Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapporter från kurser och konferenser

 3. Kim Soléus, controller på ekonomienheten, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

  Skolverket höjer från och med den 1 januari 2023 inkomsttaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 54 830 kronor per månad. Detta innebär att Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.

  Förskolenämnden föreslås godkänna det reviderade dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för förskola respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med 1 januari 2023.

  Bilagor

 4. Kim Soléus, controller på ekonomienheten, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

  Skolverket får endast fördela statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Huvudmän för fristående förskolor kan inte söka bidraget. Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidraget utan det är kommunen som bestäm-mer hur bidraget ska användas och fördelas.

  I ärendet föreslår förskoleförvaltningen principer för fördelning av statsbidrag till fristående verksamhet år 2023.

  Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner förslag till principer för fördelning av statsbidrag till fristående verksamhet år 2023 samt justerar beslutet omedelbart.

  Bilagor

 5. Agneta Sjölund, ekonomichef, och Anna Pettersson Gustafsson, controller på ekonomiavdelningen, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.

  Varje nämnd ska årligen upprätta en budget för nämndens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges beslut. Detta förslag till Nämndsbudget 2023 innehåller en beskrivning av förskolenämndens ansvar, plan för verksamheten samt plan för ekonomin. Plan för verksamheten utgår ifrån nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning och reglemente och innehåller nämndens prioriteringar för året med utgångspunkt i verksamhetens planeringsförutsättningar. Plan för ekonomin beskriver fördelningen av tilldelade ekonomiska ramar. I mars ska nämndsbudgeten även kompletteras med nämndens bidrag till de kommunfullmäktigemål som riktats till förskolenämnden genom Malmö stads Budget 2023.

  Bilagor

 6. Gabriella Fricke, enhetschef för enheten fysisk miljö, informerar muntligt om ärendet vid sammanträdet.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i området öster om Sivåkersvägen. Detaljplanen möjliggör för drygt 120 lägenheter i flerbostadshus i fyra till fem våningar och cirka 10 radhus i två till tre våningar. Planförslaget innebär även att säkra ett grönt gång- och cykelstråk på allmän plats, som ska koppla samman Almviksvägen och Lingatan.

  Förvaltningen föreslår förskolenämnden att ställa sig positivt till planförslaget.

  Bilagor

 7. Stadskontoret sammanställer varje år på uppdrag av kommunstyrelsen en redovisning av Malmö stads internationella arbete, med hjälp av underlag som begärs in från respektive förvaltning.

  Förskoleförvaltningen kan konstatera att det internationella arbetet åter ändrat karaktär efter några år präglade av Covid-19, då de internationella kontakterna i hög utsträckning begränsades till digitala forum. Studiebesök till och från andra nationer har återupptagits och medarbetare i förskoleförvaltningen har deltagit i internationella nätverksträffar, samtidigt som de mer långsiktigt hållbara erfarenheter som gjorts, genom den digitala tekniken, även fortsatt förvaltats i det internationella samarbetet.

  Under 2022 har flera internationella samarbeten också initierats inom ramen för förskoleförvaltningens ackrediterade Erasmusprojekt, med syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet hos förste förskollärare.

  Bilagor

 8.   8

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § januari 2023

 9.   9

  Redovisning av delegerade beslut januari 2023

 10.   10

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser januari 2023

 11.   11

  Information från förvaltningen

 12.   12

  Förvaltningsrådets protokoll januari 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.