Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Rapport från kurser och konferenser

 3. I granskningsförslaget till översiktsplan för Malmö redovisas den långsiktiga inriktningen för stadens fysiska utveckling. Översiktsplanen möjliggör för över 100 000 fler invånare och 50 000 fler arbetsplatser. Översiktsplanen omfattar en samhällsutveckling med förtätning och nya utvecklingsområden samt det behov av samhällsservice som följer med den förväntade befolkningsökningen. I översiktsplanen presenteras förutsättningar, prioriterade inriktningar samt strategier för att uppnå målen inom inriktningarna.

  Översiktsplanen har tre prioriterade inriktningar vilka utgör de övergripande målsättningarna för Malmös hållbara utveckling. Dessa är grön tillväxt och sysselsättning och Malmös vidareutveckling som regional motor i Öresundsregionen, god samhällsutveckling för Malmö stad som en kulturell och demokratisk livsmiljö samt utveckling mot en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.

  Utöver ovan nämnda övergripande inriktningar lyfter översiktsplanen strategier som konkretiserar och tydliggör vad Malmö stad och andra aktörer arbetar med för stadens utveckling inom olika planeringsområden. Strategierna bidrar till att förverkliga och nå de tre övergripande inriktningarna.

  Bilagor

 4. Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023-2025 syftar till att implementera Malmö stads policy avseende arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Framtagande och uppföljning av handlingsplanen görs av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), tillhörande Kulturnämnden.

  Remissversionen av handlingsplanen har förankrats i förskoleförvaltningen, som i dialog med RIKC under våren 2022 reviderat målen i handlingsplanen. Förskolenämnden anser att målen och insatserna i handlingsplanen är relevanta.

  Bilagor

 5. PersonecHR har använts som IT-stöd inom Malmö stads utbildningsförvaltningar under perioden 2012 till 2019. I systemet har anställda kunnat ladda upp dokument för att styrka sina kompetenser och sedan registrera uppgifter om kompetensen utifrån fastställda kategorier. I samband med att IT-stödet har ersatts har det behövt utredas vilka uppgifter som ska gallras och vilka som ska bevaras i WinLas.

  Förskoleförvaltningen föreslår ett bevarande av alla handlingar, både uppgifter och uppladdade dokument, som i PersonecHR hanterades inom kategorin Språk. Förskoleförvaltningen föreslår gallring av uppgifter i avsnittet Historik från resterande sex kategorier från PersonecHR. Information om lärarlegitimation som ska bevaras hämtas numera månatligen från Skolverket. Eftersom systemet inte har använts fullt ut har de uppgifter som finns i systemet inget värde att utgöra underlag för nulägesanalys eller prognoser av kompetens och lärarbehörigheter.

  Bilagor

 6. Syftet med granskningen är att säkerställa att alla inkomna eller upprättade handlingar registreras löpande i förskoleförvaltningens diarium. Granskningen har utförts genom stickprovskontroller av förvaltningens sju postlistor i Platina, vid ett tillfälle i september. Granskningen visar att 32 handlingar har inväntat registrering i över två arbetsdagar. Resultatet är att jämföra med de tidigare årens 5, 2, 5, 20 respektive 14 avvikande handlingar. I rapporten ges förslag till förbättring, vilket innefattar att de berörda enheterna gör en översyn av sina rutiner för bevakning av postlistor och kontinuerlig registrering av allmänna handlingar.

  Bilagor

 7. Rutin och riktlinjer för direktupphandling reviderades år 2020. Under år 2021 låg fokus på att implementera dessa rutiner. Syftet med granskningen var att undersöka följsamhet till rutiner rörande dokumentation av direktupphandling.

  Årets granskning visar vid flertalet fakturor att rutinerna och riktlinjerna inte har följts.

  Bilagor

 8. Det finns en risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro, vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår. Syftet med granskningen är att bidra med kunskap om när och varför löneskulder uppstår i förhållande till rutiner och riktlinjer i den gemensamma processen för Anställning och lön.

  Förskolenämnden har genomfört en granskning, som en del av en kommungemensam granskning, genom kvalitativa intervjuer med chefer, medarbetare och anställningsrapportörer kring sex slumpmässigt utvalda löneskulder. Resultatet av granskningen visar att merparten av skulderna uppkommer i slutet av månaden och att de uppstår genom okunskap eller försumlighet. Intervjupersonerna har förslag på förbättringar som redovisas i rapporten. Utifrån resultatet av granskningen föreslås förskolenämnden att fortsätta uppföljningen av löneskulder inom ramen för ordinarie uppföljningsarbete. I ordinarie uppföljningsarbete ingår att månadsvis följa upp uppkomna löneskulder samt att föra en kontinuerlig dialog med berörda chefer.

  Bilagor

 9. Kontroller av hur barns närvaro på förskolan dokumenterats har tidigare visat på brister. Redovisning av analys och åtgärder för att förbättra hanteringen av in- och utcheckning av barn i Tempus.

  Bilagor

 10. Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ som pekar på att det finns svagheter och otydligheter i hur sociala medier används av förskolorna och lyfter bland annat fram brister i tydligt syfte, risker kring säkerhet, GDPR och sekretess. Som åtgärd föreslås att stänga ner ”forum såsom bloggar på sociala medier”.

  Förvaltningen ställer sig bakom intentionen i initiativet och lyfter i underlaget fram att det finns ett pågående arbete kopplat till det som föreslås i initiativet. Förvaltningens förslag är dock att nämnden avslår nämndinitiativet då det bedöms att en total nedstängning av dessa kanaler skulle ha en negativ effekt på verksamheten innan ett fungerande alternativ finns på plats.

  Bilagor

 11.   11

  Ansökan om godkännande för fristående förskola - Klyvarens förskola AB – Klyvarens förskola

 12.   12

  Ansökan om uppskjuten start - Storegårds Barnomsorg i Malmö AB

 13.   13

  Avveckling av förskola - Malmö pastorat

 14.   14

  Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § oktober 2022

 15.   15

  Redovisning av delegerade beslut oktober 2022

 16.   16

  Inkomna, utgående och upprättade skrivelser oktober 2022

 17.   17

  Information från förvaltningen

 18.   18

  För kännedom: förvaltningsrådets protokoll oktober 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.