Hoppa över navigering
 1. Vid sammanträdet utses en justerare att, utöver ordförande, kontrollera att protokoll är rätt. Justeringsdag ska framgå av protokollet (första sidan) så att berörd allmänhet, handläggare med flera ska kunna bevaka klagotid, beslutsexpediering etcetera i enlighet med gällande kommunallagstiftning.

  Bilagor

 2. I samband med kommunfullmäktiges behandling av Årsredovisning 2021 i april 2022 gavs kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi och därefter återkomma med eventuella förslag på justeringar. Vid dagens sammanträde presenteras den utredning som tagits fram. Nämnden föreslås även att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de rekommendationer som framkommer av utredningen

  Bilagor

 3. Detta är samsjuklighetsutredningens slutbetänkande, i vilket frågan om tvångsvård behandlas. Funktionsstödsnämnden yttrar sig utifrån nämndens målgrupper och verksamheter enligt reglementet.

  Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig i huvudsak positiv till förslagen och anser att det är särskilt positivt att brukare och anhöriga varit aktiva medskapare. Funktionsstödsnämnden föreslås även vara positiv till förslaget att regionernas hälso- och sjukvård tar helhetsansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende, följaktligen även för tvångsvården. Funktionsstödsnämnden konstaterar att förslagen kommer att kräva tids- och resurskrävande insatser avseende omställningar för kommunens organisation, anpassningar avseende samverkan internt och med andra huvudmän samt insatser avseende kompetens för att bäst möta behoven hos personer med samsjuklighet.

  Bilagor

 4. Stadens förvaltningar har getts möjlighet att inkomma med ansökningar om medel för sociala insatser och lokal utveckling. Medlen tillhandahålls dels från Socialstyrelsen, dels från kommunstyrelsen och omfattar totalt 37 miljoner kronor. Funktionsstödsförvaltningen ansöker om medel för insatser inom sex områden med en budget om totat 2 600 000 kronor.

  Bilagor

 5. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

 6. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 7. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

 1. I samband med kommunfullmäktiges behandling av Årsredovisning 2021 i april 2022 gavs kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi och därefter återkomma med eventuella förslag på justeringar. Vid dagens sammanträde presenteras den utredning som tagits fram.
  Nämnden föreslås även att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de rekommendationer som framkommer av utredningen

  Bilagor

 2. Detta är samsjuklighetsutredningens slutbetänkande, i vilket frågan om tvångsvård behandlas. Funktionsstödsnämnden yttrar sig utifrån nämndens målgrupper och verksamheter enligt reglementet.

  Funktionsstödsnämnden föreslås ställa sig i huvudsak positiv till förslagen och anser att det är särskilt positivt att brukare och anhöriga varit aktiva medskapare. Funktionsstödsnämnden föreslås även vara positiv till förslaget att regionernas hälso- och sjukvård tar helhetsansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende, följaktligen även för tvångsvården. Funktionsstödsnämnden konstaterar att förslagen kommer att kräva tids- och resurskrävande insatser avseende omställningar för kommunens organisation, anpassningar avseende samverkan internt och med andra huvudmän samt insatser avseende kompetens för att bäst möta behoven hos personer med samsjuklighet.

  Bilagor

 3. John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion där han föreslår kommunfullmäktige att ge ansvarig nämnd i uppdrag att ta fram ett minnesdokument med Malmö stadsvapen som ska användas vid avtackning av fritidspolitiker i nämnder och bolagsstyrelser.

  Bilagor

 4. Deluppföljning 1 av intern kontroll 2023 som omfattar uppföljning av direktåtgärden privata medel i internkontrollplanen.

  Bilagor

 5. I enlighet med beslut taget 2020-09-21 (FSN-2020-2333) tas i detta ärende upp ett hyresavtal avseende en LSS-gruppbostad. Boendet ska ha fem lägenheter och ligger väl integrerat i stadsmiljö. Hyresvärd för boendet är MKB.

  Bilagor

 6. I ärendet redovisas inkomna, utgående och upprättade skrivelser som registrerats på funktionsstödsförvaltningen inför månadens sammanträde.

  Bilagor

 7. Enligt kommunallagen (6 kap. 37-40 §§) kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, exempelvis till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson (så kallad delegering).

  De beslut som får fattas på detta sätt finns med i nämndens delegationsordning. Kommunallagen ger nämnden möjlighet att besluta om och hur ofta delegationsbeslut ska rapporteras till nämnden.

  Bilagor

 8. Information från förvaltningen om aktuella händelser i verksamheterna och inom funktionsstödsområdet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.