Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. Daniel Svartek, stadsjurist, och Jörgen Dehlin, verksamhetscontroller, från stadskontoret berättar om stadens arbete med översyn av kommunfullmäktiges reglemente för nämnderna.

 4. Lisbeth Gyllander Torkildsen, avdelningschef på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och Lars Wallström, enhetschef på förskoleförvaltningen, informerar om projektet modern systemmiljö.

 5. Förskoleenkäten är en totalundersökning riktad till alla vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor, både kommunala och fristående. Förskoleenkäten ska ge en övergripande bild av vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten inom Malmös förskolor. Resultaten fungerar som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl förskole- som huvudmannanivå. I ärendet presenteras det övergripande resultatet avseende de kommunala förskolorna som Malmö stad och förskolenämnden är huvudman för.

  Bilagor

 6. För helåret 2023 prognostiserar förskolenämnden ett negativt helårsresultat på 14,5 mnkr mot budget.

   

  I den senaste befolkningsprognosen som antogs av kommunstyrelsen i maj 2022 beräknades antalet barn i åldersgruppen uppgå till 21 966 vid 2023 års slut. Baserat på utfallet för årets första fyra månader görs bedömningen att befolkningsprognosen underskattat befolkningsutvecklingen i nämndens målgrupp. Detta då antalet barn i åldersgruppen varit fler under perioden. Befolkningsansvaret redovisar en negativ avvikelse för årets fyra första månader på 9,7 mnkr. Detta förklaras främst av att fler heltidsplatser tagits i anspråk under perioden än budgeterat.

   

  Förvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 7. Förskoleförvaltningen har följt upp av beslut om godkännande och rätt till bidrag, samt tillsynen av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Uppföljningen omfattar så väl arbetet med utveckling av tillsynsprocessen som resultatet av tillsynerna och besluten om godkännande och rätten till bidrag.

   

  Uppföljningen ger en bild av utvecklingen inom Malmös fristående verksamheter samt genomförd och planerad utveckling av tillsynsprocessen.

  Bilagor

 8. Förslag på datum för utbildningsdagar och budgetkonferens för förskolenämnden under hösten 2023 har tagits fram. Förslaget är att det blir två stycken heldagsutbildningar den 15 september och den 17 oktober. Budgetkonferensen föreslås äga rum under en heldag den 17 november.

   

  Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst föreslås ges för samtliga tillfällen.

  Bilagor

 9. Vid förskolenämndens sammanträde 2022-10-24 bifölls Centerpartiets nämndinitiativ gällande förskolornas användning av sociala medier, FSKF-2022-10100. Initiativet pekade på att det finns svagheter och otydligheter i hur sociala medier används av förskolorna och lyfte bland annat fram brister i tydligt syfte, risker kring säkerhet, GDPR och sekretess. Som åtgärd föreslog initiativet att stänga ner ”forum såsom bloggar på sociala medier”. Initiativet bifölls av nämnden med tillägget att det skulle ske under förutsättningar att alternativ fanns på plats. Nämnden beslutade även att en återrapportering skulle ske efter sex månader, vilket sker nu i och med detta ärende.

  Bilagor

 10. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ som innehåller ett förslag om att förskolenämnden ska ge förvaltningen uppdraget att ta fram riktlinjer för uppmuntran av traditionella högtider med avrådan från uppmärksammande av icke-svenska traditioner. Förvaltningen föreslår med hänvisning till skollagen och förskolans läroplan att nämndinitiativet ska avslås.

  Bilagor

 11.   12

  Information från förvaltningen

 12.   13

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § maj 2023

 13.   14

  Redovisning av delegerade beslut maj 2023

 14.   15

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser maj 2023

 15.   16

  Skrivelse gällande flytt av fristående förskola - Föräldrakooperativet Daggmasken ekonomisk förening

 16. Protokollet publiceras när det är justerat. 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.