Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. Mohamed Yassin (MP) föreslås få närvara vid förskolenämndens sammanträde 16 december 2022.

 4. Moa Morin, enhetschef utveckling och utvärdering, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

  Lägesbedömningen är huvudmannens övergripande dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet. Med årets lägesbedömning riktas särskilt fokus på förskolans likvärdighet. Förutsättningar som rör barnen, den pedagogiska personalen och förskolans ledning lyfts fram som särskilt viktiga för förskolans uppdrag.

  Bilagor

 5. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår att ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola eller pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

  På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2022 har det inneburit att beslut om förskolenämndens budget kommer beslutas av en ny förskolenämnd. Det innebär att bidrag i form av grundbelopp för 2023 kommer baseras på ersättningarna enligt 2022 års tilldelade kommunbidrag till dess att 2023 års budget är beslutad av förskolenämnden. Efter att budget 2023 är beslutad i förskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning och ersättning enligt budget 2023 att regleras retroaktivt från januari 2023.

  Bilagor

 6. Annika Åsberg Rehnman, avdelningschef för kommunikationsavdelningen, och Ylva Rehnström, planeringssekreterare, informerar om förvaltningens arbete med den utredning som görs med anledning av skolagsändring om förskola för fler barn.

 7. Förskolenämnden gav år 2021 förskoleförvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Förvaltningen skulle också se över och kvalitetssäkra administrativa rutiner för utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. Återrapportering till nämnden skedde den 26 maj 2021 (ärendenummer FSKF-2021-6785).

  Förvaltningen har även efter återrapporteringen kontinuerligt sett över och vidareutvecklat rutinerna för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän. Förvaltningen har också aktivt arbetat med att kvalitetssäkra de administrativa rutinerna kring utbetalning av bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

  Förvaltningen har i nu aktuellt ärende särskilt arbetat med att ta fram ett dokument med samlade regler för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Förskoleförvaltningen bedömer att en sammanhållen information förenklar för de enskilda huvudmännen, men även för de handläggare inom förvaltningen som kommer i kontakt med frågor kopplade till regleringen för enskilda huvudmän.

  Bilagor

 8. I rapporten presenteras gemensamma åtaganden och förslag till regeringen i dess arbete att nå miljömålen. Miljömålsrådet presenterar förslag och strategier inom sju programområden för att främja och möjliggöra samarbete mellan olika myndigheter inom olika sektorer.

  Fokus ligger på myndigheternas miljöarbete och redovisar gemensamma åtgärder som har gjorts och vilka förslag på åtgärder och samarbeten som kan vara nödvändiga i framtiden.

  Miljömålsrådet lämnar i år (2022) åtta förslag till regeringen. Förslagen presenteras i slutet av varje programområdesavsnitt. Avsnitten innehåller bland annat lägesbeskrivning och förslag på samverkansåtgärder.

  Bilagor

 9. Förskolenämnden tog i juni 2022 beslut om att förskoleförvaltningen vid kommande framtagande av yttrande gällande remisser angående detaljplaner ska inkludera en barnkonsekvensanalys, FSKF- 2022-9285. Förvaltningen har nu undersökt hur detta skulle gå till och förvaltningens uppfattning är att det varken är lämpligt eller möjligt att genomföra en barnkonsekvensanalys i detaljplaneärenden.

  Förvaltningen föreslår istället att nämnden beslutar att ett barnrättsperspektiv lyfts fram i samtliga detaljplaneärenden. I och med detta föreslås även att nämndens tidigare beslut rörande barnkonsekvensanalyser i detaljplaneärenden upphävs.

 10. Intern kontroll som gjorts under 2022 visar att servicenivån på förskolornas kanaler i sociala medier är låg. Införandet av nya, säkra kanaler för kommunikation med vårdnadshavare via Tempus kommer dock att ge förskolorna mer lämpliga verktyg, och drastiskt minska antalet kanaler med serviceskyldighet.

  Bilagor

 11.   12

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § december 2022

 12.   13

  Redovisning av delegerade beslut december 2022

 13.   14

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser december 2022

 14.   15

  Ansökan om godkännande för utökning av antal platser för fristående förskola - Malmö friskola AB – Malmö förskola

 15.   16

  Information från förvaltningen

 16.   17

  För kännedom: Förvaltningsrådets protokoll december 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.