Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2023 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid aktuellt sammanträde behandlas plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars 2023 behandlas plan för kommunfullmäktigemål.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 4. Malmö stadsrevision har granskat inköp och avtal i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

  I detta första yttrande ska nämnden ge ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsatser samt redovisa vilka åtgärder som kommer att genomföras.

  Bilagor

 5. Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i politiskt styrda organisationer. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan som möter de identifierade bristerna.

  Bilagor

 6. Våld i alla dess former är ett allvarligt samhällsproblem. Planen Fri från våld - en gemensam angelägenhet beskriver hur våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel kan förebyggas och motverkas i Malmö. Planen avser arbetet mot våld och förtryck riktat mot både barn och vuxna. Handlingsplanen har fastställts av kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att samordna genomförandet och uppföljningen av planen.

  Arbetet mot våld och förtryck är hela stadens angelägenhet och insatser för att förhindra och förebygga våld behöver finnas på samhälls-, närområdes- och individnivå och alla nämnder och styrelser har ett ansvar för att genomföra insatser utifrån sina uppdrag.

  Bilagor

 7. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 8. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 9. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till Nämndsbudget 2023 för beslut i funktionsstödsnämnden. Vid aktuellt sammanträde behandlas plan för verksamheten och plan för ekonomin. På nämndens sammanträde i mars 2023 behandlas plan för kommunfullmäktigemål.

  Bilagor

 2. Uppföljning av internkontrollplan 2022. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 4. Malmö stadsrevision har granskat inköp och avtal i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att funktionsstödsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

  I detta första yttrande ska nämnden ge ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsatser samt redovisa vilka åtgärder som kommer att genomföras.

  Bilagor

 5. Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i politiskt styrda organisationer. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan som möter de identifierade bristerna.

  Bilagor

 6. Våld i alla dess former är ett allvarligt samhällsproblem. Planen Fri från våld - en gemensam angelägenhet beskriver hur våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel kan förebyggas och motverkas i Malmö. Planen avser arbetet mot våld och förtryck riktat mot både barn och vuxna. Handlingsplanen har fastställts av kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att samordna genomförandet och uppföljningen av planen.

  Arbetet mot våld och förtryck är hela stadens angelägenhet och insatser för att förhindra och förebygga våld behöver finnas på samhälls-, närområdes- och individnivå och alla nämnder och styrelser har ett ansvar för att genomföra insatser utifrån sina uppdrag.

  Bilagor

 7. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 8. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 9. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.