Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö med uppdrag att ta fram ett underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Kommissionens slutrapport innehåller åtgärdsförslag inom områdena näringsliv och entreprenörskap, arbetsmarknad, utbildning, kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till merparten av åtgärdsförslagen i rapporten.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden är positiv till intentionen i motionen men belyser i yttrandet vikten av att stärka befintliga insatser, processer och samverkansformer för att möjliggöra plats i organisationen för anpassade gymnasieskolans studenter i större utsträckning. Utifrån vad som lyfts i yttrandet föreslås funktionsstödsnämnden föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

  Bilagor

 4. I samband med kommunfullmäktiges behandlingar av Malmö stads Ekonomiska prognos 2023 i juni 2023 gavs funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen i oktober 2023. Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 205 miljoner kronor efter oktober månad.

  Bilagor

 5. Förslag på ny tomt för en gruppbostad enligt LSS på det så kallade LV4-området i Husie. Nämnden föreslås godkänna den aktuella tomten för fortsatt projektering.

  Bilagor

 6. Förvaltning driver en LSS-gruppbostad på Tegnérgatan i en fastighet tillhörande en privat aktör. Staden har nu möjlighet att förvärva fastigheten vilket bedöms som fördelaktigt. Funktionsstödsnämnden föreslås därför att godkänna överenskommelsen som ligger till grund för stadens förvärv. I överenskommelsen ingår även att nämnden åtar sig att betala de kostnader som uppkommer av investeringen och överenskommelsen med stadsfastigheter gällande bland annat drift och underhåll för boendet.

  Bilagor

 7. Ärendet omfattar ansökningar från 48 organisationer om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2024. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår till 10 107 260 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet är 5 521 000 kronor. För 46 organisationer föreslås medel beviljas och för två organisation föreslås avslag. Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 5 456 000 kronor fördelas till de 46 organisationerna samt att en summa på 65 000 kronor reserveras till oförutsedda händelser.

   

  Funktionsstödsnämndens fastställda och reviderade riktlinjer och prioriterade områden anger vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen Fontänhuset Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden

  Bilagor

 8. Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000 kronor för 2024. Fontänhuset bedriver en verksamhet som utgör ett komplement till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2023, vilket innebär att föreningen kommer att få bidrag 2024 till och med 2026, varpå en ny prövning görs.

  Bilagor

 9. Den 18 november 2021 fattade kommunfullmäktige i Malmö stad beslut om att utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. Den 20 december 2021 beslutade funktionsstödsnämnden att fördela de extra medlen enligt förvaltningens förslag. I aktuellt ärende redovisas en uppföljning av effekterna av användningen av dess medel som förvaltningen genomfört.

  Bilagor

 10. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 11. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 12. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö med uppdrag att ta fram ett underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Kommissionens slutrapport innehåller åtgärdsförslag inom områdena näringsliv och entreprenörskap, arbetsmarknad, utbildning, kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till merparten av åtgärdsförslagen i rapporten.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden är positiv till intentionen i motionen men belyser i yttrandet vikten av att stärka befintliga insatser, processer och samverkansformer för att möjliggöra plats i organisationen för anpassade gymnasieskolans studenter i större utsträckning. Utifrån vad som lyfts i yttrandet föreslås funktionsstödsnämnden föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

  Bilagor

 3. I samband med kommunfullmäktiges behandlingar av Malmö stads Ekonomiska prognos 2023 i juni 2023 gavs funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen i oktober 2023. Årets resultat prognostiseras till en negativ budgetavvikelse om 205 miljoner kronor efter oktober månad.

  Bilagor

 4. Förslag på ny tomt för en gruppbostad enligt LSS på det så kallade LV4-området i Husie. Nämnden föreslås godkänna den aktuella tomten för fortsatt projektering.

  Bilagor

 5. Förvaltning driver en LSS-gruppbostad på Tegnérgatan i en fastighet tillhörande en privat aktör. Staden har nu möjlighet att förvärva fastigheten vilket bedöms som fördelaktigt. Funktionsstödsnämnden föreslås därför att godkänna överenskommelsen som ligger till grund för stadens förvärv. I överenskommelsen ingår även att nämnden åtar sig att betala de kostnader som uppkommer av investeringen och överenskommelsen med stadsfastigheter gällande bland annat drift och underhåll för boendet.

  Bilagor

 6. Förvaltningen behöver bygga om boendet på Svedalavägen 161 för att möjliggöra en flytt av brukarna som i dagsläget bor i de satellitenheter som finns kopplade till boendet. Nämnden föreslås besluta att godkänna de kostnader som uppkommer i samband med ombyggnationen.

  Bilagor

 7. Ärendet omfattar ansökningar från 48 organisationer om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2024. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår till 10 107 260 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet är 5 521 000 kronor. För 46 organisationer föreslås medel beviljas och för två organisation föreslås avslag. Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 5 456 000 kronor fördelas till de 46 organisationerna samt att en summa på 65 000 kronor reserveras till oförutsedda händelser.

   

  Funktionsstödsnämndens fastställda och reviderade riktlinjer och prioriterade områden anger vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen Fontänhuset Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden

  Bilagor

 8. Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000 kronor för 2024. Fontänhuset bedriver en verksamhet som utgör ett komplement till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2023, vilket innebär att föreningen kommer att få bidrag 2024 till och med 2026, varpå en ny prövning görs.

  Bilagor

 9. Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom funktionsstödsområdet, ansöker om 1 282 000 kronor för verksamhetsåret 2024. Sökt belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.

  Bilagor

 10. Den 18 november 2021 fattade kommunfullmäktige i Malmö stad beslut om att utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. Den 20 december 2021 beslutade funktionsstödsnämnden att fördela de extra medlen enligt förvaltningens förslag. I aktuellt ärende redovisas en uppföljning av effekterna av användningen av dess medel som förvaltningen genomfört.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.