Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden har mottagit ett så kallat Malmöinitiativ där förslagsställaren föreslår att Malmö stad ska tillsätta en NPF-samordnare (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Samordnarens uppdrag skulle vara att stötta och guida Malmöbor kring de stödinsatser som kommunen ansvar för samt samordna arbetet där ansvaret för insatserna finns hos flera nämnder/förvaltningar.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över översynen av Översiktsplan för Malmö. Utgångspunkten för översynen är att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år.

  I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan var på samråd under våren 2020. Översiktsplanen gick ut på granskning 17 juni 2022 och synpunkter kan lämnas fram till den 31 oktober 2022, varefter översiktsplanen antas i kommunfullmäktige.

  Nämndens föreslagna yttrande utgår ifrån hur översiktsplanen förhåller sig till nämndes målgrupps intressen med särskilt fokus på delaktighet, tillgänglighet och välmående.

  Bilagor

 4. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna arbetet med handlingsplanen.

  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose de mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer i Malmö i enlighet med nationell minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens förvaltningar har förutsättningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten och därmed Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032. När ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder kommer handlingsplanen att samrådas med Romska Rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

  Inför beslut i kommunfullmäktige har funktionsstödsnämnden mottagit handlingsplanen på remiss för synpunkter. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till handlingsplanen i sin helhet.

  Bilagor

 5. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig om aktuell utredning med förslag om en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen samt ett antal lagförslag för en stärkt kommunal primärvård.

  Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig generellt positiv till intentionerna i utredningen men framföra att förslaget om en äldreomsorgslag kan innebära fortsatta gränsdragningsproblem i utförande av omsorg samt att förslagen kring kvalitetsansvar i kommunernas primärvård kan medföra otydlighet i det medicinska ledningsansvaret. Yttrandet innehåller även synpunkter om att finansieringen är otillräcklig samt att ett ikraftträdande den 1 januari 2024 är för tidigt.

  Bilagor

 6. Nämnden får en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2022. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.

  Bilagor

 7. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Datum för sammanträden kommer att fastställas av tillträdande nämnd i januari 2023 men för att möjliggöra planering behöver även sittande nämnd besluta om datumen.

  Bilagor

 8. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 9. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 10. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden har mottagit ett så kallat Malmöinitiativ där förslagsställaren föreslår att Malmö stad ska tillsätta en NPF-samordnare (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Samordnarens uppdrag skulle vara att stötta och guida Malmöbor kring de stödinsatser som kommunen ansvar för samt samordna arbetet där ansvaret för insatserna finns hos flera nämnder/förvaltningar.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över översynen av Översiktsplan för Malmö. Utgångspunkten för översynen är att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år. I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan var på samråd under våren 2020. Översiktsplanen gick ut på granskning 17 juni 2022 och synpunkter kan lämnas fram till den 31 oktober 2022, varefter översiktsplanen antas i kommunfullmäktige.

  Nämndens föreslagna yttrande utgår ifrån hur översiktsplanen förhåller sig till nämndes målgrupps intressen med särskilt fokus på delaktighet, tillgänglighet och välmående.

  Bilagor

 3. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Kommunens verksamhet Romskt informations- och kunskapscenter har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppdraget att samordna arbetet med handlingsplanen.

  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose de mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer i Malmö i enlighet med nationell minoritetslagstiftning. Handlingsplanens övergripande mål är att säkerställa att kommunens förvaltningar har förutsättningar att leva upp till Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk avseende den romska minoriteten och därmed Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032. När ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder kommer handlingsplanen att samrådas med Romska Rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

  Inför beslut i kommunfullmäktige har funktionsstödsnämnden mottagit handlingsplanen på remiss för synpunkter. Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig positiv till handlingsplanen i sin helhet.

  Bilagor

 4. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig om aktuell utredning med förslag om en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen samt ett antal lagförslag för en stärkt kommunal primärvård.

  Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig generellt positiv till intentionerna i utredningen men framföra att förslaget om en äldreomsorgslag kan innebära fortsatta gränsdragningsproblem i utförande av omsorg samt att förslagen kring kvalitetsansvar i kommunernas primärvård kan medföra otydlighet i det medicinska ledningsansvaret. Yttrandet innehåller även synpunkter om att finansieringen är otillräcklig samt att ett ikraftträdande den 1 januari 2024 är för tidigt.

  Bilagor

 5. Förvaltningen har tagit fram en rapport över sjukfrånvaro samt arbetsskador och tillbud för perioden januari - juni 2022 med tillhörande statistik och analys.

  Bilagor

 6. Nämnden får en redogörelse för funktionsstödsförvaltningens arbete med aktiva åtgärder 2022. Aktiva åtgärder avser riskbedömning, åtgärder samt dokumentgranskning inom ramen för diskrimineringslagstiftningen.

  Bilagor

 7. Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2023. Datum för sammanträden kommer att fastställas av tillträdande nämnd i januari 2023 men för att möjliggöra planering behöver även sittande nämnd besluta om datumen.

  Bilagor

 8. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 9. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 10. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.