Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Moa Morin, enhetschef för kvalitet- och utvecklingsenheten, presenterar ärendet muntligt vid sammanträdet. 

   

  Lägesbedömning – förutsättningar och tema 2023 är den del i förvaltningens rapportering till förskolenämnden om kommunal förskolornas förutsättningar att uppfylla de nationella målen. Rapporten bidrar till huvudmannens övergripande uppföljning, analyser och planering. I rapportens första del redovisas nyckeltal som kan kopplas till förskolornas förutsättningar att genomföra kärnuppdraget. I rapportens andra del introduceras nyckeltal som belyser rektors och den lokala ledningens förutsättningar att ta ansvar för utvecklingen av förskolan i Malmö på enhetsnivå.

   

  Bilagor

 3. Agneta Sjölund, ekonomichef, Anna Pettersson Gustafsson, controller, och Kim Soléus, teamledare,  presenterar ärendet muntligt vid sammanträdet. 

   

  Förskolenämndens budgetskrivelse utgör underlag till budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om stadens budget nästkommande år. Den inleds med en beskrivning av de tre utbildningsnämndernas gemensamma arbete för en likvärdig utbildning. Förskolenämnden beskriver därefter händelser och förändringar i omvärlden av vikt för förskoleverksamheten, samt behov i staden som helhet som nämnden ser kan möjliggöra förbättringar i arbetet för barnen i Malmö. Här ingår bland annat samverkan och gemensamt arbete för tidiga insatser. Den andra delen i budgetskrivelsen handlar om nämndens arbete med att utveckla en förskola med god och likvärdig kvalitet samt arbetet för fler barn i förskola.

   

  Förskolenämnden ser fortsatt stora behov av att stärka förutsättningarna för förskolorna att leva upp till mål och förväntningar i skollagen och förskolans läroplan. Likvärdigheten i Malmö stads förskolor är fortsatt en utmaning och det behövs både långsiktigt hållbara grundförutsättningar för förskolorna och riktade insatser för att kunna fortsätta att stärka det kompensatoriska arbetet för barnen i Malmö. Kompetensförsörjningen och fördelningen av kompetens kvarstår som omfattande utmaningar i detta arbete.

  Bilagor

 4. Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64).

   

  Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen där förskolenämnden föreslåsinstämma med utredningen kring att det finns fler fördelar än nackdelar för barn i familj med att bo på ett asylboende med nära koppling till myndigheters skyddsnät och där det kan erbjudas ett mer ordnat mottagande.

   

  Berörda kommuner kan när asylsökande bor på asylboende ges bättre förutsättningar att förbereda olika kommunala insatser exempelvis förskoleplatser. Asylsökandes barns skyddslöshet och utsatthet anser förskoleförvaltningen är en central fråga. Barn som flytt från krig och konflikter är särskilt utsatta och för de allra minsta barnen kan förskola bli en viktig kompensatorisk insats. I förslaget till yttrande lyfts att de allra minsta barnens tillvaro och förutsättningar ägnas liten uppmärksamhet i utredningen. Förskola omnämns inte utan det är enbart skola som omnämns i utredningen.

   

  Förslag till yttrande är avgränsat och berör endast den del av utredningens förslag som mer specifikt har ett fokus gentemot förskolenämndens verksamhet.

   

  Samverkan har skett med stadskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i samband med beredningen av ärendet.

  Bilagor

 5. Utredningen ”En uppväxt fri från våld” föreslår en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Förskolenämnden föreslås i yttrandet välkomna utredningen och dess fem övergripande målsättningar. Utredningen bidrar till fokus på och kunskapsspridning om barns utsatthet för våld och övergrepp. Utredningen saknar dock i stort ett yngrebarnsperspektiv vilket kan påverka effektiviteten i föreslagna åtgärder.

