Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. Helene Roslund, förvaltningsjurist, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

 4. Malmö stadsrevision har granskat språkutveckling i förskolan. Den sammanfattande bedömningen är att förskolenämndens arbete med språkutveckling i förskolan i huvudsak bedrivs enligt kommunfullmäktiges intentioner, läroplanen för förskolan och övriga gällande regelverk. Dock behöver arbetet med att stärka språkkunskaperna i svenska hos förskolepersonal utvecklas och intensifieras i de socioekonomiskt mest utsatta och segregerade områdena.

  Stadsrevisionen har skickat sin rapport till förskolenämnden för yttrande. Förskolenämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 5. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023-2024 för förskolenämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder årligen ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet). Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa. Tröskelvärdet för varor och tjänster är 2,2 Mkr (från 1 januari 2022) och 7,8 Mkr för sociala och andra särskilda tjänster förutom välfärdstjänster. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder.

  Vidare ska nämnden beskriva hur hållbarhetshänsyn säkras i nämndens inköp och upphandlingar samt eventuella produkt- eller verksamhetsområden där mer hållbara och/eller innovativa inköpslösningar efterfrågas.

  Nämndernas upphandlingsplaner ska ligga till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt. Förskolenämndens inköp sker nästan uteslutande från avtal. Nämnden har inte genomfört egna upphandlingar under perioden 2021-2022 och planerar inte heller några egna upphandlingar under perioden 2023-2024.

  Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner Upphandlingsplan 2023-2024.

  Bilagor

 6. Marie Bonny, huvudregistrator, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

   

  På förskolenämndens sammanträde den 2022-10-24 beslutade nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering rörande förtydligande av hur kontrollen har utförts. Rapporten har därför reviderats och förtydligats.

  Syftet med granskningen är att säkerställa att alla inkomna eller upprättade handlingar registreras löpande i förskoleförvaltningens diarium. En kontroll av samtliga postlistor i förvaltningen har genomförts vid ett tillfälle, onsdagen den 21 september kl. 09.30. Under den aktuella dagen registrerade förvaltningens registratorer 201 handlingar i diariet.


  Granskningen visar att det vid tillfället fanns 32 handlingar som inväntat registrering i över två arbetsdagar. I rapporten ges förslag till förbättring, vilket innefattar att de berörda enheterna gör en översyn av sina rutiner för bevakning av postlistor och kontinuerlig registrering av allmänna handlingar. Behovet av fortsatt granskning har tagits upp i riskanalysen inför intern kontroll-plan 2023.

  Bilagor

 7. Anställande chef är enligt Malmö stads rutin ansvarig för att kontrollera medarbetarens belastningsregister vid anställning. Bristande följsamhet kan leda till felaktig anställning. Granskningen har gjorts som stickprovskontroll av slumpvis utvalda rekryteringar och omfattar avslutade rekryteringar, visstid- och tillsvidareanställningar, under perioden 2022-01-01 – 2022-03-31. Granskningen visar att registerutdrag har uppvisats vid samtliga rekryteringar men att det finns brister i hur rutinen för registerkontroll följs.

  Bilagor

 8. Att se till barnets bästa och inta ett barnrättsligt perspektiv utgör förskolenämndens och tillika förvaltningens uppdrag som utgår från läroplan och skollag där barnkonventionen är införlivad. Enligt granskningen säkerställer förskolenämnden att verksamheterna respekterar, skyddar och främjar barnets rättigheter, i enlighet med barnkonventionen, genom det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå. I granskningen identifieras några förbättringsåtgärder inom pågående utvecklingsarbete.

  Bilagor

 9. En av platserna som ledamot i förskolenämndens arbetsutskott är vakant och förskolenämnden ska därför välja en ny ledamot.

  Bilagor

 10.   10

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § november 2022

 11.   11

  Redovisning av delegerade beslut november 2022

 12.   12

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser november 2022

 13.   13

  Information från förvaltningen

 14.   14

  Avveckling av enskild pedagogisk omsorg - Lek&LärPedagogisk Barnomsorg AE AB

 15. Förskolenämnden behöver ändra datum för nämndsammanträdet i december 2022. Förslaget är att sammanträdet flyttas från den 12 december till fredagen den 16 december klockan 9.00.

 16.   16

  För kännedom: förvaltningsrådets protokoll november 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.