Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Malmö stadsrevision har granskat efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) för att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att dataskyddsarbetet bedrivs ändamålsenligt.

  Funktionsstödsnämnden yttrande sig i mars 2022 om revisionens rapport och vilka åtgärder man avser vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i den. I aktuellt ärende redovisas vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och vilken effekt dessa haft i verksamheten.

   

   

   

   

  Bilagor

 3. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

  I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 gällande funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 4. Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad skickade i augusti 2022 en skrivelse till Socialdepartement om vikten av att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde, skilt från äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Förslaget är att Funktionsstödsnämnden i Malmö stad skickar ett liknande ställningstagande till Socialdepartementet.

  Genom att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde sätts behovet av kompetenssatsningar, stöd i bemanningsfrågor, ledarskap och forskning inom området i fokus. Det skapar förutsättningar för att statliga satsningar riktas till målgruppen personer med funktionsnedsättningar på liknande sätt som det görs till den kommunala äldreomsorgen.

  Bilagor

 5. Funktionsstödsförvaltningen genomförde, i samband med ett Malmöinitiativ under 2018, en utredning kring förutsättningar för busskort till brukare inom daglig verksamhet. På grund av nämndens begränsade ekonomiska utrymme var utredningens slutsats att man behövde prioritera insatser som är lagstadgade men att nämnden avsåg fortsatt följa frågan för att bevaka så att brukare inte hindras att delta i daglig verksamhet på grund av resekostnadsskäl.

  I juni 2022 gav nämndens ordförande förvaltningen i uppdrag att åter utreda förutsättningarna för gratis busskort till Malmöbor inom funktionsstödsförvaltningens ansvarsområde.

  Bilagor

 6. I oktober 2022 fastställde funktionsstödsnämnden sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Datumen ska även fastställas av tillträdande nämnd i januari 2023 men för att möjliggöra planering behöver även sittande nämnd besluta om datumen.

  Det står nu klar att kommunfullmäktige utser förtroendevalda den 20 december 2022. Av detta skäl har det inkommit förslag på att skjuta det konstituerande sammanträdet längre fram i januari för att säkerställa att nya förtroendevalda hinner träffa varandra inför detta tillfälle. Ett förslag som framförts är att inleda externatet den 16 januari med det konstituerande sammanträdet. Efter diskussioner på arbetsutskottet bestämdes att ärendet bör lyftas för diskussion på nämndssammanträdet i december 2022.

  Bilagor

 7. Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs i oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept Hållbart medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun. HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta vara på medarbetarnas engagemang. I aktuellt ärende redovisas funktionsstödsförvaltningens övergripande resultat i medarbetarenkäten 2022.

  Bilagor

 8. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 9. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 10. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Malmö stadsrevision har granskat efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) för att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt dataskyddsarbete. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att dataskyddsarbetet bedrivs ändamålsenligt.

  Funktionsstödsnämnden yttrande sig i mars 2022 om revisionens rapport och vilka åtgärder man avser vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i den. I aktuellt ärende redovisas vilka åtgärder som vidtagits under 2022 och vilken effekt dessa haft i verksamheten.

  Bilagor

 2. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 gällande funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 3. Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad skickade i augusti 2022 en skrivelse till Socialdepartement om vikten av att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde, skilt från äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Förslaget är att Funktionsstödsnämnden i Malmö stad skickar ett liknande ställningstagande till Socialdepartementet.

  Genom att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde sätts behovet av kompetenssatsningar, stöd i bemanningsfrågor, ledarskap och forskning inom området i fokus. Det skapar förutsättningar för att statliga satsningar riktas till målgruppen personer med funktionsnedsättningar på liknande sätt som det görs till den kommunala äldreomsorgen.

  Bilagor

 4. Ärende gäller ett förslag till tomt där förvaltningen vill utreda om det är möjligt att tillskapa ett LSS-boende med två boendeplatser.

  Bilagor

 5. I samband med förändringar i funktionsstödsförvaltningens processer för intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete behöver revideringar göras i de tillhörande riktlinjerna.

  Bilagor

 6. Funktionsstödsförvaltningen genomförde, i samband med ett Malmöinitiativ under 2018, en utredning kring förutsättningar för busskort till brukare inom daglig verksamhet. På grund av nämndens begränsade ekonomiska utrymme var utredningens slutsats att man behövde prioritera insatser som är lagstadgade men att nämnden avsåg fortsatt följa frågan för att bevaka så att brukare inte hindras att delta i daglig verksamhet på grund av resekostnadsskäl.

  I juni 2022 gav nämndens ordförande förvaltningen i uppdrag att åter utreda förutsättningarna för gratis busskort till Malmöbor inom funktionsstödsförvaltningens ansvarsområde.

  Bilagor

 7. I oktober 2022 fastställde funktionsstödsnämnden sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Datumen ska även fastställas av tillträdande nämnd i januari 2023 men för att möjliggöra planering behöver även sittande nämnd besluta om datumen.

  Det står nu klar att kommunfullmäktige utser förtroendevalda den 20 december 2022. Av detta skäl har det inkommit förslag på att skjuta det konstituerande sammanträdet längre fram i januari för att säkerställa att nya förtroendevalda hinner träffa varandra inför detta tillfälle. Ett förslag som framförts är att inleda externatet den 16 januari med det konstituerande sammanträdet. Efter diskussioner på arbetsutskottet bestämdes att ärendet bör lyftas för diskussion på nämndssammanträdet i december 2022.

  Bilagor

 8. Malmö stad genomför årligen en kommungemensam medarbetarenkät. Medarbetarenkäten genomförs i oktober varje år och fokuserar på medarbetarengagemang utifrån SKL:s koncept Hållbart medarbetarengagemang (HME). Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun. HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen och chefernas förmåga att ta vara på medarbetarnas engagemang. I aktuellt ärende redovisas funktionsstödsförvaltningens övergripande resultat i medarbetarenkäten 2022.

  Bilagor

 9. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 10. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 11. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.