Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

 2. Stadskontoret har, utifrån ett budgetuppdrag till kommunstyrelsen i budget 2023, tagit fram ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande skickat förslaget till stadens nämnder och bolag för synpunkter. Funktionsstödsnämnden är positiv till att ett samlat grepp nu tas om lokal utveckling, och lämnar synpunkter på förslaget utifrån de fyra remissfrågor som stadskontoret önskar få svar på.

  Bilagor

 3. Nämnderna har i uppdrag att senast 2023-12-31 redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och planer. Syftet är att få en samlad bild av kompetensbehovet både på kort och på lång sikt för att lösa kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.

  Bilagor

 4. Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Förvaltningen återkommer nu med en redovisning av det uppdrag som nämnden gav förvaltningen avseende att undersöka förekomsten av hjärtstartare i samtliga verksamheter där personal och brukare vistas, hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en analys av behovet av införskaffande av fler hjärtstartare.

  Bilagor

 5. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 gällande funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 6. Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge, framtida behov av nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. I planen beskrivs nyttjandet av befintliga lokaler, pågående lokalprojekt samt hur nämndens lokalkostnader påverkas av planeringen. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.

  Bilagor

 7. Funktionsprogrammet vänder sig i första hand till byggbranschens aktörer och fungerar som en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av boendeenheter för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsprogrammet reviderades senast 2019 och behöver nu uppdateras. Förslaget innehåller inga omfattande förändringar utan revideringarna är att betrakta som mindre justeringar och förtydliganden.

  Bilagor

 8. Den 2 november 2023 fattade kommunfullmäktige i Malmö stad beslut om att utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 4,5 miljoner kronor. Syftet var att stimulera Malmös föreningars- och civilsamhälles arbete för att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden. Detta görs via finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella stadsbidrag.


  Aktuellt ärende omfattar förslag till fördelning av medlen, i syfte att motverka ensamhet och isolering hos personer med funktionsnedsättning. Funktionsstödsförvaltningen förordar att 3 miljoner kronor ska fördelas till organisationer i Malmö som arbetar med barn och unga upp till 24 år. Dessa föreningar har därför haft möjlighet att ansöka om medel i en särskild utlysning. Den resterande delen om 1,5 miljoner föreslås fördelas till föreningen Autism Skåne för att bland annat erbjuda personer som lever med en neuropsykiatrisk funktion snedsättning (NPF) en mötesplats.

  Bilagor

 9. Aktuell utvärdering har genomförts mot bakgrund av att det idéburna offentliga partnerskapet (förkortat IOP) mellan daglig verksamhet och Moomsteatern närmar sig slutskedet på avtalsperioden. Enligt avtalet upphör överenskommelsen utan uppsägning när avtalstiden löpt ut om inget annat beslutas. Syftet med utvärderingen är att ta fram ett underlag för beslut kring partnerskapets framtid. Utifrån den genomförda utvärderingen föreslås nämnden att förlänga partnerskapet med ytterligare två år.

  Bilagor

 10. I enlighet med Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad, fastställd av kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen redovisa sina handlingar i en verksamhetsbaserad arkivredovisning. I arkivredovisningen redovisas de handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring.

   

  Funktionsstödsnämndens arkivredovisning har nu uppdaterats eftersom stadskontoret har beslutat att Malmö stads förvaltningar ska diarieföra allmänna handlingar i Platina utifrån respektive förvaltnings arkivredovisning. Detta gör man för att standardisera registreringen av allmänna handlingar.

  Bilagor

 11. Funktionsstödsförvaltningen har under många år haft utmaningar med verksamheter som utmanas i att hitta rätt stöd till brukare. Under hösten 2022 beslutades därför att ett helhetsgrepp skulle tas ur alla perspektiv, både brukares, medarbetares och chefers genom att skapa en gemensam plattform för personer med beteenden som utmanar. Ett utmanande beteende har inget att göra med vare sig funktionsnedsättning eller personkretstillhörighet utan handlar om att verksamheten utmanas i att ta ansvar för kvalitén i stödet som ges till individen.

  Vid punkten informerar projektledare Emma Sällberg och FoU-koordinator Petra Björne och plattformen och förvaltningens arbete kring personer med beteenden som utmanar.

