Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden yttrade sig i november 2022 utifrån revisionsrapport om uppföljningen av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Malmö stad. I detta uppföljande yttrande ska funktionsstödsnämnden redovisa vidtagna åtgärder under 2022–2023 och vilken effekt de har haft. Nämnden yttrar sig avseende de punkter där revisionen bedömt att ändamålsenligheten tydligt kan förbättras.

  Bilagor

 3. Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till rådets förordning om gemensamma regler i EU om behörig domstol, tillämplig lag och ömsesidigt erkännande av åtgärder till skydd för utsatta vuxna vid gränsöverskridande situationer. Kommissionen har även presenterat ett förslag till rådsbeslut om bemyndigande för EU:s medlemsstater att bli eller förbli parter till 2000 års Haagkonvention om skydd för vuxna i internationella situationer. Regeringskansliet har nu skickat förslagen på remiss och önskar synpunkter på förslagen. Funktionsstödsnämnden lämnar synpunkter på förslaget om förordning.

  Bilagor

 4. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing AB, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmös stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut och möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter. Planen baseras på utredningen ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter” till vilken funktionsstödsnämnden i stora delar ställde sig positiv (se FSN-2022-1541). Nämnden föreslås fortsatt ställa sig positiv till den föreslagna planen men framföra vissa synpunkter kring etablering av laddinfrastruktur hos privata fastighetsägare där förvaltningen bedriver verksamhet med behov av fordon.

   

  Bilagor

 5. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing AB och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad. Strategins huvudsakliga mål är att elektrifiera samt effektivisera användandet av stadens fordonsflotta. Förslaget baseras på utredningen ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter” till vilken funktionsstödsnämnden i stora delar ställde sig positiv (se FSN-2022-1541).

  Funktionsstödsnämnden föreslå även ställa sig positiv till den nu föreslagna fordonsstrategin för Malmö stad. Den största utmaningen för förvaltningens omställning bedöms vara utbyggnaden av laddplatser på privat mark. Detta avhandlas dock inte i detta ärende utan i yttrande angående plan för etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö stad (FSN-2023-3155).

  Bilagor

 6. Vänsterpartiet har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet handlar om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förekomsten av hjärtstartare i förvaltningens verksamheter, införskaffa hjärtstartare i de fall det saknas samt undersöka hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det aktuella förslaget behöver hanteras i nämnden vid två tillfälle, en första gång för att ta ställning till om förvaltningen ska ges föreslaget uppdrag och en andra gång för att återrapportera kring detsamma.

  Bilagor

 7. Funktionsstödsförvaltningen har med stöd av företaget Ensolution genomfört så kallade behovsbedömningar inom nämndens LSS-boenden. En behovsbedömning innebär att en utsedd funktion/behovsbedömare intervjuar medarbetare som arbetar nära brukaren och känner till brukarens behov.

  Samtalen handlar om varje individs behov av personalstöd och sker utifrån fördefinierade livsområden (IBIC, individens behov i centrum) där behovsbedömaren gör en sammanvägd bedömning inom varje område. Resultatet av bedömningen ger en stödbehovsnivå mellan 0 och 7, ett resultat som sedan används för att kunna fördela resurser utifrån brukarnas behov. Bedömningarna utgår ifrån varje individs egen kraft och rätt till ett självständigt liv, där rätt insats ges på rätt sätt i rätt tid.

  Ensolution besökte utskottet i juni 2023 för att prata om metoden. Nu när samtliga behovsbedömningar är klara kommer Ensolution till nämnden för att prata om arbetet med behovsbedömningar och förvaltningens resultat.

  Bilagor

 8. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndsmål.

  Det prognostiserade resultatet för helåret 2023 är en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor.

   

  Bilagor

 9. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet.

  Funktionsstödsnämnden har tidigare (2023-01-16) utsett avdelningscheferna Sema Soer, Joakim Hansson, Åsa Qvarsebo och Ingrid Kongslöv till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Då Qvarsebo avslutat sin tjänst behöver tillförordnad avdelningschef för LSS-bostäder, Charlotte Widén Odder, utses till verksamhetschef enligt HSL fram till dess att en ny ordinarie avdelningschef är på plats.

