Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden har givits möjlighet att yttra sig gällande en motion från Vänsterpartiet om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad, i samverkan med de fackliga organisationerna.

  Funktionsstödsnämnden föreslås, med hänvisning till resonemanget i yttrandet, att föreslå kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsförvaltningen behandlade i september 2023 en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023. Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor för helåret 2023. Nämnden ansvarar för att bedriva en verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar och förvaltningen har med anledning av detta, efter uppdrag från nämnden i september 2023, fått i uppdrag att ta fram en plan för att komma i ekonomisk balans under 2023 och 2024.

  Bilagor

 4. Den föreslagna investeringen gäller ett LSS-boende för vuxna enligt LSS 9§9 samt en daglig verksamhet enligt LSS 9§10 lokaliserad i samma fastighet, avsedd för de boende. Den föreslagna gruppbostaden innehåller sex lägenheter varav två är evakueringslägenheter som kan användas av de boende när deras ordinarie lägenhet renoveras.

  Boendet och den tillhörande dagliga verksamheten är särskilt anpassade efter en liten del av målgruppen för särskilt boende. Det övergripande syftet med fastighetens utformning är att skapa en miljö och en vardag som minskar de boendes stress- och orosnivå och därmed bidrar till ökat välmående och möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Boendet är på många sätt unikt i sitt slag där dess utformning, från planlösning och utemiljö till akustik och materialval, är ett resultat av flera professioners samlade kompetens och lärdomar.

  Bilagor

 5. Malmö stad erbjuder sommarkoloniverksamhet på Vombsjögården för barn och unga med funktionsnedsättning. Denna kolonivistelse är inte en insats som beviljas enligt LSS. Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild service enligt LSS. Barn och unga kan vara beviljade andra insatser enligt LSS. Avgifter för koloniverksamheten har varit oförändrad sedan ett antal år tillbaka (fastställdes av kommunfullmäktige (KF) inför 2019) och är i behov av att revideras.

  Vid föregående utskottssammanträde återremitterades ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Beslut i ärendet fattas, i enlighet med KF:s beslut (STK-2019-535), av funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 6. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och patienters behov av trygghet, kontinuitet och samordning.

  Funktionsstödsnämnden har tidigare (2023-01-16) utsett förvaltningens avdelningschefer som har legitimerad personal till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. I september 2023 utsågs Charlotte Widén Odder till verksamhetschef för verksamheten inom LSS-bostäder i väntan på att ny avdelningschef. Från och med den 1 november 2023 finns en tillförordnad avdelningschef för LSS-bostäder och nämnden föreslås utse denne till verksamhetschef enligt HSL för sitt verksamhetsområde till dess att en ordinarie avdelningschef är på plats.

  Bilagor

 7. Nämnden får en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2023. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.

  Bilagor

 8. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2024. Förslagen har planerats med utgångspunkten att nämnden har sammanträde en måndag i slutet av varje månad (förutom juli) och att utskottet har sammanträde på torsdagar cirka 10 dagar innan varje nämndsammanträde. Hänsyn har även tagit till kommunfullmäktiges och kommunfullmäktiges sammanträdestider samt (utkast till) tidsplan för budget och uppföljning under år 2024.

  Bilagor

 9. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med de-legation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans. Till aktuellt samman-träde förordas ett mindre antal korrigeringar i nämndens delegationsordning.

  Bilagor

 10. Funktionsstödsförvaltningens så kallade Mottag startade den 1 december 2022. Mottaget är en första väg in till förvaltningens myndighetsenhet för medborgare och yrkesverksamma och fungerar även som ett stöd för biståndshandläggarna. Mottaget har nu funnits ett halvår och har i samband med detta genomfört en utvärdering av uppdraget, nyttan och arbetssättet. På nämnden medverkar medarbetare från Mottaget och berättar om sitt arbete och utvärderingen av deras sex första månader.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden har getts möjlighet att yttra sig gällande promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård, med utredning och förslag kring regional hälso- och sjukvård genom distanskontakt. Funktionsstödsnämnden föreslås instämma i lagförslagen men betona vikten av ändamålsenliga distanslösningar och alla patienter fortsatt ges möjlighet till fysiska möten om de så önskar.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria från Socialdepartementet med utredning och förslag om en mer ändamålsenlig ordning för elektronisk tillgång till hälso- och sjukvårdsuppgifter för barn och deras vårdnadshavare. Funktionsstödsnämnden föreslås instämma i utredningens förslag.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden har givits möjlighet att yttra sig gällande en motion från Vänsterpartiet om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad, i samverkan med de fackliga organisationerna.

