Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. På grund av förbiseenden blev följande beslut från sammanträdet den 27 september 2023 inte justerade och därför fastställs och justeras dessa beslut vid dagens sammanträde. 

   

  §128 Remiss angående fordonsstrategi för Malmö stad nu fråga om remiss (STK-2023-96)

   

  §129 Remiss angående plan för etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö stad; nu fråga om remiss (STK-2023-876)

   

  §130 Sammanträdestider för förskolenämnden och dess arbetsutskott 2024

   

  §131 Malmöinitiativet - Familjecentral behövs i Oxie

   

  §132 Rapporter från kurser och konfenser

   

  §133 Information från förvaltningen

   

  §134 Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § september 2023

   

  §135 Redovisning av delegerade beslut september 2023

   

  §136 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser september 2023

   

 3. Erica Stålbom, förvaltningsjurist, informerar muntligt om ärendet på sammanträdet.
   

  Förskolenämnden är den kommunala myndighet i Malmö stad som godkänner enskilda som huvudmän för fristående förskolor. Förskolenämnden har gett förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda om sådana godkännanden ska förenas med ett platsantal.

   

  Förskoleförvaltningens utredning påvisar att godkännanden att bedriva förskola, i enlighet med nuvarande ordning, inte ska förenas med ett platsantal.

 4. Sebastian Kjellman, beredskapssamordnare, informerar om ärendet muntligt på sammanträdet.
   
  Förskoleförvaltningens plan för hantering av oönskade händelser redogör för hur förskoleförvaltningen arbetar före, under och efter oönskade händelser för att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig från samt lära av händelser som drabbar verksamhet inom förskolenämndens ansvarsområde. Planen föreslås ersätta
  Krisledningsplan förskolenämnden (FSKF-2017-15822) som beslutades av förskolenämnden den 27 november 2017.

  Bilagor

 5. Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad i samverkan med de fackliga organisationerna. Förvaltningen skriver i sitt yttrande att nämnden arbetar kontinuerligt inom området i linje med det gemensamma ledningssystem som infördes inom staden 2016 samt den kompetensförsörjningsstrategi som finns sedan 2018. Detta innebär en samlad och gemensam process för att genomföra analyser, samverka inom och mellan förvaltningarna samt planera för insatser att hantera kompetensförsörjningsutmaningarna. Förvaltningens process innefattar även kontinuerlig dialog med de fackliga organisationerna. Komptensförsörjningsstrategin och det gemensamma ledningssystemet lämnar samtidigt ett nödvändigt utrymme att arbeta med kompetensförsörjning utifrån förskoleförvaltningens särskilda utmaningar och förutsättningar.

  Bilagor

 6. Intern kontroll - Röjande av sekretess är en kommungemensam intern kontroll-granskning som syftar till att synliggöra brister inom Malmö stad kopplat till sådan information som lyder under sekretess. Förskoleförvaltningens resultat är goda och det finns etablerade processer som hanterar frågan inom förvaltningen. Några särskilda åtgärder föreslås därför inte.

  Bilagor

 7. Johannes Palmén, teamledare, informerar om ärendet muntligt på sammanträdet. 

 8.   9

  Rapporter från kurser och konferenser

 9.   10

  Information från förvaltningen

 10.   11

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § oktober 2023

 11.   12

  Redovisning av delegerade beslut oktober 2023

 12.   13

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser oktober 2023

 13.   14

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - Barnomsorgen i Malmö AB – Leka Förskola

 14.   15

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - Barnomsorgen i Malmö AB – Solens Förskola

 15. Protokollet publiceras när det är justerat. 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.