Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 31 maj samt en delårsrapport per 30 september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden per 29 mars och 22 november.

  Bilagor

 4. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation av Stadionhusen Byggnad A, inom fastigheten Hyllie 9:2. Hyresgäst är fritidsförvaltningen som hyr ut till Malmö Fotbollsförenings (MFF) ungdomsverksamhet. Byggstart är beräknad till mars 2023 och inflyttning januari 2024. Totalt investeringsbelopp är 33 mnkr vilket inkluderar en egeninvestering, investeringsunderhåll, reinvesteringsunderhåll, marksanering fastighets- och gatukontoret, hyresgästfinansiering och markandsosäkerhetsfaktor. Total driftkostnad uppgår till 2 mnkr, vilket inkluderar driftsunderhåll och marksanering stadsfastigheter.

  Bilagor

 5. I Malmö stads budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda ansvaret för förvaltningen av stadens 11 kulturfastigheter som idag förvaltas av kulturnämnden. I återrapporten av ärendet föreslås att förvaltning av byggnaderna bör ligga där bäst kompetens på området finns samt med följsamhet mot nämndernas reglemente. Konkreta lösningar för respektive objekt föreslås i ärendet.

  Kommunfullmäktige beslutade att ge kulturnämnden och servicenämnden i gemensamt uppdrag att skyndsamt utreda Garveriets fysiska förutsättningar och fatta beslut avseende önskad långsiktig lösning för byggnaden, inklusive plan för finansiering av föreslagen lösning.

  En utredning har tagits fram som redogör för tre möjliga scenarier avseende långsiktiga lösningar för byggnaden. Alla alternativ är konsekvensbeskrivna och kostnadsberäknade. Kulturförvaltningen har gjort en sammanställning av alternativens konsekvenser samt redogjort för tillkommande kostnader för respektive alternativ. Serviceförvaltningen förordar alternativ 2, rivning.

  Serviceförvaltningen och kulturförvaltningen är eniga i förslaget om vilket alternativ som förordas och kommer att gå upp med ärendet i sina respektive nämnder.

  Bilagor

 6. Moderaterna har inkommit med en motion där det föreslås att servicenämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda möjligheten att städa kemikaliefritt med ultrarent vatten, både när städning sker i egen regi och när den upphandlas.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där kommunfullmäktige föreslås anse motionen som besvarad.

  Bilagor

 7. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 26 oktober 2022, § 99, ett nämndinitiativ om godkännande av överenskommelse gällande skolmåltider. I nämndinitiativet föreslås att avtal / överenskommelser om skolmåltider skall årligen ske och gemensamt godkännas av servicenämnden och grundskolenämnden.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 8. Moderaterna och Centerpartiet väckte vid servicenämndens sammanträde den 26 oktober 2022, § 100, nämndinitiativet ”Redogörelse för policys och kunskapsstatus rörande investeringskalkylering och controllerverksamheten” som innehåller ett antal frågor som nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att lämna svar på.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 9. Med hänsyn till den energisituation som råder i södra Sverige har kommunfullmäktige den 29 september 2022, § 220, beslutat att uppdra åt alla nämnder ”att snarast genomföra de energibesparingar som snarast kan genomföras samt att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen”. Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att samordna detta uppdrag för hela staden och serviceförvaltningen har lämnat in sina förslag på energibesparingar, där vi beskriver vad som är pågående och planerade åtgärder på kort och lång sikt. Det ärendet planeras till kommunstyrelsens sammanträde den 7 december.

  Serviceförvaltningen redovisar i föreliggande rapport för servicenämnden pågående och planerade energibesparande åtgärder, samt åtgärder under utredning som inte är beslutade. Serviceförvaltningen är till stor del en utförande förvaltning utifrån beställningar från övriga förvaltningar och bolag i Malmö stad. Vissa av åtgärderna har kunnat genomföras direkt och vissa förslag krävs det beslut för och vissa har vi inte egen rådighet över. Åtgärderna behöver ske i dialog mellan serviceförvaltningen och andra förvaltningar.

  Bilagor

 10. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för servicenämnden och service-nämndens arbetsutskott för 2023. Ärendet kommer även gå upp till beslut på det konstitutionella sammanträdet 10 januari 2023, men ett förslag behöver beslutas om redan nu för att underlätta den administrativa planeringen inför 2023.

  Bilagor

 11. Uppdraget som ledamot och vice ordförande i servicenämndens arbetsutskott är vakant sedan Arne Bojesson (L) har flyttat från Malmö kommun. Arne Bojesson (L) har också varit ledamot och vice ordförande i nämnden. Kommunfullmäktige har valt David Blomgren (L) till ny ledamot och vice ordförande i nämnden. Servicenämndens arbetsutskott föreslår att David Blomgren (L) väljs till ledamot och vice ordförande i utskottet till och med den 31 december 2022.

   

  Kami Petersen (MP) har varit personlig ersättare till Arne Bojesson (L) i utskottet. Servicenämndens arbetsutskott föreslår att Kami Petersen (MP) väljs till personlig ersättare till David Blomgren (L) i utskottet till och med den 31 december 2022.

 1. Veronica Wallinder, projektledare, och Kristina Lindahl Gustlin, enhetschef, informerar om framtida arbetssätt med koppling till lokaler.

   

  Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Marcus Christensson har anställts som avdelningschef för IT och digitalisering, ITD.

  • ITD arbetar nu mycket med säkerhetsfrågor och att införa ett Secority Operations Center, SOC, en form av IT-säkerhetsavdelning.

  • Kontaktcenter förbereder för en invigning den 15 december då man samlokaliserar sig med Statens servicecenter på Mobilia.

