Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Information från förvaltningen

 • Enligt kommunfullmäktiges tidplan ska nämnderna rapportera två prognoser till kommunstyrelsen under året, en ekonomisk prognos per 30 april samt en delårsrapport per 31 augusti. Som en del av serviceförvaltningens uppföljning kommer ytterligare två ekonomiska prognoser att behandlas och beslutas av servicenämnden per 28 februari och 31 oktober.

  Under året kommer nämnden även att få muntlig information om det ekonomiska läget.

 • KPMG har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA). Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden och hälsa-, vård och omsorgsnämnden säkerställer ett systematiskt brandskyddsarbete utifrån gällande regelverk.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden bemöter granskningens bedömningar och rekommendationer avseende nämndens arbete med SBA. Vid tidpunkten då granskningen har genomförts har serviceförvaltningen sedan tidigare redan identifierat förbättringsbehov genom internkontroll och även vidtagit åtgärder vilket också framgår i yttrandet.

  Under 2021 har en ny stadsövergripande riktlinje fastställts avseende systematiskt brandskyddsarbete. Serviceförvaltningen har, genom åtgärder från internkontroll, innan granskningen, påbörjat ett arbete för implementering av denna riktlinje vilket medför att samtliga rekommendationer som anges i genomförd granskning besvaras.

 • Servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över remissen Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem. I betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)” redogörs för nivån på informations- och cybersäkerheten i alla myndigheter. Betänkandet innehåller även förslag som syftar till att öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig positiv till de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som föreslås i remissen men vill göra två medskick. Dels handlar det om en önskad tydlighet i definitioner och användningar av orden informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet, dels om ökade kostnader som de föreslagna kraven på säkerhetsåtgärder medför.

 • Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att införa bilfria zoner runt skolor och förskolor och servicenämnden har fått möjlighet att yttra sig över den. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att införa bilfria zoner runt skolor och förskolor.

  Serviceförvaltningen ser att det ur ett miljöperspektiv finns många fördelar med bilfria zoner runt skolor och förskolor och ser generellt positivt på initiativ som bidrar till en säkrare och mer hälsosam trafikmiljö, men anser att förslaget behöver utredas ytterligare.

  Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

 • Stadsbyggnadsnämnden har skickat Remiss om Samråd för förslag på detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16 i Käglinge i Malmö (Dp 5617) till servicenämnden för yttrande.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera Louisedals gård med nya bo-städer, på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformationen på platsen. Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse samt säkerställa bevarande av dess kulturhistoriska värden.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden ställer sig positiv till detalj-planens syfte och har inga invändningar mot förslaget.

 • Månadsrapport av pågående investeringsärenden som beslutats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

 • I 6. kap 37-40 §§ i kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser för vilka beslut som får fattas med stöd av delegation och hur de ska anmälas tillbaka till nämnden. Redovisningen innehåller delegationsbeslut för oktober 2021.

 • Redovisning av de skrivelser som har kommit in till servicenämnden för oktober 2021.

 • Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om framtagande av rationaliseringspotential. Initiativtagarna föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppskatta den sammanlagda potentialen av pågående och förestående effektiviseringsarbete som grund för beslut om ekonomiskt mål.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.