Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2023. Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 175 miljoner kronor för verksamhetsåret. Rapporten innehåller även en redovisning av det pågående arbetet med kostnadseffektiviseringar i förvaltningens verksamheter.

  Bilagor

 3. Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) är en ideell förening och parasportsorganisation. FIFH Malmö ger personer med funktionsnedsättningar möjligheter till rehabilitering och ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, såväl träning som tävling. Sedan 2022 ingår nämnden i en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen.

  Nuvarande överenskommelse upphör den 31 december 2023 och för att kunna fortsätta erbjuda såväl medarbetare och målgrupper det stöd som samverkan inneburit föreslår förvaltningen att nämnden förlänger överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen under perioden 2024-01-01 till 2024-12-31.

  Bilagor

 4. Stadens förvaltningar har getts möjlighet att inkomma med ansökningar om medel för sociala insatser och lokal utveckling. Medlen tillhandahålls dels från Socialstyrelsen, dels från kommun-styrelsen och omfattar totalt 37 miljoner kronor. Funktionsstödsförvaltningen ansöker om medel för insatser inom åtta (8) områden med en budget om totalt 3 500 000 kronor.

  Bilagor

 5. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 6. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 7. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2023. Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 175 miljoner kronor för verksamhetsåret. Rapporten innehåller även en redovisning av det pågående arbetet med kostnadseffektiviseringar i förvaltningens verksamheter.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Nämnden föreslås ställa sig i stort positiv till förslaget om ett statligt huvudmannaskap men framföra synpunkter på delar av förslaget.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Program för uppföljning av privata utförare med riktlinjer för nämnder och styrelser. Funktionsstödsnämnden föreslås anse att programmet i stort fyller den funktion det ska men efterfråga vissa förtydliganden och tillägg i styrdokumentet.

  Bilagor

 4. Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) är en ideell förening och parasportsorganisation. FIFH Malmö ger personer med funktionsnedsättningar möjligheter till rehabilitering och ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar, såväl träning som tävling. Sedan 2022 ingår nämnden i en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen.

  Nuvarande överenskommelse upphör den 31 december 2023 och för att kunna fortsätta erbjuda såväl medarbetare och målgrupper det stöd som samverkan inneburit föreslår förvaltningen att nämnden förlänger överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen under perioden 2024-01-01 till 2024-12-31.

  Bilagor

 5. Stadens förvaltningar har getts möjlighet att inkomma med ansökningar om medel för sociala insatser och lokal utveckling. Medlen tillhandahålls dels från Socialstyrelsen, dels från kommun-styrelsen och omfattar totalt 37 miljoner kronor. Funktionsstödsförvaltningen ansöker om medel för insatser inom åtta (8) områden med en budget om totalt 3 500 000 kronor.

  Bilagor

 6. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 7. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

   

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 8. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.