   

  Bilagor

 6. Gunilla Ryd (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där motionären föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Malmö stad att starta en försöksverksamhet i linje med motionärens beskrivning av ett lekotek, en form av bibliotek som i stället för böcker lånar ut leksaker. Försöksverksamheten föreslås genomföras i ett par olika stadsdelar och att verksamheten utvärderas med avsikt att utveckla och sprida idén vidare.

   

  Bilagor

 7. Jacqueline Maly och Lisbeth Persson-Ekström (SD) har inkommit med en motion om skobidrag till medarbetare inom kommunens förskole- och omsorgsverksamheter. Samtidigt har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att uppdra åt stadskontoret att tillsammans med berörda brett utreda alla de aspekter som bör ligga till grund för ett eventuellt framtida förslag gällande skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete (STK-2023-640). Därför föreslår förskoleförvaltningen att förskolenämnden i sin tur föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

  Bilagor

 8. Föreliggande förslag till planprogram för Klagshamn innefattar cirka 1300 nya bostäder, skola för 500 elever samt förskola med 120 platser. Planprogrammet innebär centrumtorg med verksamheter, handel och service samt allmänna gröningar, ny stadsdelspark och odlingslotter. Utöver det omfattar planförslaget ny huvudgata för bil-, cykel- och kollektivtrafik och mobilitetshus.

   

  Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till förslaget till planprogrammet men vill dock påtala att den nya förskolan inte har kapacitet att möta hela behovet som uppstår av den nya bebyggelsen.

  Bilagor

 9. Föreliggande förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra för cirka 150 bostäder och centrumlokal intill Annetorpsvägen. Detaljplanen möjliggör att befintlig bebyggelse med äldreboende, kontor folkhögskola, förskola och grundskola, tillåts i 1-3 våningar. Planen innebär ny flexibel byggrätt, tänkt till äldrebostäder samt en ny byggrätt för skola. Stadsbyggnadsidén är att behålla den småskaliga, gröna karaktären i området och samtidigt utveckla verksamheterna. Planområdet består av flera fastigheter med privat ägare och sökande för föreliggande detaljplan är en privat aktör.

   

  Förskolenämnden föreslås ställa sig positiva till förslaget men önskar vissa förtydliganden samt ett tydligare barnperspektiv.

  Bilagor

 10. Den nya förskolan är en planerad förskola inom fastigheten Ängsklockan 4 i Bunkeflostrand. Förskolan planeras för 142 platser. Hyresvärd är Stadsfastigheter, Serviceförvaltningen. Investeringsbeloppet är 103,1 mkr. Med en beräknad internhyra år 1 på 7 032 268 kr, vilket innebär 49 523 kr/plats.

  Bilagor

 11. Sedan maj 2022 är Kajsa Thelin och Martin Axelsson utsedda som dataskyddsombud för förskolenämndens verksamhetsområde. De är även utsedda som dataskyddsombud för övriga nämnder i kommunen liksom de helägda bolagen. Kajsa Thelin har nu lämnat sin tjänst som dataskyddsombud. Hennes tjänst kommer att ersättas med en dataskyddsspecialisttjänst, som inte kommer att arbeta som ordinarie dataskyddsombud. För att minska sårbarheten av att endast ha ett dataskyddsombud bör emellertid dataskyddsspecialisten kunna gå in som ställföreträdande dataskyddsombud vid behov om det ordinarie dataskyddsombudet är frånvarande.

   

  Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens anmodat kommunens övriga nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud, samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden.

  Bilagor

 12. Kim Soléus informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet. 

  Bilagor

 13.   14

  Rapporter från kurser och konferenser

 14.   15

  Information från förvaltningen

 15.   16

  Information från förvaltningen rörande sekretess

 16.   17

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § juni 2023

 17.   18

  Redovisning av delegerade beslut juni 2023

 18.   19

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser juni 2023

 19.   20

  Ansökan om godkännande för fristående förskola – Kronprinsens Förskola Aktiebolag – Kronprinsens förskola

 20.   21

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - Utbildningsgruppen AOF AB

 21.   22

  För kännedom: Förvaltningsrådets protokoll juni 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.