Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. Anna Pettersson Gustafsson, controller på ekonomiavdelningen, och Moa Morin, enhetschef för utvecklings- och utvärderingsenheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Förskolenämnden fastställer varje år en nämndsbudget som innehåller plan för verksamhet, plan för ekonomi och plan för nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål. Förskolenämnden fastställde 2023-02-14, § 21 nämndsbudgeten i de delar som avser plan för verksamheten respektive ekonomin. Enligt kommunfullmäktiges tidplan för budget- och uppföljningsprocessen ska nämnderna besluta om Plan för kommunfullmäktigemålen senaste den 31 mars 2023.

  Kommunfullmäktigemålen i Budget 2023 är de desamma som tidigare mandatperiod. Förslaget till förskolenämndens bidrag till de mål som nämnden tilldelats utgår ifrån tidigare års arbete och de reviderade anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag. Detta i avvaktan på den översyn av målstrukturen som kommunstyrelsen enligt uppdrag i Budget 2023 har i uppdrag att göra under året.

  Bilagor

 4. Moa Morin, enhetschef för utvecklings- och utvärderingsenheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

  I denna rapport redovisas sammanställd statistik gällande ärenden om klagomål och synpunkter. Syftet med rapporten är att huvudmannen ska få en övergripande bild av de klagomål som inkommer till förskolorna och på huvudmannanivå i förskoleförvaltningen. Uppföljningen visar att det skett en minskning av ärenden i jämförelse med 2021.

  Bilagor

 5. Moa Morin, enhetschef för utvecklings- och utvärderingsenheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Sedan 2014 följer förskoleförvaltningen upp och rapporterar ärenden om kränkande behandling till nämnden. Denna rapport redovisar en sammanställning av de diarieförda kränkningsärenden som inkommit till Förskoleförvaltningen för perioden 2014–2022. Syftet med rapporten är att huvudmannen ska få en övergripande bild av de ärenden som rapporteras och hanteras av förskolorna i Malmö.

  Bilagor

 6. Johan Deltinger, HR-strateg, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, utifrån ett arbetsgivarperspektiv. I Malmö stad har ett ramverk tagits fram för att säkerställa att lagens krav uppfylls. Workshops har genomförts i alla förvaltningens ledningsgrupper utifrån det Malmö stadövergippande stödmaterialet och en sammanställning av de mest återkommande riskerna har rapporterats till stadskontoret via systemet Stratsys. Varje ledningsgrupp ansvarar för den handlingsplan de gjort i samband med workshopen. Beslutsunderlaget Identifierade risker 2022 är det underlag som skickats in till stadskontoret. De risker och åtgärder som sammanställts är exempel direkt tagna från ledningsgruppernas dokumentation. I underlaget tas det även ställning till vilka risker som ska lyftas till kommunövergripande nivå. Detta är gjort enligt stadens rutin vilket innefattar att det till exempel kan vara en vanligt förekommande risk, en väldigt allvarlig risk eller en ovanlig risk.

  Bilagor

 7. Kim Soléus, teamledare på ekonomienheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag i Malmö stad samt avveckling av den särskilda intäktsramen Statsbidrag flyktingar från och med 2023. Intäktsramen har tidigare funnits hos arbetsmarknads- och socialnämnden. Från och med 2023 ska intäkterna fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden utsågs av kommunfullmäktige till samordningsansvarig för detta statsbidrag.

  Enligt riktlinjerna för hantering av riktade statsbidrag ska en skriftlig överenskommelse upprättas mellan nämnder som berörs av statsbidraget för att reglera moment såsom värdering och fördelning mellan nämnder samt övriga moment som inte är av administrativ karaktär. Överenskommelsen mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och förskolenämnden samt övriga berörda nämnder återfinns i bilaga 1.

