Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera och till vilka belopp. I mars 2023 antog kommunstyrelsen nya tillämpningsanvisningar vilket gör att nämnden behöver lägga till ett avsnitt i sin attestinstruktion om attest om nämndens egna kostnader.

  Bilagor

 3. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans. Till aktuellt sammanträde förordas ett mindre antal korrigeringar i nämndens de

  Bilagor

 4. Förvaltningen lämnar en årlig uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en sammanfattning av identifierade riskområden och planerade åtgärder.

  Bilagor

 5. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2022. Funktionsstödsförvaltningen lämnar förslag på fördelning av medlen mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen, utifrån den gemensamt framtagna handlingsplanen för 2022.

  Bilagor

 6. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2023. Funktionsstödsförvaltningen lämnar förslag på fördelning av medlen mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, utifrån den gemensamt framtagna handlingsplanen för 2023.

  Bilagor

 7. Funktionsstödsförvaltningen har under hösten 2022 genomfört den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Brukarundersökningen riktar sig till personer över 18 år som har insatser enligt LSS eller stöd inom socialpsykiatrin. Under hösten 2022 genomfördes undersökningen inom daglig verksamhet och personlig assistans.

  Undersökningen består av enkäter med frågor om bland annat trivsel, kommunikation, trygghet och inflytande. Brukarnas deltagande är helt frivilligt och anonymt. Enkäterna kan besvaras av brukarna digitalt (dator, surfplatta, mobil) eller på pappersenkät. Det är brukaren själv som får välja på vilket sätt enkäten ska besvaras.

  Bilagor

 8. Fusk i välfärden måste bekämpas av en rad olika skäl. Dels riskerar det att leda till att skattemedel inte går till de medborgare som behöver insatserna, dels är det ett sätt för oseriösa utförare och brottsliga element att tjäna sitt uppehälle på skattebetalarnas bekostnad. I förlängningen riskerar detta även att leda till ett minskat förtroende för myndigheterna och andra utförare av samhällsviktigt stöd.

  På nämnden informerar enhetschef Kristina Saunders om funktionsstödsförvaltningens arbete för att motverka fusk i välfärden inom nämndens ansvarsområde.

  Bilagor

 9. I syfte att stärka möjligheterna för brukare inom daglig verksamhet enligt LSS att närma sig och/eller få en hållbar anställning efter daglig verksamhet ansöker funktionsstödsförvaltningen om så kallade jobbpaktsmedel. På nämnden informerar avdelningschef Joakim Hansson om ansökan och de insatser som planeras under året.

  Bilagor

 10. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 11. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 12. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2023 – plan för kommunfullmäktigemål (inklusive nämndsmål) för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid funktionsstödsnämndens sammanträde i januari beslutades Nämndsbudget 2023 – plan för verksamheten och plan för ekonomin.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera och till vilka belopp. I mars 2023 antog kommunstyrelsen nya tillämpningsanvisningar vilket gör att nämnden behöver lägga till ett avsnitt i sin attestinstruktion om attest om nämndens egna kostnader.

  Bilagor

 3. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans. Till aktuellt sammanträde förordas ett mindre antal korrigeringar i nämndens de

  Bilagor

 4. Förvaltningen har tagit fram en rapport över sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud för helår 2022 med tillhörande statistik och analys.

  Bilagor

 5. Förvaltningen lämnar en årlig uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en sammanfattning av identifierade riskområden och planerade åtgärder.

  Bilagor

 6. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2022. Funktionsstödsförvaltningen redogör i ärendet för hur dessa medel använts.

  Bilagor

 7. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2023. Funktionsstödsförvaltningen lämnar förslag på fördelning av medlen mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa- vård och omsorgsförvaltningen, utifrån den gemensamt framtagna handlingsplanen för 2023.

  Bilagor

 8. Funktionsstödsförvaltningen har under hösten 2022 genomfört den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Brukarundersökningen riktar sig till personer över 18 år som har insatser enligt LSS eller stöd inom socialpsykiatrin. Under hösten 2022 genomfördes undersökningen inom daglig verksamhet och personlig assistans.

  Undersökningen består av enkäter med frågor om bland annat trivsel, kommunikation, trygghet och inflytande. Brukarnas deltagande är helt frivilligt och anonymt. Enkäterna kan besvaras av brukarna digitalt (dator, surfplatta, mobil) eller på pappersenkät. Det är brukaren själv som får välja på vilket sätt enkäten ska besvaras.

  Bilagor

 9. Fusk i välfärden måste bekämpas av en rad olika skäl. Dels riskerar det att leda till att skattemedel inte går till de medborgare som behöver insatserna, dels är det ett sätt för oseriösa utförare och brottsliga element att tjäna sitt uppehälle på skattebetalarnas bekostnad. I förlängningen riskerar detta även att leda till ett minskat förtroende för myndigheterna och andra utförare av samhällsviktigt stöd.

  På nämnden informerar enhetschef Kristina Saunders om funktionsstödsförvaltningens arbete för att motverka fusk i välfärden inom nämndens ansvarsområde.

  Bilagor

 10. I syfte att stärka möjligheterna för brukare inom daglig verksamhet enligt LSS att närma sig och/eller få en hållbar anställning efter daglig verksamhet ansöker funktionsstödsförvaltningen om så kallade jobbpaktsmedel. På nämnden informerar avdelningschef Joakim Hansson om ansökan och de insatser som planeras under året.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.