Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Information från kurser och konferenser

 • Moa Morin, enhetschef på utvärderingsenheten, informerar muntligt om förvaltningens pågående uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling från våren 2018.

 • Moa Morin, enhetschef på utvärderingsenheten, informerar muntligt om förvaltningens pågående uppföljning av klagomål för våren 2018.

 • Den ekonomiska prognosen pekar mot att förskolenämndens resultat för året blir i balans med budget, vilket ligger i linje med delårsrapport januari-augusti.

   

  Jämfört med det inför året beräknade antalet folkbokförda barn i Malmö i åldern 1-5 år är utfallet under januari-oktober knappt 50 barn färre.

   

  Antalet barn med förskoleplats prognostiseras bli något färre än budget, samtidigt som antalet heltidsplatser ökar. Antal platser i fristående verksamhet i Malmö bedöms vara i genomsnitt 270 fler än budgeterat under året och ungefär motsvarande färre platser saknas inom den kommunala förskoleverksamheten.

   

  En högre andel av barnen med förskoleplats har en heltidsplats. Detta har betydelse både organisatoriskt och ekonomiskt samtidigt som andelen yngre barn prognostiseras bli färre än budgeterat.

   

  Prognosen är att 28 Mkr av den beviljade investeringsramen på 40,5 Mkr kommer att användas under året.

   

  Resultatet för perioden januari till oktober är ett överskott om 27,9 Mkr och för hela året prognostiseras ett resultat i balans med budget. En osäkerhet finns kring hur det nu påskrivna läraravtalet kommer att påverka lönekostnaderna för året.

 • Förskolenämnden ställer sig positiv till Planen för Malmös gröna och blå miljöer. Det är dock viktigt att de finansiella och kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete utreds innan planen antas.

   

  Bilagor

 • Föreliggande detaljplan möjliggör en ny stadsdelspark samt fortsatt utbyggnad av det övergripande gatunätet i Hyllie. Förskolenämnden ser positivt på utbyggnaden av en grön mötesplats i Hyllie och har i sak inga invändningar gällande föreliggande detaljplan. Förskolenämnden vill dock understryka vikten av att skapa trygga och säkra trafiklösningar kring parken för att tillgängliggöra den för samtliga Malmöbor.

  Bilagor

 • Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) anordnar årligen en nationell familjecentralskonferens med årsmöte. Konferensen har under ett flertal år genomförts i samarbete med kommuner, landsting och regioner i olika delar av Sverige. Förskoleförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Region Skåne ansökt om och fått beviljat att arrangera FFFF årskonferens 2020 i Malmö.

   

  Förskoleförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Region Skåne ser flera fördelar och möjligheter att vara medarrangör till familjecentralskonferensen. Dels är det ett bra tillfälle att kunna presentera goda exempel på framgångsrik verksamhet och dels få möjlighet att lyfta fram Malmö stad och regionen. Konferensen har de senaste åren varit välbesökt och haft ca 700–1000 deltagare från hela landet.

   

  Förskoleförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Region Skåne kommer tillsammans med styrelsemedlem från FFFF att ansvara för innehåll och program till konferensen. Detta ger medverkande förvaltningar från Malmö stad en god möjlighet att sätta lokal prägel på konferensen med exempel från stadens arbete med familjecentraler.

 • Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige. Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

   

  Förskoledirektören har nu för förskolenämndens räkning ingått en uppdragsöverenskommelse med kommunstyrelsen om kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dessa rättigheter.

 • Förskolenämnden ska årligen fastställa tidplan för sammanträden i nämnden samt dess utskott. Förvaltningen har tagit fram en preliminär sammanträdesplan för 2019. Eftersom det från och med nästa år är en ny mandatperiod kommer sammanträdestiderna att tas upp för beslut på nytt och fastställas vid det konstituerande mötet den 7 januari.

 •   11

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - El-Bethel Kommanditbolag

 •   12

  Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg – Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg AE AB

 • En förteckning över inkomna anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling

  enligt 6 kap. 10 § skollagen har tagits fram sedan föregående nämndsammanträde. Enligt 6 kap.

  10 § är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev

  anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att

  anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom

  om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

  verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

 • Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa

  ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller

  tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. I detta

  ärende redovisas samtliga beslut som fattats med stöd av delegation sedan föregående

  sammanträde.

 • Förteckning över inkomna skrivelser till nämnden sedan föregående sammanträde har tagits fram.

 •   16

  Information från förvaltningen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.