  Bilagor

 8. Agneta Sjölund, ekonomichef, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlande myndigheter och har ansvar för de inköp som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för sin användning av direktupphandlingar. Riktlinjerna ska överensstämma med lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Riktlinjer vid direktupphandling beslutades i nämnd 2021-01-27 (§3). I beslutad riktlinje angavs de då gällande lagstadgade beloppen för direktupphandlingsgränsen. Det är belopp som justeras vartannat år, och därmed behöver beslutade riktlinjer för direktupphandling uppdateras.

  Bilagor

 9. Föreliggande förslag till strategi för kustskydd i Malmö stad syftar till att ge kommunens syn på klimatet och den översvämningsrisk som finns och hur den ska hanteras inom stadens fysiska planering.

  Strategin ska föras in i översiktsplanen och ska utgöra grunden för klimatanpassningen i Malmös fysiska planering till följd av stigande havsnivåer och översvämningsrisker.

  Vid planering av ny bebyggelse som berör kustområden ska stadens behov av framtida kustskydd beaktas, enligt plan- och bygglagen. Kommunens fysiska planering ska även ta hänsyn till de skyddsbehov som den befintliga bebyggelsen har.

  Behovet av kustskydd ska tas hänsyn till vid ny bebyggelse och ger förutsättningar för en god lämplighetsprövning av kustskyddsproblematik gällande planering och genomförande, detaljplane- och exploateringsprocessen samt bygglovsprocessen.

  Bilagor

 10. Planförslaget syftar till att möjliggöra småskalig bostadsbebyggelse inom befintligt villaområde samt säkerställa allmän platsmark för trafik och park. Detaljplanen möjliggör för både småhus och flerbostadshus, totalt cirka 60 bostäder.

  Bostäderna förväntas generera ett behov av cirka 12 förskoleplatser, vilket bedöms kunna tillgodoses av förskolor i närområdet. Beräkningen av antal förväntade förskoleplatser görs med hjälp av nyckeltal. I tidiga skeden beräknas ungefär 0,1–0,2 förskoleplatser per bostad.

  Bilagor

 11. Kim Soléus, teamledare på ekonomienheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

  Ett Malmöinitiativ har inkommit till Malmö stad där initiativtagaren menar att man bör slopa minskad vistelsetid på förskola för äldre syskon eller erbjuda alternativ. Initiativet har uppnått 100 röster och ska därför behandlas i förskolenämnden. Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar till initiativet.

  I skollagen finns bestämmelser om rätt till erbjudande om vistelse i förskola. Förskolan ska bidra till att lägga grunden för ett livslångt lärande för alla barn i förskolan och samtidigt skapas en möjlighet för föräldrar att förena föräldraskap och sysselsättning. Förskolenämnden uppfyller skollagens krav vad avser erbjudande om vistelse i förskola. Förskolenämndens ambition är att erbjuda alla barn en förskola med hög och likvärdig kvalitet utifrån skollagens krav.

  Förskolenämnden har förståelse för de olika behov som finns i de familjer med barn i Malmös förskolor. Med anledning av nu aktuellt Malmöinitiativ har förskoleförvaltningen räknat fram vad det skulle kosta att erbjuda förskola i den omfattning som initiativet föreslår. De beräkningar som gjorts visar på en kostnadsökning om cirka 20 miljoner kronor för att erbjuda alla barn som har en deltidsplats om 15 timmar per vecka en heltidsplats. I dagsläget finns det ingen möjlighet för förskolenämnden att finansiera dessa ökade kostnader.

  Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar till initiativet.

  Bilagor

 12. En av platserna som ersättare i förskolenämndens arbetsutskott är vakant och förskolenämnden ska därför välja en ny ersättare.

 13. Kim Soléus, teamledare på ekonomienheten, informerar om ärendet på sammanträdet.

 14.   14

  Information från förvaltningen

 15.   15

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § mars 2023

 16.   16

  Redovisning av delegerade beslut mars 2023

 17.   17

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser mars 2023

 18.   18

  För kännedom: Förvaltningsrådets protokoll mars 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.