Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2020–2023. Nämnden har uppdragit åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma till nämnden med en förnyad bedömning och för-slag på avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod. Fontänhuset bedriver en verksamhet som både utgör ett komplement och ett alternativ till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2024. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2024 som beslutas av kommunfullmäktige.

  Bilagor

 4. I betänkandet lämnas förslag till en nationell strategi för att förbygga och bekämpa våld mot barn. Strategin omfattar alla olika former av våld som barn kan utsättas för, oavsett var våldet utövas eller av vem. Strategin slår fast en övergripande målsättning samt fem långsiktiga mål som anger riktningen för arbetet under den närmaste tioårsperioden och förslag till en organisation för genomförande, kunskapsutveckling och uppföljning.

  Bilagor

 5. I juni 2022 behandlade funktionsstödsnämnden ett Malmöinitiativ där förslagsställaren önskade en mötesplats i Malmö för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Av svaret framgick att nämnden, av bland annat budgetskäl, inte kunde utlova en egen mötesplats för målgruppen vid sittande sammanträde men att man kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av stadens mötesplatser. Sedan behandlingen har funktionsstödsförvaltningen, tillsammans med andra berörda förvaltningar i staden och i samråd med civilsamhället, utrett möjligheterna för en mötesplats anpassad för målgruppen.

  Vid dagens sammanträde behandlas en relaterad motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) i vilken motionären föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att utreda inrättandet av en mötesplats för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  Bilagor

 6. Sammanfattning
  Funktionsstödsnämnden har ombetts att yttra sig kring en motion om att utreda skobidrag inom förskole- och omsorgsverksamheter. Eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2023-05-02 beslutade om en utredning avseende skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete föreslås funktionsstödsnämnden föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

  Bilagor

 7. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skydda enskildas personuppgifter, stärka den registrerades rättigheter och förtydliga de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvar och skyldigheter. Varje nämnd med självständigt verksamhetsansvar är personuppgiftsansvarig, något som innebär att funktionsstödsnämnden är ytterst ansvarig för hur

  personuppgifter behandlas i de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Samtliga personuppgiftsansvariga organisationer/myndigheter ska som ett led i detta ansvar utse

  ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer

  förordningen genom att granska hur organisationen behandlar personuppgifter, informera och ge råd och vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Sedan april 2018 är Martin Axelsson och Kajsa Thelin på stadskontoret utsedda som dataskyddsombud för kommunens nämnder och helägda bolag. Thelin har dock avslutat sitt uppdrag varför nämnden behöver entlediga henne samt, på kommunstyrelsens anmodan, även utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud för sitt verksamhetsområde.

   

  Bilagor

 8. Funkisfestivalen är en melodifestival för personer över 15 år med funktionsnedsättningar. Det är föreningen ”Funkisglädje” som arrangerar festivalen och Malmö kommer att delta i denna 2024.

  Malmö planerar även att anordna egna uttagningar/delfinaler under hösten 2023 där vinnaren blir Malmös representant i semifinalerna där det avgörs vilka kommuner som går vidare till semifinalen och därefter (förhoppningsvis) till den stora finalen. Funkisfestivalen i Malmö anordnas gemensamt av funktionsstödsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.

  Bilagor

 9. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott gav under 2020 funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag gällande hur förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet för samtliga av nämndens verksamheter.

  Under våren 2021 behandlade funktionstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) slutversionen av den rapport som togs fram. Rapporten lyftes även i funktionsstödsnämnden under hösten 2021. Ett av uppdragen som fanns med i rapporten var att inrätta en intern strategisk funktion med uppdrag att genomföra granskning av kvalitetsbrister inom verksamhetsavdelningarna. I funktionen ska det även ingå att ge stöd och riktning i det efterföljande arbetet med att säkerställa kvaliteten. På mötet informerar enhetschef Lindha Makne om funktionen.

  Bilagor

 10. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 11. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 12. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden och Stiftelsen Fontänhuset har undertecknat en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan. Avsiktsförklaringen gäller från 2020–2023. Nämnden har uppdragit åt funktionsstödsförvaltningen att återkomma till nämnden med en förnyad bedömning och förslag på avsiktsförklaring för ytterligare en treårsperiod. Fontänhuset bedriver en verksamhet som både utgör ett komplement och ett alternativ till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2024. Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget 2024 som beslutas av kommunfullmäktige.

