Möte 2018-10-24

Förskolenämnden
17:30 - 18:00 Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten
 •   1
 •   2
 •   3

  Förskolenämnden ansvarar för att årligen inkomma med en lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen. I årets plan är redovisningen inriktad på antalet platser och hur de förväntas förändras inom den närmsta tioårsperioden. Prognosen över platsutvecklingen i Malmö visar att den totala tillgången på platser i staden är tillräcklig under planeringsperioden fram till 2028. Den områdesvisa redovisningen visar dock på fortsatta geografiska obalanser i fördelningen av platser i staden.

   

  I planen sätts särskilt fokus på de geografiska obalanser avseende förskoleplatser som råder i staden samt de ytterligare åtgärder som krävs för att motverka dessa. Särskilt fokus sätts även på de avvecklingar som arbetet för en likvärdig förskola innebär, utbyggnaden av förskolor inom Malmös nybyggnadsområden, samt kostnadsutvecklingen för lokaler.

 •   4

  Föreliggande förslag till detaljplan syftar att förtäta bystrukturen i Tullstorp och möjliggör byggnation av flerbostadshus med cirka 100 lägenheter på fastigheten Tullstorp 180:75 i Tullstorp. Förskolenämnden har ingen berörd verksamhet på fastigheten och bedömer att nybyggnationen inte innebär en betydande förändring gällande behov av förskoleplatser i området. Förskolenämnden har därför inga invändningar gällande föreliggande förslag till detaljplan.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Föreliggande detaljplan är en del i utvecklingen av Norra Sorgenfri och möjliggör omvandling av industrimark till blandad bebyggelse med bostäder, en förskola om cirka 80 förskoleplatser, kontor, park, torg och centrumfunktioner. Förskolenämnden konstaterar med bekymmer att förslaget innefattar en förskola om endast 80 förskolebarn samt att den föreslagna friytan för förskolan har minskat jämfört med samrådsförslaget. Förskolenämnden framhåller att storlek på förskolan och tillhörande friyta har påtagliga konsekvenser för verksamheten. Etableringen av en välfungerande förskola i området måste ses som en central faktor för att skapa en hållbar utveckling av området.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   6

  Genomförd granskning omfattar förekomst av rutiner avseende elektronisk utrustning. Granskningen visar att det finns rutiner men att de inte utgår från en gemensam grund och det framgår heller inte regelmässigt vem som har vilken utrustning. Ett utvecklingsområde som bedöms som centralt i det fortsatta arbetet är att säkerställa att den elektroniska utrustning som lämnas ut registreras, knyts till rätt person och att samtliga förändringar dokumenteras löpande.

 •   7

  Granskningen avser att kontrollera att fakturerat pris överensstämmer med avtal/order/prislista eller motsvarande. Granskningen av fakturerade prisers överensstämmelse med avtal visar på ett godtagbart resultat. Det påvisar samtidigt svårigheten för förvaltningens medarbetare att ha tillräcklig information för att leva upp till Malmö stads attestreglemente avseende § 8: Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll av pris och betalningsvillkor. Exempelvis på grund av felaktiga varor i sortimentet i e-handelsmodulen eller ej tillgängliga uppdaterade prislistor i. Detta sköts centralt i staden.

 •   8

  Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8a, ska huvudmannen utse en skolchef som ska bi-träda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvud-mannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

   

 •   9

  ICSEI står för ”International Congress for School Effectiveness and Improvement” och är en årligen återkommande konferens för skolfrågor. Internationellt kända föredragshållare från olika delar av världen föreläser och diskuterar utveckling, strukturförändringar, policys, lärande och förändringar inom skolområdet. 2019 års konferens äger rum i Stavanger, Norge, 8–12 januari.

 •   19
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.