Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Vid funktionsstödsnämndens första (konstituerande) sammanträde föreslås nämnden även godkänna en överenskommelse gällande justering av nämndens och dess arbetsutskotts protokoll.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Funktionsstödsnämnden beslutar dock själv om sina arbetsformer så länge dess inte strider mot gällande reglemente eller lagstiftning.

  Bilagor

 3. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans.

  Bilagor

 4. Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

  I förvaltningens förarbete finns inga namngivna förslag utan ledamöter och ersättare nomineras av de förtroendevalda.

   

   

 5. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företräda nämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar (motsvarande firmatecknare). Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

  Bilagor

 6. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet.

  Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att avdelningscheferna Sema Soer, Joakim Hansson, Åsa Qvarsebo och Ingrid Kongslöv bör utses till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde.

  Bilagor

 7. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Preliminära sammanträdestider har fastställt av nämnden under 2022 för att möjliggöra planering och sittande nämnd föreslås i ärendet fastställa föreslagna sammanträdestider för 2023.

  Bilagor

 8. Funktionsstödsnämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för funktionsstödsförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp.

  Funktionsstödsnämnden kan aldrig avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar men för att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Funktionsstödsnämnden föreslås att fortsätta fördela arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

  Bilagor

 9. I början av varje mandatperiod anordnar stadskontoret fortbildningstillfällen för nämndernas förtroendevalda inom områden såsom juridik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och kommunikation och omvärld. För att ersättning för medverkan vid utbildningstillfällena ska utgå krävs beslut från nämnden eller dess arbetsutskott.

 10. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Jämfört med den tidigare personuppgiftslagen (PUL) innebär förordningen skärpta krav på hur en myndighet får behandla (till exempel skicka, sammanställa och lagra) personuppgifter i IT-system och register. Funktionsstödsnämnden är personansvarig och därför ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden. Detta innebär till exempel att nämnden ansvarar för att det bedrivs ett aktivt och strukturerat dataskyddsarbete i enlighet med Malmö stads riktlinjer för behandling av personuppgifter och tillämplig lagstiftning.

  Bilagor

 11. Funktionsstödsnämnden har fastställt ett antal styrdokument för att reglera olika aspekter inom nämndens ansvarsområde. För att styrdokumenten ska hållas aktuella och innehållet harmoniera med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom respektive område görs varje år en översyn av funktionsstödsnämnden styrdokument, vanligen i juni eller augusti. Vid aktuellt sammanträde informeras tillträdande förtroendevalda om de styrdokument som nämnden fastställt.

  Bilagor

 1. Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Funktionsstödsnämnden beslutar dock själv om sina arbetsformer så länge dess inte strider mot gällande reglemente eller lagstiftning.

  Bilagor

 2. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans.

  Bilagor

 3. Val av ledamöter och ersättare till funktionsstödsnämndens arbetsutskott, tillika myndighetsutskott, för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.
  I förvaltningens förarbete finns inga namngivna förslag utan ledamöter och ersättare nomineras av de förtroendevalda.

  Bilagor

 4. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Nämnden utser därför namngivna personer med rätt att företräda nämnden/förvaltningen och underteckna handlingar å dess vägnar (motsvarande firmatecknare). Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

  Bilagor

 5. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet.

  Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att avdelningscheferna Sema Soer, Joakim Hansson, Åsa Qvarsebo och Ingrid Kongslöv bör utses till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde.

  Bilagor

 6. Funktionsstödsnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera och till vilka belopp.

  Bilagor

 7. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Preliminära sammanträdestider har fastställt av nämnden under 2022 för att möjliggöra planering och sittande nämnd föreslås i ärendet fastställa föreslagna sammanträdestider för 2023.

  Bilagor

 8. Funktionsstödsnämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för funktionsstödsförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp.

  Funktionsstödsnämnden kan aldrig avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar men för att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Funktionsstödsnämnden föreslås att fortsätta fördela arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

  Bilagor

 9. I början av varje mandatperiod anordnar stadskontoret fortbildningstillfällen för nämndernas förtroendevalda inom områden såsom juridik, ekonomi och arbetsgivarfrågor och kommunikation och omvärld. För att ersättning för medverkan vid utbildningstillfällena ska utgå krävs beslut från nämnden eller dess arbetsutskott.

  Bilagor

 10. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Jämfört med den tidigare personuppgiftslagen (PUL) innebär förordningen skärpta krav på hur en myndighet får behandla (till exempel skicka, sammanställa och lagra) personuppgifter i IT-system och register. Funktionsstödsnämnden är personansvarig och därför ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden. Detta innebär till exempel att nämnden ansvarar för att det bedrivs ett aktivt och strukturerat dataskyddsarbete i enlighet med Malmö stads riktlinjer för behandling av personuppgifter och tillämplig lagstiftning.

  Bilagor

 11. Funktionsstödsnämnden har fastställt ett antal styrdokument för att reglera olika aspekter inom nämndens ansvarsområde. För att styrdokumenten ska hållas aktuella och innehållet harmoniera med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom respektive område görs varje år en översyn av funktionsstödsnämnden styrdokument, vanligen i juni eller augusti. Vid aktuellt sammanträde informeras tillträdande förtroendevalda om de styrdokument som nämnden fastställt.

  Bilagor

 12. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.