Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokollsjusterare

 2.   2

  Information om Tillväxtkommissionens slutrapport

 3.   3

  Servicedirektörens information

 4. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året; en ekonomisk prognos i maj samt en delårsrapport i september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning tas ytterligare två ekonomiska prognoser upp för behandling i servicenämnden på sammanträdena i mars respektive november.

  Bilagor

 5. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. Efter två års arbete överlämnade Tillväxtkommissionen sin slutrapport till kommunstyrelsen. Tillväxtkommissionen presenterar i rapporten rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömer är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt.

   

  Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2023 att förklara kommissionens arbete slutfört och utan eget ställningstagande skicka slutrapporten på remiss till stadens nämnder och bolag.
  I remitteringsärendet framgår att nämnderna och bolagen föreslås svara på hur nämnden/bolaget ställer sig till Tillväxtkommissionens rekommendationer.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 6. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att sprida kunskap om goda exempel mellan skolkök, som John Roslund (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att sprida kunskapen från skolkök som sticker ut med sin skolmat positivt till de andra skolrestaurangerna i grundskolans verksamheter.

  Bilagor

 7. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 27 september 2023,
  § 87, ett nämndinitiativ om växtligheten i området längs kanalen, där det föreslås att servicenämnden beslutar i enligt med initiativet som innebär en nämndsövergripande uppmaning till serviceförvaltningen och tekniska nämndens förvaltning att samarbeta och ta fram en plan som möjliggör såväl ett minimerat underhåll som en försköning av området längs kanalen med blommande växter.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 8. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

 1. Carin Larsson, kommunikatör hos serviceförvaltningen och tidigare kommunikatör i Tillväxtkommissionens sekretariat, informerar om Tillväxtkommissionens arbete och slutrapport som överlämnades till kommunstyrelsen i maj 2023.

 2. Louise Strand, servicedirektör, informerar om:

  • Renoveringen av Stadsteatern (Hippodromen) får stadsbyggnadsprisets hedersomnämnande.
  • Skolrestauranger var nominerade till, men vann inte, White Guide Junior.
  • Stadens ledningsgrupp har gjort ett studiebesök i Liverpool som arrangerade Eurovision Song Contest 2023 inför att Malmö ska vara värd för tävlingen 2024.
  • Årets medarbetarenkät har drabbats av utmaningar rent administrativt vilket har lett till en försening. 
  • Malmö stad gör en stor satsning inom ledarskap då samtliga chefer ska gå en fyra dagars utbildning inom Utvecklande ledarskap.
  • 1400 chefer deltog på den årliga Ledardagen i Malmö stad den 21 november som hade fokus på inkludering och mångfald samt utbildningssatsningen Utvecklande ledarskap.
  • Serviceförvaltningen arbetar med att uppdatera sin ledarskapsstrategi.
  • Serviceförvaltningen har två platser i stadens utvecklingsprogram – Framtida ledare, och just nu pågår en intern process för att tillsätta platserna.
  • Serviceförvaltningen hälsoprojekt SEF hälsa erbjuder nu även föreläsningar om sömn och om klimakteriet, och ser möjlighet att samarbeta med Malmö universitet inom mindfulness.
  • Serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret diskuterar uppdatering av överenskommelsen om grönyteskötseln, avseende drift- och underhåll i hela Malmö, inför att nuvarande överenskommelse löper ut den 1 april 2025.
 3. Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året; en ekonomisk prognos i maj samt en delårsrapport i september. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning tas ytterligare två ekonomiska prognoser upp för behandling i servicenämnden på sammanträdena i mars respektive november.

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. Efter två års arbete överlämnade Tillväxtkommissionen sin slutrapport till kommunstyrelsen. Tillväxtkommissionen presenterar i rapporten rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömer är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt.

   

  Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2023 att förklara kommissionens arbete slutfört och utan eget ställningstagande skicka slutrapporten på remiss till stadens nämnder och bolag.
  I remitteringsärendet framgår att nämnderna och bolagen föreslås svara på hur nämnden/bolaget ställer sig till Tillväxtkommissionens rekommendationer.

   

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

  Bilagor

 5. Servicenämnden har getts möjlighet att yttra sig över en motion om att sprida kunskap om goda exempel mellan skolkök, som John Roslund (M) har väckt i kommunfullmäktige. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att sprida kunskapen från skolkök som sticker ut med sin skolmat positivt till de andra skolrestaurangerna i grundskolans verksamheter.

  Bilagor

 6. Sverigedemokraterna väckte vid servicenämndens sammanträde den 27 september 2023,
  § 87, ett nämndinitiativ om växtligheten i området längs kanalen, där det föreslås att servicenämnden beslutar i enligt med initiativet som innebär en nämndsövergripande uppmaning till serviceförvaltningen och tekniska nämndens förvaltning att samarbeta och ta fram en plan som möjliggör såväl ett minimerat underhåll som en försköning av området längs kanalen med blommande växter.

   

  Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett yttrande gällande nämndinitiativet.

  Bilagor

 7. Servicenämnden tar vid varje sammanträde del av dokument som anmäls till nämnden:

   

  • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige
  • Sammanställningar av delegationsbeslut som anmäls till nämnden i enlighet med 6 kap 37–40 §§ i kommunallagen (2017:725) och nämndens delegationsordning
  • Inkomna skrivelser såsom beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.