  Bilagor

 10. Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Funktionsstödsnämnden kan dock själva fastställa arbetsformer för sitt arbete - så länge dessa inte strider mot reglementet eller annan lagstiftning.

  Funktionsstödsnämnden föreslås nu fastställa vissa ordningsregler för sina öppna sammanträden. För att säkerställa att ordningsregler gäller redan vid septembersammanträdet föreslås utskottet fastställa dessa i väntan på nämndens avgörande.

  Bilagor

 11. I september 2019 inrättade funktionsstödsnämnden en årligt LSS-pris. Priset ska delas ut till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som bidragit till att utveckla stadens stöd till personer med funktionsnedsättningar som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som bidrar till att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och ger den enskilde möjlighet att leva som andra. Funktionsstödsnämnden gav priset namnet Eleonorapriset efter Eleonora Aldin som föddes med flera funktionsnedsättningar och som dog när hon var tre år gammal. Priset finns till för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

  Vid dagens sammanträde tas riktlinjen med förslaget för att höja prissumman till vinnare från 5 000 kronor till 10 000 kronor. Prisceremoni sker den 3 december varje år och den nya prissumman gäller därmed redan för 2023. Läs gärna mer om priset på malmo.se/Eleonorapriset.

  Bilagor

 12. Vid nyanställningar är nämnden skyldig enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder att begära in utdrag ur belastningsregistret. I december 2020 beslutade funktionsstödsnämnden att även att införa krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter (FSN-2020-745).

  Tillämpningen av beslutet regleras i en rutin av vilken framgår att det handlar om anställning för arbete i den enskildes hem. Emellertid har behov och önskemål framkommit om att även tillämpa utdrag ur belastningsregistret för anställning inom till exempel daglig verksamhet och andra insatser som vanligen inte utförs i den enskildes hem. Under våren 2023 framkom även att utdragen som görs enligt lag i förvaltningens barnverksamheter och de utdrag som nämnden beslutat om skiljer sig åt och att alla brottstyper inte syns i de utdrag som görs för personal i barnverksamheter.

  Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om arbetet med utdrag ur belastningsregistret och hur medföljande rutin kommer att utvecklas för att även omfatta brukarnära verksamhet som inte sker in den enskildes hem samt för att säkerställa att likvärdiga utdrag görs även inom förvaltningens barnverksamhet.

  Bilagor

 13. Den 14–16 juni 2023 hölls European Social Services Conference i Malmö. Konferensen anordnades av European Social Network i samarbete med Malmö stad och bland andra Sveriges Kommuner och Regioner. Temat för konferensen var ”Teknologins roll för att främja autonomi och inkludering” med punkter om forskning och praktik som bland annat handlar om teknisk innovation inom det sociala området och datahantering för beslutsfattande.

  Som medarrangör fick Malmö stad ett antal fribiljetter till konferensen, fem biljetter vardera har fördelats till de tre socialnämnderna (priset är annars 590 euro per deltagare). Sex förtroendevalda (en plats för varje parti i nämnden) fick biljett, förrättningsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att medverka på konferensen. På konferensen medverkade även nämndens ordförande i sin roll som Keynote Speaker.

  Den 23 augusti 2023 bjöds medverkande på konferensen in till ett samtal på förvaltningen för prata om de lärdomar och erfarenheter vi tar med oss från konferensen och hur dessa kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att utveckla funktionsstödsförvaltningens verksamhet. På dagens sammanträde fortsätter samtalet så att lärdomar och erfarenheter når hela nämnden.

  Bilagor

 14. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 15. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 16. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden yttrade sig i november 2022 utifrån revisionsrapport om uppföljningen av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Malmö stad. I detta uppföljande yttrande ska funktionsstödsnämnden redovisa vidtagna åtgärder under 2022–2023 och vilken effekt de har haft. Nämnden yttrar sig avseende de punkter där revisionen bedömt att ändamålsenligheten tydligt kan förbättras.

