling av ett grönt och rekreativt kajstråk längs med Skeppsbrokajen.

   

  Den nya sträckning för Hans Michelsensgatan ska utformas som en grön stadshuvudgata och utgöra ett kollektivtrafikstråk och en metaforisk ryggrad för ett dynamiskt och lättillgängligt stadsliv. Gatan ska även fungera för genomfartstrafik och är en nyckelfaktor i transformationen av Nyhamnen.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 9. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för fastigheterna Degeln 5 och del av Innerstaden 4:3 i Norra Sorgenfri i Malmö (Dp 5793) till servicenämnden för yttrande.

   

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en byggnad för kontor till befintlig verksamhet på fastigheten Degeln 7, nordost om planområdet. Dessutom ska en del av fastigheten Degeln 5 och den del av fastigheten Innerstaden 4:3 som ligger inom planområdet planläggas som park. I samband med ett genomförande av detaljplanen kan det befintliga grönområdet komma att rustas upp.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

   

 10. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med
   6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

 1. Ted Olshed, tjänstägare datacenter och projektledare, och Ulf Linderoth, enhetschef för infrastrukturenheten vid IT- och Digitaliseringsavdelningen, informerar om IT-säkerhet.

 2. Jenny Aronsson, sektionschef inom byggprojektenheten i stadsfastigheter, informerar om stadsfastigheters upphandlingar.

   

  Johanna Andersson, avdelningschef för kommunteknik, informerar om kommuntekniks upphandlingar.

 3. Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

   

  • Medarbetarenkäten visar att serviceförvaltningens HME, hållbart medarbetarengagemang, ligger på 81 % vilket är samma som förra årets mätning. Resultatet för Malmö stad är 79 %. Mer information kommer på nästa sammanträde.

   

  • Råttproblem på Gullviksskolan i en byggnad utanför skolrestaurangen. För att underlätta saneringsarbetet samt behålla en bra arbetsmiljö för alla inblandade på Gullviksskolan kommer all tillagning och servering tillfälligt att stängas av från onsdag 31/1 – tills vidare. Mat kommer att skickas från Söderkullaskolan och serveras i olika byggnader. 

   

  • Skolkökens storlek. Tillbaka i tiden har skolrestauranger haft färre tillagningskök som då har hanterat stora volymer som upp emot 6000-8000 portioner/kök. Skolrestauranger har andra lokalbehov idag än förr. Idag har vi fler men mindre tillagningskök där det max lagas 2500 portioner. Vid varje ombyggnation av ett större tillagningskök så utgår skolrestauranger utifrån verksamhetens behov samt anpassar ytorna. Oftast handlar det om att minska stora onödiga ytor för att uppnå en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Ytor som inte skolrestauranger har behov av kan skolan använda sig av istället.

   

  • Amela Hodzic, förvaltningens kommunikationschef, kommer att sluta till sommaren och en rekrytering har påbörjats tillsammans med HR-service.
 4. Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Nämndsbudgeten innehåller verksamhetsplanering och ekonomi.

 5. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för uppföljning av intern kontroll 2023 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Övriga granskningar och åtgärder har rapporterats tidigare under 2023. Rapporten innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder och två granskningar.

  Direktåtgärderna handlar om:

  1.       IT-säkerhet

  2.       Beräkning pension med microfiche

  3.       Arkivering och dokumenthantering

  4.       Materialbrist och entreprenadkostnader

  De två granskningarna avser en av nämndens egna granskningar och en kommungemensam granskning:

  1.       Lång varmhållningstid/matkvalitet

  2.       Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner

   

  Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2024.

 6. Revideringen innebär att även den 25 september 2024 avsätts som heldag för servicenämndens studiebesök i nämndens verksamheter. I övrigt är det inga förändringar jämfört med den sammanträdesplan som servicenämnden fattade beslut om den 29 november 2023.

 7. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för fastigheten del av Hamnen 22:164 m.fl. i Inre Hamnen i Malmö (Dp 5800) till servicenämnden för yttrande.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny sträckning för Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster. Gatan ska fungera som en grön stadshuvudgata för Nyhamnen och innehålla funktioner för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik inklusive genomfartstrafik. Vidare är syftet att möjliggöra en utveckling av ett grönt och rekreativt kajstråk längs med Skeppsbrokajen.

   

  Den nya sträckning för Hans Michelsensgatan ska utformas som en grön stadshuvudgata och utgöra ett kollektivtrafikstråk och en metaforisk ryggrad för ett dynamiskt och lättillgängligt stadsliv. Gatan ska även fungera för genomfartstrafik och är en nyckelfaktor i transformationen av Nyhamnen.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 8. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd för Detaljplan för fastigheterna Degeln 5 och del av Innerstaden 4:3 i Norra Sorgenfri i Malmö (Dp 5793) till servicenämnden för yttrande.

   

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en byggnad för kontor till befintlig verksamhet på fastigheten Degeln 7, nordost om planområdet. Dessutom ska en del av fastigheten Degeln 5 och den del av fastigheten Innerstaden 4:3 som ligger inom planområdet planläggas som park. I samband med ett genomförande av detaljplanen kan det befintliga grönområdet komma att rustas upp.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

   

 9. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med
   6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.