Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

  • Konstgräsplaner
  • Servicedirektörens information
 2. Serviceförvaltningen skriver en årsanalys som ska svara på hur förvaltningen arbetat för att uppnå de mål och den budget som lagts fram för året. Årsanalysen används som underlag i kommunens årsredovisning.

  Bilagor

 3. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för uppföljning av intern kontroll 2022 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2023. Övriga granskningar och åtgärder har rapporterats tidigare under 2022.

  Rapporten innehåller uppföljning av fem direktåtgärder och tre granskningar. Direktåtgärderna handlar om:

  • Avsaknad av livscykelhantering (LCM)
  • IT-säkerhet (cyberkriminalitet)
  • Nya tillämpningsanvisningar (serviceresor)
  • Serviceprocessen kontaktcenter
  • Arkivering och dokumenthantering

  De tre granskningarna avser en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

  • Helkreditering i KRP (rutinen för att ta bort kundfordran i kundreskontramodulen i ekonomisystemet Ekot)
  • Löneskuld
  • Barnrätt

  Bilagor

 4. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Samråd om detaljplan för fastigheten Häcksaxen 2 m.fl. i Holma i Malmö (Dp 5765) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbe-byggelse med en tyngdpunkt på flerbostadshus och radhus. Bebyggelsen ska skapa förutsättningar för en levande stadsdel med varierad och intressant bebyggelse, med en blandning av boendeformer. Detaljplanen ska möjliggöra aktiva gaturum genom gestaltningen av gaturummen, byggnaderna och genom att möjliggöra lokaler för centrumverksamhet i flerbostadshusens bottenvåningar (ut mot Snödroppsgången).

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte men understryker vikten av goda förutsättningar för vinterväghållning.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss Granskning för Detaljplan för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl. i Lockarp i Malmö (Dp 5644) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en större bussdepå med ytor för uppställning, tankning, laddning och underhåll av bussar i anslutning till trafikplats Lockarp. Detaljplanen möjliggör de byggnader och anläggningar som krävs för verksamheten och de skyddsåtgärder som krävs för att kringliggande bebyggelse och infrastruktur inte ska utsättas för oacceptabel störning.

  Under samrådsskedet var inte servicenämnden upptagen på sändlistan, varpå nämnden inte fick tillfälle att yttra sig. Serviceförvaltningen har uppvaktat stadsbyggnadskontoret som menar att servicenämnden är välkommen att lämna ett första yttrande under granskningsskedet.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detaljplanens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.