Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. Tobias Lycksell, utredningssekreterare på enheten för fysisk miljö, och Gärda Sjöholm, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, informerar om den planerade ombyggnaden inom området Västra Flensburg samt om avsiktsförklaringen mellan Region Skåne och Malmö stad, planprogrammets förutsättningar och konsekvenser för förskolorna som ligger inom området.

 4. Linda Abrahamsson, avdelningschef för kvalitet och utveckling, informerar om ärendet vid sammanträdet. 

  Inför kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel för stadens arbete med lokal utveckling under 2023 föreslår förskoleförvaltningen följande fyra insatser:

   

  Förstärkning av språkfrämjande insatser för förskolepersonal

  Undervisningsmaterial med fokus på de nationella minoriteternas musikkultur

  Försöksverksamhet med flerspråkiga föräldrakoordinatorer i två förskoleområden

  Främjande insatser för barn och unga i CTC-område D

   

  För genomförandet av dessa insatser föreslår förskoleförvaltningen att förskolenämnden äskar totalt 1 550 tkr från kommunstyrelsen.

  Bilagor

 5. Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I december 2022 löpte den förra nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet ut. Förslaget till den nya strategin har tagits fram av Skolverket på uppdrag av regeringen. Syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet under åren 2023−2027 för att på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Förslaget till nationell digitaliseringsstrategi innehåller två övergripande mål samt sju delmål.

  Bilagor

 6. John Roslund (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där motionären föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt ansvarig nämnd att ta fram ett minnesdokument med Malmö stadsvapen som ska användas vid avtackning av fritidspolitiker i nämnder och bolagsstyrelser.

   

  Förskoleförvatlningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förskolenämnden föreslås att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 7. Annie Molinder, enhetschef för enheten för placering och tillsyn, och Johan Albinsson, utredningssekreterare, informerar om ärendet vid sammanträdet. 

  Från och med 1 juni 2023 börjar lagändringen benämnd Förskola för fler barn gälla. Lagen innebär en helt ny kategori av platserbjudanden vars beskaffenhet i grunden skiljer sig från rådande regelverk, vilket i nuläget inte omfattas av Regler för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg (fortsättningsvis ”tillämpningsreglerna”). Förskoleförvaltningen ser i och med detta samt andra beslut och direktiv från de senaste åren, behov av och tillfälle för att se över reglerna för placering i sin helhet. Förskoleförvaltningen har därför tagit fram ett förslag för revidering och genomgripande omarbete av tillämpningsreglerna.

   

  Bilagor

 8. Erica Stålbom, förvaltningsjurist, informerar om ärendet vid sammanträdet. 

  Om det inte finns plats för alla sökanden till en förskoleenhet får enskilda huvudmän göra ett urval. Huvudmännen får endast göra urvalet på de grunder som kommunen godkänner. Förskolenämnden har sedan tidigare beslutat att godkänna två urvalsgrunder för fristående huvudmän: dels kötid, dels syskonförtur. Under tiden massflyktsdirektivet är i kraft godkänner även förskolenämnden behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola som urvalsgrund för enskilda huvudmän.

  Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden ska godkänna ytterligare en urvalsgrund som en enskild huvudman får tillämpa om en av huvudmannens förskoleenheter avvecklas. Huvudmannen ska enlighet förslaget ha rätt att ta emot barnen som går i den förskoleenhet som avvecklas i någon av huvudmannens andra förskoleenheter. En förutsättning för att tillämpa urvalsgrunden är dock att huvudmannen bland annat gör en barnkonsekvensanalys enligt vilken den kommer fram till att det är i enlighet med barnens bästa att tillämpa urvalsgrunden. Det krävs vidare att huvudmannen anmäler till förskoleförvaltningen att den önskar tillämpa den särskilda urvalsgrunden.

 9. Den nya förskolan är en planerad förskola inom fastigheten Excellensen 6 i delområde Hästhagen. Förskolan planeras för 144 barn. Hyresvärd är Stadsfastigheter, Serviceförvaltningen. Investeringsbeloppet är 103,5 mkr. Med en beräknad kostnad för år 1 på 7 063 200 kr.

  Bilagor

 10. Kim Soléus, teamledare på ekonomienheten, informerar om ärendet på sammanträdet. 

 11.   11

  Information från förvaltningen

 12.   12

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § april 2023

 13.   13

  Redovisning av delegerade beslut april 2023

 14.   14

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser april 2023

 15.   15

  För kännedom: Förvaltningsrådets protokoll april 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.