  Bilagor

 2. Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till rådets förordning om gemensamma regler i EU om behörig domstol, tillämplig lag och ömsesidigt erkännande av åtgärder till skydd för utsatta vuxna vid gränsöverskridande situationer. Kommissionen har även presenterat ett förslag till rådsbeslut om bemyndigande för EU:s medlemsstater att bli eller förbli parter till 2000 års Haagkonvention om skydd för vuxna i internationella situationer. Regeringskansliet har nu skickat förslagen på remiss och önskar synpunkter på förslagen. Funktionsstödsnämnden lämnar synpunkter på förslaget om förordning.

  Bilagor

 3. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing AB, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmös stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut och möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter. Planen baseras på utredningen ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter” till vilken funktionsstödsnämnden i stora delar ställde sig positiv (se FSN-2022-1541).

  Nämnden föreslås fortsatt ställa sig positiv till den föreslagna planen men framföra vissa synpunkter kring etablering av laddinfrastruktur hos privata fastighetsägare där förvaltningen bedriver verksamhet med behov av fordon.

  Bilagor

 4. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing AB och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad. Strategins huvudsakliga mål är att elektrifiera samt effektivisera användandet av stadens fordonsflotta. Förslaget baseras på utredningen ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter” till vilken funktionsstödsnämnden i stora delar ställde sig positiv (se FSN-2022-1541).

  Funktionsstödsnämnden föreslå även ställa sig positiv till den nu föreslagna fordonsstrategin för Malmö stad. Den största utmaningen för förvaltningens omställning bedöms vara utbyggnaden av laddplatser på privat mark. Detta avhandlas dock inte i detta ärende utan i yttrande angående plan för etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö stad (FSN-2023-3155).

  Bilagor

 5. Vänsterpartiet har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i funktionsstödsnämnden genom ett så kallat nämndsinitiativ. Nämndsinitiativet handlar om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förekomsten av hjärtstartare i förvaltningens verksamheter, införskaffa hjärtstartare i de fall det saknas samt undersöka hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det aktuella förslaget behöver hanteras i nämnden vid två tillfälle, en första gång för att ta ställning till om förvaltningen ska ges föreslaget uppdrag och en andra gång för att återrapportera kring detsamma.

  Bilagor

 6. Funktionsstödsförvaltningen har med stöd av företaget Ensolution genomfört så kallade behovsbedömningar inom nämndens LSS-boenden. En behovsbedömning innebär att en utsedd funktion/behovsbedömare intervjuar medarbetare som arbetar nära brukaren och känner till brukarens behov.

  Samtalen handlar om varje individs behov av personalstöd och sker utifrån fördefinierade livsområden (IBIC, individens behov i centrum) där behovsbedömaren gör en sammanvägd bedömning inom varje område. Resultatet av bedömningen ger en stödbehovsnivå mellan 0 och 7, ett resultat som sedan används för att kunna fördela resurser utifrån brukarnas behov. Bedömningarna utgår ifrån varje individs egen kraft och rätt till ett självständigt liv, där rätt insats ges på rätt sätt i rätt tid.

  Ensolution besökte utskottet i juni 2023 för att prata om metoden. Nu när samtliga behovsbedömningar är klara kommer Ensolution till nämnden för att prata om arbetet med behovsbedömningar och förvaltningens resultat.

  Bilagor

 7. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden januari-augusti 2023. Delårsrapporten omfattar även en avstämning av kommunfullmäktigemål och nämndsmål. Det prognostiserade resultatet för helåret 2023 är en negativ budgetavvikelse om 235 miljoner kronor.

   

  Bilagor

 8. Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som ansvarar för verksamheten som lyder under HSL. Verksamhetschefen representerar nämnden gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet.