  Bilagor

 12. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 13. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 14. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Stadskontoret har, utifrån ett budgetuppdrag till kommunstyrelsen i budget 2023, tagit fram ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande skickat förslaget till stadens nämnder och bolag för synpunkter. Funktionsstödsnämnden är positiv till att ett samlat grepp nu tas om lokal utveckling, och lämnar synpunkter på förslaget utifrån de fyra remissfrågor som stadskontoret önskar få svar på.

  Bilagor

 2. Nämnderna har i uppdrag att senast 2023-12-31 redovisa kompetensförsörjningsgap, mål och planer. Syftet är att få en samlad bild av kompetensbehovet både på kort och på lång sikt för att lösa kompetensutmaningar och möta Malmöbornas behov.

  Bilagor

 3. Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Förvaltningen återkommer nu med en redovisning av det uppdrag som nämnden gav förvaltningen avseende att undersöka förekomsten av hjärtstartare i samtliga verksamheter där personal och brukare vistas, hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en analys av behovet av införskaffande av fler hjärtstartare.

  Bilagor

 4. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 gällande funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 5. Funktionsprogrammet vänder sig i första hand till byggbranschens aktörer och fungerar som en handbok eller manual vid planering, projektering och uppförande av boendeenheter för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsprogrammet reviderades senast 2019 och behöver nu uppdateras. Förslaget innehåller inga omfattande förändringar utan revideringarna är att betrakta som mindre justeringar och förtydliganden.

  Bilagor

 6. Nämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som redogör för nuläge, framtida behov av nyanskaffning respektive avveckling av lokaler inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. I planen beskrivs nyttjandet av befintliga lokaler, pågående lokalprojekt samt hur nämndens lokalkostnader påverkas av planeringen. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.

  Bilagor

 7. Den 2 november 2023 fattade kommunfullmäktige i Malmö stad beslut om att utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 4,5 miljoner kronor. Syftet var att stimulera Malmös föreningars- och civilsamhälles arbete för att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden. Detta görs via finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella stadsbidrag.


  Aktuellt ärende omfattar förslag till fördelning av medlen, i syfte att motverka ensamhet och isolering hos personer med funktionsnedsättning. Funktionsstödsförvaltningen förordar att 3 miljoner kronor ska fördelas till organisationer i Malmö som arbetar med barn och unga upp till 24 år. Dessa föreningar har därför haft möjlighet att ansöka om medel i en särskild utlysning. Den resterande delen om 1,5 miljoner föreslås fördelas till föreningen Autism Skåne för att bland annat erbjuda personer som lever med en neuropsykiatrisk funktion snedsättning (NPF) en mötesplats.

  Bilagor

 8. Aktuell utvärdering har genomförts mot bakgrund av att det idéburna offentliga partnerskapet (förkortat IOP) mellan daglig verksamhet och Moomsteatern närmar sig slutskedet på avtalsperioden. Enligt avtalet upphör överenskommelsen utan uppsägning när avtalstiden löpt ut om inget annat beslutas. Syftet med utvärderingen är att ta fram ett underlag för beslut kring partnerskapets framtid. Utifrån den genomförda utvärderingen föreslås nämnden att förlänga partnerskapet med ytterligare två år.

  Bilagor

 9. I enlighet med Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad, fastställd av kommunstyrelsen 9 november 2010, ska varje myndighet i kommunen redovisa sina handlingar i en verksamhetsbaserad arkivredovisning. I arkivredovisningen redovisas de handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring.

   

  Funktionsstödsnämndens arkivredovisning har nu uppdaterats eftersom stadskontoret har beslutat att Malmö stads förvaltningar ska diarieföra allmänna handlingar i Platina utifrån respektive förvaltnings arkivredovisning. Detta gör man för att standardisera registreringen av allmänna handlingar.

  Bilagor

 10. Funktionsstödsförvaltningen har under många år haft utmaningar med verksamheter som utmanas i att hitta rätt stöd till brukare. Under hösten 2022 beslutades därför att ett helhetsgrepp skulle tas ur alla perspektiv, både brukares, medarbetares och chefers genom att skapa en gemensam plattform för personer med beteenden som utmanar. Ett utmanande beteende har inget att göra med vare sig funktionsnedsättning eller personkretstillhörighet utan handlar om att verksamheten utmanas i att ta ansvar för kvalitén i stödet som ges till individen.

  Vid punkten informerar projektledare Emma Sällberg och FoU-koordinator Petra Björne om plattformen och förvaltningens arbete kring personer med beteenden som utmanar.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.