Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

 2. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2022. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.

  Bilagor

 3. Carin Gustavsson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att höj- och sänkbara talarstolar införskaffas till Malmös kommunfullmäktigesal och att tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal ses över för såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som för åhörare. På kommunfullmäktiges sammanträde i september gavs funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra översynen med stöd av Malmö stads tillgänglighetssamordnare. För att ärendet ska hinna behandlas i kommunfullmäktige i utsatt tid har förvaltningens funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare redan inkommit med sin översyn till stadskontoret och funktionsstödsnämnden mottar härmed översynen som ett informationsärende.

  Bilagor

 4. Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad skickade i augusti 2022 en skrivelse till Socialdepartement om vikten av att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde, skilt från äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Förslaget är att Funktionsstödsnämnden i Malmö stad skickar ett liknande ställningstagande till Socialdepartementet.

  Genom att göra funktionshinder till ett eget kunskapsområde sätts behovet av kompetenssatsningar, stöd i bemanningsfrågor, ledarskap och forskning inom området i fokus. Det skapar förutsättningar för att statliga satsningar riktas till målgruppen personer med funktionsnedsättningar på liknande sätt som det görs till den kommunala äldreomsorgen.

  Bilagor

 5. Ärendet omfattar ansökningar från 49 organisationer om organisationsstöd för verksamhetsåret 2023. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår till 10 086 019 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet är 5 521 000 kronor.

  För 47 organisationer föreslås medel beviljas och för två organisation föreslås avslag. Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 5 521 000 kronor fördelas till de 47 organisationerna. Funktionsstödsnämndens fastställda och reviderade riktlinjer och prioriterade områden 2019-12-19 anger vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen Fontänhuset i Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden.

  Bilagor

 6. Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000 kronor för 2023. Fontänhuset bedriver en verksamhet och utgör ett komplement till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2020, vilket innebär att föreningen kommer att få bidrag 2021 till och med 2023, varpå en ny prövning görs.

  Bilagor

 7. Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom funktionsstödsområdet, ansöker om 1 123 000 kronor för verksamhetsåret 2023. Sökt belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.

  Bilagor

 8. Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 3 för år 2022.

  Bilagor

 9. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 10. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

 11. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. Funktionsstödsnämnden har mottagit ett Malmöinitiativ där förslagsställaren föreslår att Malmö stad ska placera ut så kallade gula vänskapsbänkar för samtal om psykisk hälsa i staden. Initiativet är ställt till tekniska nämnden och funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 2. Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2022. Rapporten innehåller en kortare analys av förväntat resultat för året.

  Bilagor

 3. Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig utifrån revisionsrapport om uppföljningen av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Malmö stad. Funktionsstödsnämnden yttrar sig avseende de punkter där revisionen har bedömt att ändamålsenligheten tydligt kan förbättras.

  Bilagor

 4. Betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, SOU 2022:38, ställd till stadsrådet och Justitiedepartementet, har skickats till Malmö stad på remiss. Funktionsstödsnämnden föreslås dela utredarnas slutsatser och ställa sig positiv till samtliga delar i utredarnas förslag.

  Bilagor

 5. Carin Gustafsson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår att höj- och sänkbara talarstolar införskaffas till Malmös kommunfullmäktigesal och att tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal ses över för såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som för åhörare. På kommunfullmäktiges sammanträde i september gavs funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra översynen med stöd av Malmö stads tillgänglighetssamordnare. För att ärendet ska hinna behandlas i kommunfullmäktige i utsatt tid har förvaltningens funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare redan inkommit med sin översyn till stadskontoret och funktionsstödsnämnden mottar härmed översynen som ett informationsärende.

  Bilagor

 6. Ärendet omfattar ansökningar från 49 organisationer om organisationsstöd för verksamhetsåret 2023. Det sammanlagda beloppet som organisationerna ansöker om uppgår till 10 086 019 kronor. Summan som nämnden har avsatt till ändamålet är 5 521 000 kronor.

  För 47 organisationer föreslås medel beviljas och för två organisation föreslås avslag. Funktionsstödsförvaltningen föreslår att 5 521 000 kronor fördelas till de 47 organisationerna. Funktionsstödsnämndens fastställda och reviderade riktlinjer och prioriterade områden 2019-12-19 anger vilken typ av föreningar och organisationer som ska prioriteras. Ansökningar från Stiftelsen Fontänhuset i Malmö och Föreningen Paraplyet i Malmö hanteras i separata ärenden.

  Bilagor

 7. Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap och arbete ansöker om bidrag på 6 800 000 kronor för 2023. Fontänhuset bedriver en verksamhet och utgör ett komplement till kommunens insatser för personer med psykisk ohälsa. En förlängning av en avsiktsförklaring har undertecknats mellan stiftelsen och funktionsstödsnämnden 2020, vilket innebär att föreningen kommer att få bidrag 2021 till och med 2023, varpå en ny prövning görs.

  Bilagor

 8. Föreningen Paraplyet i Malmö, en sammanslutning av organisationer inom funktionsstödsområdet, ansöker om 1 123 000 kronor för verksamhetsåret 2023. Sökt belopp avser huvudsakligen lokal- och personalkostnader.

  Bilagor

 9. På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020 fattades beslut om att tilldela funktionsstödsnämnden 7 500 000 kronor som en extra förstärkning av Malmö stads organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet. I aktuellt ärende redovisas den uppföljning och utvärdering av användningen av dess medel som förvaltningen genomfört.

  Bilagor

 10. Ärendet innehåller en redovisning av handläggningstider på Funktionsstödsförvaltningen myndighetsenhet. Handläggningstiderna redovisas kvartalsvis så att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Aktuellt ärende avser kvartal 3 för år 2022.

  Bilagor

 11. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 12. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering). De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 13. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.