Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Förvaltningens Årsanalys 2022 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om 44 000 000 kronor för 2022. Resultat för 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 000 000 kronor.

  Bilagor

 3. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroller, hur risker har analyserats samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska godkännas av funktionsstödsnämnden senast under mars månad.

  Bilagor

 4. Enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska, en så kallad medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). På funktionsstödsförvaltningen finns även utvecklingssekreterare med SAS-ansvar (socialt ansvarig samordnare).

  Vid punkten informerar förvaltningen om funktionerna så att nämnden känner till hur förvaltningen uppfyller de krav som ställs på nämnden. Dessutom föreslås nämnden som ansvarig vårdgivare (enligt funktionsstödsnämndens reglemente 11§) utse förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) som ansvariga för att skicka anmälningar enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Bilagor

 5. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Kvalitetsberättelse beskriver det kvalitetsarbete som har bedrivits i funktionsstödsförvaltningen under 2022.

  Bilagor

 6. Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 4 för år 2022

  Bilagor

 7. Malmö stad ansvarar, i egen regi, för hjälpmedelsförsörjningen av medicintekniska hjälpmedel till Malmöbor över 20 år med funktionsnedsättning inom det kommunala hjälpmedelsansvaret. Nuvarande lokal bedöms inte längre vara tillräcklig för uppdraget och antalet medarbetare samtidigt som målgrupp väntas växa kraftigt inom den kommande 10-årsperioden. Detta innebär att hjälpmedelscentrum är i behov av en ny lokal.

  I aktuellt ärende presenteras ekonomiska, upphandlings- och hyresspecifika aspekter. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden med ett beslutsärende innan upphandlingen annonseras och upphandlingsskedet påbörjas.

  Bilagor

 8. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 9. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 10. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Förvaltningens Årsanalys 2022 till funktionsstödsnämnden. Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott om 44 000 000 kronor för 2022. Resultat för 2022 som faller under funktionsstödsnämndens ansvar uppgår till en negativ budgetavvikelse om 24 000 000 kronor.

  Bilagor

 2. Enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska, en så kallad medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). På funktionsstödsförvaltningen finns även utvecklingssekreterare med SAS-ansvar (socialt ansvarig samordnare).

  Vid punkten informerar förvaltningen om funktionerna så att nämnden känner till hur förvaltningen uppfyller de krav som ställs på nämnden. Dessutom föreslås nämnden som ansvarig vårdgivare (enligt funktionsstödsnämndens reglemente 11§) utse förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) som ansvariga för att skicka anmälningar enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Bilagor

 3. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Berättelsen ska beskriva hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroller, hur risker har analyserats samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsberättelsen ska godkännas av funktionsstödsnämnden senast under mars månad.

  Bilagor

 4. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Kvalitetsberättelse beskriver det kvalitetsarbete som har bedrivits i funktionsstödsförvaltningen under 2022.

  Bilagor

 5. I samband med personalredovisningens 2021 (STK-2022-82) gav kommunstyrelsen hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att redovisa hur nämnden arbetar med att minska personalomsättningen särskilt avseende sjuksköterskor samt hur de arbetet för att minska användningen av extern bemanning. Redovisningen till kommunstyrelsen görs i samband med årsanalysen 2022.

  Bilagor

 6. Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 4 för år 2022

  Bilagor

 7. Malmö stad ansvarar, i egen regi, för hjälpmedelsförsörjningen av medicintekniska hjälpmedel till Malmöbor över 20 år med funktionsnedsättning inom det kommunala hjälpmedelsansvaret. Nuvarande lokal bedöms inte längre vara tillräcklig för uppdraget och antalet medarbetare samtidigt som målgrupp väntas växa kraftigt inom den kommande 10-årsperioden. Detta innebär att hjälpmedelscentrum är i behov av en ny lokal.

  I aktuellt ärende presenteras ekonomiska, upphandlings- och hyresspecifika aspekter. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden med ett beslutsärende innan upphandlingen annonseras och upphandlingsskedet påbörjas.

  Bilagor

 8. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 9. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 10. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.