  Funktionsstödsnämnden har tidigare (2023-01-16) utsett avdelningscheferna Sema Soer, Joakim Hansson, Åsa Qvarsebo och Ingrid Kongslöv till verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde. Då Qvarsebo avslutat sin tjänst behöver tillförordnad avdelningschef för LSS-bostäder, Charlotte Widén Odder, utses till verksamhetschef enligt HSL fram till dess att en ny ordinarie avdelningschef är på plats.

  Bilagor

 9. Funktionsstödsnämndens ansvarsområde regleras i det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. I reglementet beskrivs nämndens ansvarsområden och målgrupper samt nämndens övergripande arbetssätt. Funktionsstödsnämnden kan dock själva fastställa arbetsformer för sitt arbete - så länge dessa inte strider mot reglementet eller annan lagstiftning.

  Funktionsstödsnämnden föreslås nu fastställa vissa ordningsregler för sina öppna sammanträden. För att säkerställa att ordningsregler gäller redan vid septembersammanträdet föreslås utskottet fastställa dessa i väntan på nämndens avgörande.

  Bilagor

 10. I september 2019 inrättade funktionsstödsnämnden en årligt LSS-pris. Priset ska delas ut till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som bidragit till att utveckla stadens stöd till personer med funktionsnedsättningar som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och som bidrar till att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och ger den enskilde möjlighet att leva som andra. Funktionsstödsnämnden gav priset namnet Eleonorapriset efter Eleonora Aldin som föddes med flera funktionsnedsättningar och som dog när hon var tre år gammal. Priset finns till för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

  Vid dagens sammanträde tas riktlinjen med förslaget för att höja prissumman till vinnare från 5 000 kronor till 10 000 kronor. Prisceremoni sker den 3 december varje år och den nya prissumman gäller därmed redan för 2023. Läs gärna mer om priset på malmo.se/Eleonorapriset.

  Bilagor

 11. Vid nyanställningar är nämnden skyldig enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder att begära in utdrag ur belastningsregistret. I december 2020 beslutade funktionsstödsnämnden att även att införa krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter (FSN-2020-745).

  Tillämpningen av beslutet regleras i en rutin av vilken framgår att det handlar om anställning för arbete i den enskildes hem. Emellertid har behov och önskemål framkommit om att även tillämpa utdrag ur belastningsregistret för anställning inom till exempel daglig verksamhet och andra insatser som vanligen inte utförs i den enskildes hem. Under våren 2023 framkom även att utdragen som görs enligt lag i förvaltningens barnverksamheter och de utdrag som nämnden beslutat om skiljer sig åt och att alla brottstyper inte syns i de utdrag som görs för personal i barnverksamheter.

  Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om arbetet med utdrag ur belastningsregistret och hur medföljande rutin kommer att utvecklas för att även omfatta brukarnära verksamhet som inte sker in den enskildes hem samt för att säkerställa att likvärdiga utdrag görs även inom förvaltningens barnverksamhet.

  Bilagor

 12. Den 14–16 juni 2023 hölls European Social Services Conference i Malmö. Konferensen anordnades av European Social Network i samarbete med Malmö stad och bland andra Sveriges Kommuner och Regioner. Temat för konferensen var ”Teknologins roll för att främja autonomi och inkludering” med punkter om forskning och praktik som bland annat handlar om teknisk innovation inom det sociala området och datahantering för beslutsfattande.

  Som medarrangör fick Malmö stad ett antal fribiljetter till konferensen, fem biljetter vardera har fördelats till de tre socialnämnderna (priset är annars 590 euro per deltagare). Sex förtroendevalda (en plats för varje parti i nämnden) fick biljett, förrättningsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för att medverka på konferensen. På konferensen medverkade även nämndens ordförande i sin roll som Keynote Speaker.

  Den 23 augusti 2023 bjöds medverkande på konferensen in till ett samtal på förvaltningen för prata om de lärdomar och erfarenheter vi tar med oss från konferensen och hur dessa kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att utveckla funktionsstödsförvaltningens verksamhet. På dagens sammanträde fortsätter samtalet så att lärdomar och erfarenheter når hela nämnden.

  Bilagor

 13. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 14. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 15. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.