  • Kommunteknik är i en säsong av underhållsarbete, ta fram belysning och stänga av fontäner. Det finns många nyplanterade träd att ta hand om och det pågår ett stort arbete på inre ringvägen med att byta ut belysningen till LED-lampor.

  • Det har varit en middag för att uppmärksamma medarbetare som har varit anställda av Malmö stad i 25 år eller som går i pension.

  • Medarbetarenkäten hade en svarsfrekvens på 88 % och indexet för hållbart medarbetarengagemang ökade från 79 till 81.

 2. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 31 maj samt en delårsrapport per 30 september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden per 29 mars och 22 november.

  Bilagor

 3. Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation av Stadionhusen Byggnad A, inom fastigheten Hyllie 9:2. Hyresgäst är fritidsförvaltningen som hyr ut till Malmö Fotbollsförenings (MFF) ungdomsverksamhet. Byggstart är beräknad till mars 2023 och inflyttning januari 2024. Totalt investeringsbelopp är 33 mnkr vilket inkluderar en egeninvestering, investeringsunderhåll, reinvesteringsunderhåll, marksanering fastighets- och gatukontoret, hyresgästfinansiering och markandsosäkerhetsfaktor. Total driftkostnad uppgår till 2 mnkr, vilket inkluderar driftsunderhåll och marksanering stadsfastigheter.

  Bilagor

 4. I Malmö stads budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda ansvaret för förvaltningen av stadens 11 kulturfastigheter som idag förvaltas av kulturnämnden. I återrapporten av ärendet föreslås att förvaltning av byggnaderna bör ligga där bäst kompetens på området finns samt med följsamhet mot nämndernas reglemente. Konkreta lösningar för respektive objekt föreslås i ärendet.

  Kommunfullmäktige beslutade att ge kulturnämnden och servicenämnden i gemensamt uppdrag att skyndsamt utreda Garveriets fysiska förutsättningar och fatta beslut avseende önskad långsiktig lösning för byggnaden, inklusive plan för finansiering av föreslagen lösning.

  En utredning har tagits fram som redogör för tre möjliga scenarier avseende långsiktiga lösningar för byggnaden. Alla alternativ är konsekvensbeskrivna och kostnadsberäknade. Kulturförvaltningen har gjort en sammanställning av alternativens konsekvenser samt redogjort för tillkommande kostnader för respektive alternativ. Serviceförvaltningen förordar alternativ 2, rivning.

  Serviceförvaltningen och kulturförvaltningen är eniga i förslaget om vilket alternativ som förordas och kommer att gå upp med ärendet i sina respektive nämnder.

  Bilagor

 5. Moderaterna har inkommit med en motion där det föreslås att servicenämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda möjligheten att städa kemikaliefritt med ultrarent vatten, både när städning sker i egen regi och när den upphandlas.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där kommunfullmäktige föreslås anse motionen som besvarad.

  Bilagor

 6. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 26 oktober 2022, § 99, ett nämndinitiativ om godkännande av överenskommelse gällande skolmåltider. I nämndinitiativet föreslås att avtal / överenskommelser om skolmåltider skall årligen ske och gemensamt godkännas av servicenämnden och grundskolenämnden.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 7. Moderaterna och Centerpartiet väckte vid servicenämndens sammanträde den 26 oktober 2022, § 100, nämndinitiativet ”Redogörelse för policys och kunskapsstatus rörande investeringskalkylering och controllerverksamheten” som innehåller ett antal frågor som nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att lämna svar på.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 8. Med hänsyn till den energisituation som råder i södra Sverige har kommunfullmäktige den 29 september 2022, § 220, beslutat att uppdra åt alla nämnder ”att snarast genomföra de energibesparingar som snarast kan genomföras samt att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen”. Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att samordna detta uppdrag för hela staden och serviceförvaltningen har lämnat in sina förslag på energibesparingar, där vi beskriver vad som är pågående och planerade åtgärder på kort och lång sikt. Det ärendet planeras till kommunstyrelsens sammanträde den 7 december.

  Serviceförvaltningen redovisar i föreliggande rapport för servicenämnden pågående och planerade energibesparande åtgärder, samt åtgärder under utredning som inte är beslutade. Serviceförvaltningen är till stor del en utförande förvaltning utifrån beställningar från övriga förvaltningar och bolag i Malmö stad. Vissa av åtgärderna har kunnat genomföras direkt och vissa förslag krävs det beslut för och vissa har vi inte egen rådighet över. Åtgärderna behöver ske i dialog mellan serviceförvaltningen och andra förvaltningar.

  Bilagor

 9. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för servicenämnden och service-nämndens arbetsutskott för 2023. Ärendet kommer även gå upp till beslut på det konstitutionella sammanträdet 10 januari 2023, men ett förslag behöver beslutas om redan nu för att underlätta den administrativa planeringen inför 2023.

  Bilagor

 10. Uppdraget som ledamot och vice ordförande i servicenämndens arbetsutskott är vakant sedan Arne Bojesson (L) har flyttat från Malmö kommun. Arne Bojesson (L) har också varit ledamot och vice ordförande i nämnden. Kommunfullmäktige har valt David Blomgren (L) till ny ledamot och vice ordförande i nämnden. Servicenämndens arbetsutskott föreslår att David Blomgren (L) väljs till ledamot och vice ordförande i utskottet till och med den 31 december 2022.

   

  Kami Petersen (MP) har varit personlig ersättare till Arne Bojesson (L) i utskottet. Servicenämndens arbetsutskott föreslår att Kami Petersen (MP) väljs till personlig ersättare till David Blomgren (L) i utskottet till och med den 31 december 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.