Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

 2. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Promemorian om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden från Socialdepartementet. Nämnden föreslås ställa sig positiv till förslagen.

 3. Funktionsstödsnämnden har getts möjlighet att yttra sig om en utredning som innehåller förslag till lagstiftning som medger flyttning utan samtycke, för stärkt smittskydd inom vissa boendeformer enligt SoL och LSS vid samhällsfarlig sjukdom samt bedömningar kring smittbärarpenningen. Funktionsstödsnämnden föreslås godkänna yttrandet och därmed instämma i utredningens lagförslag och bedömningar och lämna en antal synpunkter avseende tillämpningen av föreslagen lagstiftning.

 4. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt kulturstrategiskt styrdokument – Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030. Det kulturstrategiska programmet kommer att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag tillsammans förstärker utvecklingen mot en hållbar stad. Ett kulturstrategiskt program kan också stödja och inspirera Malmöbor och aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv.

  Programmet har nu skickats på remiss till bland annat Malmö stads nämnder. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig i huvudsak positiv till Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030.

 5. Uppföljning av internkontrollplan 2023. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

 6. Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

 7. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2024 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid aktuellt sammanträde behandlas plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars 2024 behandlas plan för kommunfullmäktigemål.

  Bilagor

 8. Malmö stadsrevision har granskat inköp och avtal i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

  I januari 2023 gav nämnden ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsatser samt redovisade vilka åtgärder som kommer att genomföras. I aktuellt yttrande redovisas vilka åtgärder som har vidtagits under 2022–2023 och vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

 9. En omställning till en Nära vård med primärvården som nav pågår nationellt, ett arbete som ska fortlöpa till år 2027. Omställningen innebär bland annat en fokusförflyttning till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. År 2021 påbörjades arbetet mot en mer nära vård inom Funktionsstödsförvaltningen.

  Vid punkten informerar avdelningschef Ingrid Kongslöv övergripande om vad som gjorts i förvaltningen inom ramen för detta utvecklingsarbete hittills, samt vad som är i fokus för år 2024. Hälso- och sjukvårdskoordinator Eva Nilsson samt utvecklingssamordnare HSL Eva Hansson berättar om tre goda exempel på konkreta aktiviteter som genomförts.

 10. I april 2023 behandlade funktionsstödsnämnden den genomlysning som kommunfullmäktige beslutade skulle genomföras i samband med stadens Årsredovisning 2021 (STK-2021-1599). I september 2023 behandlades genomlysningen av kommunfullmäktige som då gav funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hemtjänstinsatser för funktionsstödsnämndens målgrupper återigen utförs av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

  Förvaltningens direktör har vid två tillfällen under hösten informerat nämnden om hur arbetet i samarbete med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen rörande övertagandet av hemtjänstinsatserna fortlöper, dialogen med fackliga organisationer samt kring den fortsatta planeringen.

 11. Funktionsstödsnämnden har fastställt ett antal styrdokument gällande nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Styrdokument ska hållas aktuella så att innehållet harmonierar med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom respektive område. Av detta skäl görs en årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument.

  I bifogad rapport görs en översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument. I de fall styrdokumenten reviderats i samband med översynen föreslås funktionsstödsnämnden att även godkänna de nya versionerna.

 12. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 13. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 14. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Promemorian om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden från Socialdepartementet. Nämnden föreslås ställa sig positiv till förslagen.

 2. Funktionsstödsnämnden har getts möjlighet att yttra sig om en utredning som innehåller förslag till lagstiftning som medger flyttning utan samtycke, för stärkt smittskydd inom vissa boendeformer enligt SoL och LSS vid samhällsfarlig sjukdom samt bedömningar kring smittbärarpenningen.

  Funktionsstödsnämnden föreslås godkänna yttrandet och därmed instämma i utredningens lagförslag och bedömningar och lämna en antal synpunkter avseende tillämpningen av föreslagen lagstiftning.

 3. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt kulturstrategiskt styrdokument – Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030. Det kulturstrategiska programmet kommer att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag tillsammans förstärker utvecklingen mot en hållbar stad. Ett kulturstrategiskt program kan också stödja och inspirera Malmöbor och aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv. Programmet har nu skickats på remiss till bland annat Malmö stads nämnder.

  Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig i huvudsak positiv till Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030.

 4. Uppföljning av internkontrollplan 2023. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

 5. Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

 6. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2024 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid aktuellt sammanträde behandlas plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars 2024 behandlas plan för kommunfullmäktigemål.

 7. Malmö stadsrevision har granskat inköp och avtal i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

  I januari 2023 gav nämnden ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsatser samt redovisade vilka åtgärder som kommer att genomföras. I aktuellt yttrande redovisas vilka åtgärder som har vidtagits under 2022–2023 och vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

 8. En omställning till en Nära vård med primärvården som nav pågår nationellt, ett arbete som ska fortlöpa till år 2027. Omställningen innebär bland annat en fokusförflyttning till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. År 2021 påbörjades arbetet mot en mer nära vård inom Funktionsstödsförvaltningen.

  Vid punkten informerar avdelningschef Ingrid Kongslöv övergripande om vad som gjorts i förvaltningen inom ramen för detta utvecklingsarbete hittills, samt vad som är i fokus för år 2024. Hälso- och sjukvårdskoordinator Eva Nilsson samt utvecklingssamordnare HSL Eva Hansson berättar om tre goda exempel på konkreta aktiviteter som genomförts.

 9. I april 2023 behandlade funktionsstödsnämnden den genomlysning som kommunfullmäktige beslutade skulle genomföras i samband med stadens Årsredovisning 2021 (STK-2021-1599). I september 2023 behandlades genomlysningen av kommunfullmäktige som då gav funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hemtjänstinsatser för funktionsstödsnämndens målgrupper återigen utförs av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

  Förvaltningens direktör har vid två tillfällen under hösten informerat nämnden om hur arbetet i samarbete med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen rörande övertagandet av hemtjänstinsatserna fortlöper, dialogen med fackliga organisationer samt kring den fortsatta planeringen.

 10. Funktionsstödsnämnden har fastställt ett antal styrdokument gällande nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Styrdokument ska hållas aktuella så att innehållet harmonierar med lagstiftning, praxis och arbetssätt inom respektive område. Av detta skäl görs en årlig översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument.

  I bifogad rapport görs en översyn av funktionsstödsnämndens styrdokument. I de fall styrdokumenten reviderats i samband med översynen föreslås funktionsstödsnämnden att även godkänna de nya versionerna.

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.