  Funktionsstödsnämnden föreslås, med hänvisning till resonemanget i yttrandet, att föreslå kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.

  Bilagor

 4. Funktionsstödsförvaltningen behandlade i september 2023 en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023. Prognosen pekar på en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor för helåret 2023. Nämnden ansvarar för att bedriva en verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar och förvaltningen har med anledning av detta, efter uppdrag från nämnden i september 2023, tagit fram en plan för att komma i ekonomisk balans under 2023 och 2024.

  Bilagor

 5. Den föreslagna investeringen gäller ett LSS-boende för vuxna enligt LSS 9§9 samt en daglig verksamhet enligt LSS 9§10 lokaliserad i samma fastighet, avsedd för de boende. Den föreslagna gruppbostaden innehåller sex lägenheter varav två är evakueringslägenheter som kan användas av de boende när deras ordinarie lägenhet renoveras.

  Boendet och den tillhörande dagliga verksamheten är särskilt anpassade efter en liten del av målgruppen för särskilt boende. Det övergripande syftet med fastighetens utformning är att skapa en miljö och en vardag som minskar de boendes stress- och orosnivå och därmed bidrar till ökat välmående och möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Boendet är på många sätt unikt i sitt slag där dess utformning, från planlösning och utemiljö till akustik och materialval, är ett resultat av flera professioners samlade kompetens och lärdomar.

  Bilagor

 6. Malmö stad erbjuder sommarkoloniverksamhet på Vombsjögården för barn och unga med funktionsnedsättning. Denna kolonivistelse är inte en insats som beviljas enligt LSS. Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild service enligt LSS. Barn och unga kan vara beviljade andra insatser enligt LSS. Avgifter för koloniverksamheten har varit oförändrad sedan ett antal år tillbaka (fastställdes av kommunfullmäktige (KF) inför 2019) och är i behov av att revideras.

  Vid föregående utskottssammanträde återremitterades ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Beslut i ärendet fattas, i enlighet med KF:s beslut (STK-2019-535), av funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 7. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och patienters behov av trygghet, kontinuitet och samordning.

  Funktionsstödsnämnden har tidigare (2023-01-16) utsett förvaltningens avdelningschefer som har legitimerad personal till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. I september 2023 utsågs Charlotte Widén Odder till verksamhetschef för verksamheten inom LSS-bostäder i väntan på att ny avdelningschef. Från och med den 1 november 2023 finns en tillförordnad avdelningschef för LSS-bostäder och nämnden föreslås utse denne till verksamhetschef enligt HSL för sitt verksamhetsområde till dess att en ordinarie avdelningschef är på plats.

  Bilagor

 8. Nämnden får en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2023. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.

  Bilagor

 9. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2024. Förslagen har planerats med utgångspunkten att nämnden har sammanträde en måndag i slutet av varje månad (förutom juli) och att utskottet har sammanträde på torsdagar cirka 10 dagar innan varje nämndsammanträde. Hänsyn har även tagit till kommunfullmäktiges och kommunfullmäktiges sammanträdestider samt (utkast till) tidsplan för budget och uppföljning under år 2024.

  Bilagor

 10. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom dess ansvarsområde. Syftet med de-legation är att avlasta nämnden genom att överföra beslutanderätt i en fråga till ett utskott, en ledamot, en anställd underställd nämnden eller annan lämplig instans.

  Till aktuellt sammanträde förordas ett mindre antal korrigeringar i nämndens delegationsordning.

  Bilagor

 11. Funktionsstödsförvaltningens så kallade Mottag startade den 1 december 2022. Mottaget är en första väg in till förvaltningens myndighetsenhet för medborgare och yrkesverksamma och fungerar även som ett stöd för biståndshandläggarna. Mottaget har nu funnits ett halvår och har i samband med detta genomfört en utvärdering av uppdraget, nyttan och arbetssättet. På nämnden medverkar medarbetare från Mottaget och berättar om sitt arbete och utvärderingen av deras sex första månader.

  Bilagor

 12. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 13. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 14. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.