  Bilagor

 3. I betänkandet lämnas förslag till en nationell strategi för att förbygga och bekämpa våld mot barn. Strategin omfattar alla olika former av våld som barn kan utsättas för, oavsett var våldet utövas eller av vem. Strategin slår fast en övergripande målsättning samt fem långsiktiga mål som anger riktningen för arbetet under den närmaste tioårsperioden och förslag till en organisation för genomförande, kunskapsutveckling och uppföljning.

  Bilagor

 4. I juni 2022 behandlade funktionsstödsnämnden ett Malmöinitiativ där förslagsställaren önskade en mötesplats i Malmö för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Av svaret framgick att nämnden, av bland annat budgetskäl, inte kunde utlova en egen mötesplats för målgruppen vid sittande sammanträde men att man kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av stadens mötesplatser. Sedan behandlingen har funktionsstödsförvaltningen, tillsammans med andra berörda förvaltningar i staden och i samråd med civilsamhället, utrett möjligheterna för en mötesplats anpassad för målgruppen.

  Vid dagens sammanträde behandlas en relaterad motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) i vilken motionären föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att utreda inrättandet av en mötesplats för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  Bilagor

 5. Funktionsstödsnämnden har ombetts att yttra sig kring en motion om att utreda skobidrag inom förskole- och omsorgsverksamheter. Eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2023-05-02 beslutade om en utredning avseende skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete föreslås funktionsstödsnämnden föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

  Bilagor

 6. Deluppföljning 2 av intern kontroll 2023 som omfattar uppföljning av granskningen av behörigheter till lokaler i internkontrollplanen.

  Bilagor

 7. Ärendet innehåller förslag på tomter för LSS-boende. Tanken är att samtliga tomter ska vara med i en arkitekttävling där fyra tomter ska bebyggas med de vinnande förslagen.

   

  Bilagor

 8. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skydda enskildas personuppgifter, stärka den registrerades rättigheter och förtydliga de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvar och skyldigheter. Varje nämnd med självständigt verksamhetsansvar är personuppgiftsansvarig, något som innebär att funktionsstödsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter behandlas i de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Samtliga personuppgiftsansvariga organisationer/myndigheter ska som ett led i detta ansvar utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer förordningen genom att granska hur organisationen behandlar personuppgifter, informera och ge råd och vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Sedan april 2018 är Martin Axelsson och Kajsa Thelin på stadskontoret utsedda som dataskyddsombud för kommunens nämnder och helägda bolag. Thelin har dock avslutat sitt uppdrag varför nämnden behöver entlediga henne samt, på kommunstyrelsens anmodan, även utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud för sitt verksamhetsområde.

  Bilagor

 9. Funkisfestivalen är en melodifestival för personer över 15 år med funktionsnedsättningar. Det är föreningen ”Funkisglädje” som arrangerar festivalen och Malmö kommer att delta i denna 2024.

  Malmö planerar även att anordna egna uttagningar/delfinaler under hösten 2023 där vinnaren blir Malmös representant i semifinalerna där det avgörs vilka kommuner som går vidare till semifinalen och därefter (förhoppningsvis) till den stora finalen. Funkisfestivalen i Malmö anordnas gemensamt av funktionsstödsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.

  Bilagor

 10. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott gav under 2020 funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag gällande hur förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet för samtliga av nämndens verksamheter.

  Under våren 2021 behandlade funktionstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) slutversionen av den rapport som togs fram. Rapporten lyftes även i funktionsstödsnämnden under hösten 2021. Ett av uppdragen som fanns med i rapporten var att inrätta en intern strategisk funktion med uppdrag att genomföra granskning av kvalitetsbrister inom verksamhetsavdelningarna. I funktionen ska det även ingå att ge stöd och riktning i det efterföljande arbetet med att säkerställa kvaliteten. På mötet informerar enhetschef Lindha Makne om funktionen.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.